piątek, 19 kwietnia 2019 r., imieniny Adolfa, Tymona, Pafnucego

Aktualności

Mnogość inwestycji drogowych w powiecie ostrołęckim

Otwarcie drogi Golanka-Grale-Nasiadki, fot. Starostwo Powiatowe w OstrołęceRok 2017 był rokiem intensywnych prac drogowych w powiecie ostrołęckim. Dzięki uzyskanym dofinansowaniom z różnych programów, udało się przebudować wiele kilometrów. Powstały szerokie i bezpieczne w podróżowaniu jezdnie, w wielu przypadkach ze ścieżkami pieszo-rowerowymi.

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce przygotowało szczegółowe podsumowanie inwestycji.

Rozbudowa Kadzidło-Łyse-Łączki (etap II)
W 2017 roku powiat ostrołęcki kontynuował rozbudowę drogi powiatowej Kadzidło-Łyse-Łączki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość robót do wykonania wyniosła 4 mln 445 tys. 500 zł, w tym środki dotacji z budżetu państwa - 2 mln 222 tys. 750 zł. Zadanie zostało wsparte na podstawie umów partnerskich środkami gm. Łyse - 1 mln 563 tys. 483 zł oraz kwotą 5 tys. zł przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych. W ramach inwestycji rozbudowano drogę o łącznej długości 4855 m. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 8 m ze ścieżką rowerową, o długości 4485 m. Zbudowano 562 m chodników z kostki betonowej. Przebudowano cztery skrzyżowania oraz pięć przepustów pod koroną drogi. Troszcząc się bezpieczeństwo pieszych, namalowano trzy przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem. Inwestor wykonał zjazdy indywidualne na posesje. Kompleksowo wymieniono oznakowanie pionowe drogi na znaki odblaskowe wyższej generacji. Wykonawcą robót była Ostrada z Ostrołęki.

Reklama Rozbudowa dróg powiatowych od drogi 53 - Obierwia, do drogi 53 - Obierwia-Chudek-Baranowo
Projekt został zrealizowany przy udziale środków finansowych z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość projektu wyniosła 5 mln 374 tys. 623 zł. Inwestycja była dotowana z budżetu państwa - 2 mln 683 tys. 494 złotych. Partnerzy projektu, którymi były gminy Lelis i Baranowo wsparły finansowo zadania łączną kwotą 1mln 347 tys. 957 zł. Przebudowano odcinki o długości 6960 m. Powstała nawierzchnia bitumiczna o szerokości 8 m wraz ze ścieżką rowerową, o długości 5949 m. Inwestor wykonał dziewięć przepustów pod koroną drogi, obustronnie pobocza o łącznej długości 12450 m oraz zjazdy na posesje i drogi boczne. Powstały cztery zatoki autobusowe. W trosce o bezpieczeństwo pieszych, zamontowano cztery komplety oznakowania aktywnego z zasilaniem solarnym. Wymieniono oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome na czterech przejściach dla pieszych wraz z punktowymi elementami odblaskowymi od strony ścieżki rowerowej. Przebudowano pięć skrzyżowań z innymi drogami. Wykonawcą robót była Ostrada z Ostrołęki.

Golanka-Grale-Nasiadki
Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim 2016/2017. Przebudowano odcinek o długości 5631 m. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m. Inwestor wykonał ścieżkę rowerową na długości 741 m oraz wymienił oznakowanie pionowe i wykonał oznakowanie poziome nawierzchni. Realizację projektu wsparły finansowo gmina Lelis, udzielając pomocy finansowej w wysokości 950 tys. zł oraz nadleśnictwo kwotą w wysokości 490 tys. zł. Wkład własny powiatu wynosił 1 mln 114 tys. 658 zł. Wykonawcą robót była Ostrada z Ostrołęki.

Kadzidło-Szafranki
Inwestycja jest realizowana w cyklu dwuletnim 2017/2018. W ramach robót zostanie przebudowany odcinek o długości 5849 m. Ponadto inwestor przebuduje nawierzchnię o szerokości 8 m wraz z poboczem utwardzonym. Zostaną wykonane zjazdy i zatoki autobusowe z chodnikami postojowymi. Właściwe odwodnienie drogi zapewni regulacja rowów oraz przepusty pod zjazdami. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu wpłynie wykonanie nowego oznakowania poziomego drogi wraz z elementami odblaskowymi oraz wymiana oznakowania pionowego. Wykonawcą robót jest Ostrada z Ostrołęki. Wartość robót to 3 mln 176 tys. 434 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w ramach EFRROW wyniesie 2 mln 21 tys. 164 zł. W ramach I etapu inwestycji zostały wykonane roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne. Poszerzono istniejącą nawierzchnię bitumiczną i ułożono warstwę wyrównawczą i ścieralną na części odcinka. Wykonawca przebudował pobocza oraz ułożył krawężniki i obrzeża betonowe.

Rozbudowa drogi powiatowej od drogi 8: Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka
Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim 2017/2018 ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ma się zakończyć w połowie przyszłego roku. Całkowita wartość projektu wynosi 14 mln 353 tys. 884 zł. Poprawiony zostanie stan nawierzchni poprzez rozbudowę drogi o długości 6030 m. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. budowę ronda wraz z oświetleniem jego wlotów, wykonanie pasa pieszo-rowerowego, budowę chodnika, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych. Kwota dofinansowania - 8 mln 302 tys. 912 zł, pomoc gminy Goworowo - 1 mln 38 tys. 212 zł. Roboty są wykonywane przez Ostradę z Ostrołęki.

Reklama Przebudowa pięciu mostów na Omulwi i jej dopływach
Powiat w 2017 roku przebudował pięć obiektów mostowych na Omulwi i jej dopływach: Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w Czarni, Długiem, Czarnotrzewiu, Mostówku i Grabówku.

Dużą inwestycją była przebudowa mostu w Czarnotrzewiu na Omulwi w ciągu drogi powiatowej Obierwia-Chudek-Baranowo. Kosztowała 2 mln 210 tys. 145 zł. Wykonawcą robót była firma Mosty Kujawy Krzysztof Szymański. Z kolei wykonawcą przebudowy mostu na przepust w Grabówku na Jastrząbce w ciągu drogi powiatowej Grabnik-Grabówek-Jastrząbka-Gaczyska był Domost spółka z o.o. Koszty robót wyniosły 322 tys. 353 zł.

Przebudowa mostu na przepust w Ratajach na Jastrząbce w ciągu drogi powiatowej Nowa Wieś-Przystań-Rataje-Mostówek kosztowała 419 tys. 770 zł. Wykonawcą był Zakład Robót Ziemnych Instalacji Wodno Kanalizacyjnych Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych "Wodo-Kop".

Przebudowa drogi powiatowej Czarnia-Surowe wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budowa nowego mostu w Czarni na Trybówce oraz rozbudowa drogi powiatowej Surowe-Długie-Bandysie z przebudową mostu na przepust w Długiem wyniosła 1 mln 167 tys. 872 zł. Wykonawcą robót był Domost.

Dojazdy do mostów za ponad 10 mln zł:
Trwają jeszcze prace przy dojazdach do mostów, o łącznej długość 6277 m. W ramach dojazdów przebudowywany jest odcinek drogi powiatowej nr Czarnia-Bandysie o długości 2538 m. Wartość robót wynosi 1 mln 943 tys. 673 zł oraz odcinki drogi powiatowej Grabnik-Grabówek-Jastrząbka-Gaczyska o długości 2514 m i drogi powiatowej Nowa Wieś-Przystań-Chojniki-Rataje-Mostówek o długości 1225 m. Wartość robót wynosi 4 mln 484 tys. 973 zł. Wykonawcą robót jest Ostrada. Wartość prac ogółem to 10 mln 548 tys. 789 zł. Dofinansowanie z subwencji ogólnej wynosi 4 mln 650 tys. zł, pomoc finansowa gmin: Olszewo-Borki - 1 mln 200 tys. zł, gm. Czarnia - 740 tys. zł, gm. Baranowo - 200 tys. zł. Pomoc finansowa Urzędu Miasta Ostrołęki to 499 tys. 530 zł.

Przebudowa skrzyżowań:
- drogi powiatowej Kadzidło-Łyse-Łączki z drogą gminną Lipniki-Baba w Lipnikach, wartość robót wyniosła 29 tys. 797 złotych,
- drogi powiatowej Grale-Czarnia-Serafin z drogą gminną Lipniki-Dawia w Dawii, wartość robót wyniosła 15 tys. 496 zł,
- drogi powiatowej Szafranki-Baba z drogą gminną Szafranki-Kolonia Kamrodla w Szafrankach, wartość robót wyniosła 15 tys. 255 zł,
- drogi powiatowej Przasnysz-Baranowo z drogą gminną Gaczyska-Rupin, ułożono przepust pod zjazdem, wartość robót wyniosła 14 tys. 775 zł. Roboty zostały wykonane przez PRDM Ostrada z Ostrołęki.

Budowa zatoki parkingowej zjazdów w ciągu drogi powiatowej Ostrołęka-Łęg Starościński-Kurpiewskie-Szkwa
W ramach robót wybudowano zatokę autobusową w Łęgu Starościńskim oraz wykonano zjazdy z kruszywa, bitumiczne i z kostki betonowej. Wartość robót wyniosła 151 tys. 273 zł. W tym pomoc gm. Lelis w kwocie 77 tys. złotych. Roboty zostały wykonane przez Zakład Usług Inżynieryjnych S.C. Dziekońscy z Ostrołęki.

Golanka-Krobia-Jazgarka
W ramach robót przebudowano odcinek drogi o długości 583 m. Powstała nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,5 m oraz utwardzone pobocza o szerokości 1 m. Inwestor ułożył przepusty pod koroną drogi, wybudował zjazdy, odtworzył rowy i umocnił płytami ażurowymi oraz wykonał oznakowanie poziome i pionowe drogi. Wartość robót wyniosła 543 tys. 799 zł w tym dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 176 tys. złotych. Roboty zostały wykonane przez Ostradę z Ostrołęki.

Reklama Przebudowa mostów w Ławach i Ołdakach na Czeczotce wraz z dojazdami
Inwestycja została zrealizowana w cyklu dwuletnim 2016/2017. Przebudowano łącznie 12605 m dróg powiatowych oraz 2347 m ścieżki rowerowej. Wybudowano ścieżkę na długości 2347 m i przebudowano dwa obiekty mostowe. Przebudowy dotyczyły drogi powiatowej nr 2561 W Piski-Choromany-Dąbek, 2559 W Zamość-Gostery, 2551 W Rzekuń-Zabiele-Łątczyn, 2552 W Zabiele-Ołdaki-Teodorowo oraz nr 2591 W Ołdaki-Przytuły Stare-Laskowiec. Ogólnie wydatkowano w ramach inwestycji kwotę w wysokości 8 mln 938 tys. 93 złotych. Inwestycja dostała dofinansowani z subwencji w wysokości 3 mln 759 tys. 852 zł. Inwestycję finansowo wsparła gminy Rzekuń, Troszyn, miasto Ostrołęka, gmina Śniadowo, gmina Czerwin. Wykonawcą robót była Ostrada z Ostrołęki.

W ramach przebudowy pozostałych dróg powiatowych, realizowany był m.in. odcinek Żabin-Cisk-Lipianka w Cisku. Przebudowano drogę o długości 413 m i do szerokości nawierzchni 5,5 m. W ramach innych robót przebudowano przepust pod koroną drogi ze ściankami czołowymi żelbetowymi oraz uzupełniono pobocza.

Wyświetleń: 2634 komentarze: 10 Wrzuć na Facebooka 12.01.2018, 13:49r. Drukuj
Powrót


. @ 14:46, 12.01.2018

IP: 31.0...161

A Pomian ?

zenek @ 14:56, 12.01.2018

IP: 176.109...152

POMIAN ZA 100 LAT.

Borki @ 16:08, 12.01.2018

IP: 37.47...70

A kiedy doczekamy się drogi Borki-kunin .?.

do redakcji @ 20:53, 12.01.2018

IP: 176.109...0

Jeżeli nie jest to artykuł sponsorowany, to pokażcie choć jedną drogę rowerową?
Jeżeli coś piszecie, to róbcie to jak należy.

To że jak z powiatu wyjdzie BAJKA, ze zrobili jakąś ścieżkę/drogę rowerową, nie znaczy ze coś takiego wybudowano.
POBOCZA nie są ścieżkami (drogami) rowerowymi.


angry

hertz @ 06:42, 13.01.2018

IP: 78.88...67

,,do redakcji,,- malkontent jesteś albo nie lubisz Stasia.To są osiągnięcia,które w Ostrołęce realizowano by w kadencję.Po szosach powiatu daje się bezpiecznie jeżdzić rowerem i to jest najważniejsze. Pewnie jesteś rolnikiem to podatkó płacisz tyle co ksiądz. Aby mieć kolorowe ścieżki rowerowe to nie takie podatki powinniśmy płacić. Ja dużo jeżdżę rowerem i jestem wdzięczny Kubłowi za te ŚCIEŻKI ROWEROWE.Ty wsiądż na rower to może ochłoniesz.

do hertz @ 10:27, 13.01.2018

IP: 176.109...0

Jeżeli jeździsz tymi poboczami pod prąd, to łamiesz przepisy i zagrażasz bezpieczeństwu na drodze.
Ale to norma u nas, łamać prawo i wymyslac ścieżki, których nie ma.
Pod Warszawą za jazdę poboczami pod prąd lecą mandaty jak miło, w powiecie policja ruszyć d..spo dopiero jak coś się stanie.

PS
Jeżeli nie wiesz co to jest droga dla rowerów, przeczytaj przepisy o ruchu drogowym.
A Stasia lubię, gorzej ze ma takich urzędników co przepisów nie znają.

rowerzysta @ 17:02, 13.01.2018

IP: 46.169...174

Do wyżej:

Masz rację! Te tzw., ścieżki rowerowe to pobocza i jest z tym spory problem prawny. Jakoś policja nie ściga za jeżdżenie pod prąd - choć powinna! - ale w przypadku wypadku winien jest ten kto jedzie pod prąd właśnie. To jest ważny problem który wszyscy znają tylko nabierają wody do gęby i udają że nie istnieje. A problem (dla nich) jest taki że jeśli jest niezgodność z prawem - a jest - to powinien ktoś za to beknąć. Tylko jak tu kruk ma wydziobać oko drugiemu krukowi? Tak więc zamiast ponosić odpowiedzialność to jeszcze się promują - obłudnicy.

WOS @ 20:16, 13.01.2018

IP: 79.185...112

O ludzie niedogodzeni! W powiecie tyle dróg poprawiono i wybudowano utwardzone a wy i tak się czepiać musicie! Brawo Stanisław! To jest prawdziwy gospodarz. Wie gdzie kasa jest i jak ją do powiatu ściągnąć. Gdyby prezydentem Ostrołęki kiedyś chciał zostać byłaby to wielka strata dla powiatu i olbrzymi zysk dla miasta, w którym nikt nie wie jak kasę ściągnąć mimo sprzyjającej opcji w rządzie. Kiedyś mowili że PO im blokuje a teraz jaka wymówka? Idźcie się u Stanisława uczyć urzędników. Może na most wam projekt napiszą. Ze ścieżką rowerową.

tępiciel lemingów @ 09:06, 14.01.2018

IP: 178.213...239

WOS, pierwsza schetynówka dwa lata temu w mieście, tyle lat nieprzyznawania ciężko nadrobić w dwa lata.

Traxx @ 12:58, 14.01.2018

IP: 2a01:598...1db6

Takie ldane something te ścieżki rowerowe że aż dziew czynna zginęła pod miastkowem

Reklama

Polbram
LUSAR
Carpexim
Bowling
Sklep Enter

Ogłoszenia

Forum

Reklama

MarketPozyczkowy.pl
Ynet.pl
Spaja
Hydraulika
KurpiaArte
II SLO