wtorek, 16 lipca 2019 r., imieniny Mariki, Benity, Dzierżysława

Aktualności

Mnogość inwestycji drogowych w powiecie ostrołęckim

Otwarcie drogi Golanka-Grale-Nasiadki, fot. Starostwo Powiatowe w OstrołęceRok 2017 był rokiem intensywnych prac drogowych w powiecie ostrołęckim. Dzięki uzyskanym dofinansowaniom z różnych programów, udało się przebudować wiele kilometrów. Powstały szerokie i bezpieczne w podróżowaniu jezdnie, w wielu przypadkach ze ścieżkami pieszo-rowerowymi.

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce przygotowało szczegółowe podsumowanie inwestycji.

Rozbudowa Kadzidło-Łyse-Łączki (etap II)
W 2017 roku powiat ostrołęcki kontynuował rozbudowę drogi powiatowej Kadzidło-Łyse-Łączki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość robót do wykonania wyniosła 4 mln 445 tys. 500 zł, w tym środki dotacji z budżetu państwa - 2 mln 222 tys. 750 zł. Zadanie zostało wsparte na podstawie umów partnerskich środkami gm. Łyse - 1 mln 563 tys. 483 zł oraz kwotą 5 tys. zł przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych. W ramach inwestycji rozbudowano drogę o łącznej długości 4855 m. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 8 m ze ścieżką rowerową, o długości 4485 m. Zbudowano 562 m chodników z kostki betonowej. Przebudowano cztery skrzyżowania oraz pięć przepustów pod koroną drogi. Troszcząc się bezpieczeństwo pieszych, namalowano trzy przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem. Inwestor wykonał zjazdy indywidualne na posesje. Kompleksowo wymieniono oznakowanie pionowe drogi na znaki odblaskowe wyższej generacji. Wykonawcą robót była Ostrada z Ostrołęki.

Reklama Rozbudowa dróg powiatowych od drogi 53 - Obierwia, do drogi 53 - Obierwia-Chudek-Baranowo
Projekt został zrealizowany przy udziale środków finansowych z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość projektu wyniosła 5 mln 374 tys. 623 zł. Inwestycja była dotowana z budżetu państwa - 2 mln 683 tys. 494 złotych. Partnerzy projektu, którymi były gminy Lelis i Baranowo wsparły finansowo zadania łączną kwotą 1mln 347 tys. 957 zł. Przebudowano odcinki o długości 6960 m. Powstała nawierzchnia bitumiczna o szerokości 8 m wraz ze ścieżką rowerową, o długości 5949 m. Inwestor wykonał dziewięć przepustów pod koroną drogi, obustronnie pobocza o łącznej długości 12450 m oraz zjazdy na posesje i drogi boczne. Powstały cztery zatoki autobusowe. W trosce o bezpieczeństwo pieszych, zamontowano cztery komplety oznakowania aktywnego z zasilaniem solarnym. Wymieniono oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome na czterech przejściach dla pieszych wraz z punktowymi elementami odblaskowymi od strony ścieżki rowerowej. Przebudowano pięć skrzyżowań z innymi drogami. Wykonawcą robót była Ostrada z Ostrołęki.

Golanka-Grale-Nasiadki
Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim 2016/2017. Przebudowano odcinek o długości 5631 m. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m. Inwestor wykonał ścieżkę rowerową na długości 741 m oraz wymienił oznakowanie pionowe i wykonał oznakowanie poziome nawierzchni. Realizację projektu wsparły finansowo gmina Lelis, udzielając pomocy finansowej w wysokości 950 tys. zł oraz nadleśnictwo kwotą w wysokości 490 tys. zł. Wkład własny powiatu wynosił 1 mln 114 tys. 658 zł. Wykonawcą robót była Ostrada z Ostrołęki.

Kadzidło-Szafranki
Inwestycja jest realizowana w cyklu dwuletnim 2017/2018. W ramach robót zostanie przebudowany odcinek o długości 5849 m. Ponadto inwestor przebuduje nawierzchnię o szerokości 8 m wraz z poboczem utwardzonym. Zostaną wykonane zjazdy i zatoki autobusowe z chodnikami postojowymi. Właściwe odwodnienie drogi zapewni regulacja rowów oraz przepusty pod zjazdami. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu wpłynie wykonanie nowego oznakowania poziomego drogi wraz z elementami odblaskowymi oraz wymiana oznakowania pionowego. Wykonawcą robót jest Ostrada z Ostrołęki. Wartość robót to 3 mln 176 tys. 434 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w ramach EFRROW wyniesie 2 mln 21 tys. 164 zł. W ramach I etapu inwestycji zostały wykonane roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne. Poszerzono istniejącą nawierzchnię bitumiczną i ułożono warstwę wyrównawczą i ścieralną na części odcinka. Wykonawca przebudował pobocza oraz ułożył krawężniki i obrzeża betonowe.

Rozbudowa drogi powiatowej od drogi 8: Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka
Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim 2017/2018 ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ma się zakończyć w połowie przyszłego roku. Całkowita wartość projektu wynosi 14 mln 353 tys. 884 zł. Poprawiony zostanie stan nawierzchni poprzez rozbudowę drogi o długości 6030 m. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. budowę ronda wraz z oświetleniem jego wlotów, wykonanie pasa pieszo-rowerowego, budowę chodnika, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych. Kwota dofinansowania - 8 mln 302 tys. 912 zł, pomoc gminy Goworowo - 1 mln 38 tys. 212 zł. Roboty są wykonywane przez Ostradę z Ostrołęki.

Reklama Przebudowa pięciu mostów na Omulwi i jej dopływach
Powiat w 2017 roku przebudował pięć obiektów mostowych na Omulwi i jej dopływach: Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w Czarni, Długiem, Czarnotrzewiu, Mostówku i Grabówku.

Dużą inwestycją była przebudowa mostu w Czarnotrzewiu na Omulwi w ciągu drogi powiatowej Obierwia-Chudek-Baranowo. Kosztowała 2 mln 210 tys. 145 zł. Wykonawcą robót była firma Mosty Kujawy Krzysztof Szymański. Z kolei wykonawcą przebudowy mostu na przepust w Grabówku na Jastrząbce w ciągu drogi powiatowej Grabnik-Grabówek-Jastrząbka-Gaczyska był Domost spółka z o.o. Koszty robót wyniosły 322 tys. 353 zł.

Przebudowa mostu na przepust w Ratajach na Jastrząbce w ciągu drogi powiatowej Nowa Wieś-Przystań-Rataje-Mostówek kosztowała 419 tys. 770 zł. Wykonawcą był Zakład Robót Ziemnych Instalacji Wodno Kanalizacyjnych Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych "Wodo-Kop".

Przebudowa drogi powiatowej Czarnia-Surowe wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budowa nowego mostu w Czarni na Trybówce oraz rozbudowa drogi powiatowej Surowe-Długie-Bandysie z przebudową mostu na przepust w Długiem wyniosła 1 mln 167 tys. 872 zł. Wykonawcą robót był Domost.

Dojazdy do mostów za ponad 10 mln zł:
Trwają jeszcze prace przy dojazdach do mostów, o łącznej długość 6277 m. W ramach dojazdów przebudowywany jest odcinek drogi powiatowej nr Czarnia-Bandysie o długości 2538 m. Wartość robót wynosi 1 mln 943 tys. 673 zł oraz odcinki drogi powiatowej Grabnik-Grabówek-Jastrząbka-Gaczyska o długości 2514 m i drogi powiatowej Nowa Wieś-Przystań-Chojniki-Rataje-Mostówek o długości 1225 m. Wartość robót wynosi 4 mln 484 tys. 973 zł. Wykonawcą robót jest Ostrada. Wartość prac ogółem to 10 mln 548 tys. 789 zł. Dofinansowanie z subwencji ogólnej wynosi 4 mln 650 tys. zł, pomoc finansowa gmin: Olszewo-Borki - 1 mln 200 tys. zł, gm. Czarnia - 740 tys. zł, gm. Baranowo - 200 tys. zł. Pomoc finansowa Urzędu Miasta Ostrołęki to 499 tys. 530 zł.

Przebudowa skrzyżowań:
- drogi powiatowej Kadzidło-Łyse-Łączki z drogą gminną Lipniki-Baba w Lipnikach, wartość robót wyniosła 29 tys. 797 złotych,
- drogi powiatowej Grale-Czarnia-Serafin z drogą gminną Lipniki-Dawia w Dawii, wartość robót wyniosła 15 tys. 496 zł,
- drogi powiatowej Szafranki-Baba z drogą gminną Szafranki-Kolonia Kamrodla w Szafrankach, wartość robót wyniosła 15 tys. 255 zł,
- drogi powiatowej Przasnysz-Baranowo z drogą gminną Gaczyska-Rupin, ułożono przepust pod zjazdem, wartość robót wyniosła 14 tys. 775 zł. Roboty zostały wykonane przez PRDM Ostrada z Ostrołęki.

Budowa zatoki parkingowej zjazdów w ciągu drogi powiatowej Ostrołęka-Łęg Starościński-Kurpiewskie-Szkwa
W ramach robót wybudowano zatokę autobusową w Łęgu Starościńskim oraz wykonano zjazdy z kruszywa, bitumiczne i z kostki betonowej. Wartość robót wyniosła 151 tys. 273 zł. W tym pomoc gm. Lelis w kwocie 77 tys. złotych. Roboty zostały wykonane przez Zakład Usług Inżynieryjnych S.C. Dziekońscy z Ostrołęki.

Golanka-Krobia-Jazgarka
W ramach robót przebudowano odcinek drogi o długości 583 m. Powstała nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,5 m oraz utwardzone pobocza o szerokości 1 m. Inwestor ułożył przepusty pod koroną drogi, wybudował zjazdy, odtworzył rowy i umocnił płytami ażurowymi oraz wykonał oznakowanie poziome i pionowe drogi. Wartość robót wyniosła 543 tys. 799 zł w tym dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 176 tys. złotych. Roboty zostały wykonane przez Ostradę z Ostrołęki.

Reklama Przebudowa mostów w Ławach i Ołdakach na Czeczotce wraz z dojazdami
Inwestycja została zrealizowana w cyklu dwuletnim 2016/2017. Przebudowano łącznie 12605 m dróg powiatowych oraz 2347 m ścieżki rowerowej. Wybudowano ścieżkę na długości 2347 m i przebudowano dwa obiekty mostowe. Przebudowy dotyczyły drogi powiatowej nr 2561 W Piski-Choromany-Dąbek, 2559 W Zamość-Gostery, 2551 W Rzekuń-Zabiele-Łątczyn, 2552 W Zabiele-Ołdaki-Teodorowo oraz nr 2591 W Ołdaki-Przytuły Stare-Laskowiec. Ogólnie wydatkowano w ramach inwestycji kwotę w wysokości 8 mln 938 tys. 93 złotych. Inwestycja dostała dofinansowani z subwencji w wysokości 3 mln 759 tys. 852 zł. Inwestycję finansowo wsparła gminy Rzekuń, Troszyn, miasto Ostrołęka, gmina Śniadowo, gmina Czerwin. Wykonawcą robót była Ostrada z Ostrołęki.

W ramach przebudowy pozostałych dróg powiatowych, realizowany był m.in. odcinek Żabin-Cisk-Lipianka w Cisku. Przebudowano drogę o długości 413 m i do szerokości nawierzchni 5,5 m. W ramach innych robót przebudowano przepust pod koroną drogi ze ściankami czołowymi żelbetowymi oraz uzupełniono pobocza.
Wyświetleń: 2634 komentarze: 10 Wrzuć na Facebooka 12.01.2018, 13:49r. Drukuj
Powrót


. @ 14:46, 12.01.2018

IP: 31.0...161

A Pomian ?

zenek @ 14:56, 12.01.2018

IP: 176.109...152

POMIAN ZA 100 LAT.

Borki @ 16:08, 12.01.2018

IP: 37.47...70

A kiedy doczekamy się drogi Borki-kunin .?.

do redakcji @ 20:53, 12.01.2018

IP: 176.109...0

Jeżeli nie jest to artykuł sponsorowany, to pokażcie choć jedną drogę rowerową?
Jeżeli coś piszecie, to róbcie to jak należy.

To że jak z powiatu wyjdzie BAJKA, ze zrobili jakąś ścieżkę/drogę rowerową, nie znaczy ze coś takiego wybudowano.
POBOCZA nie są ścieżkami (drogami) rowerowymi.


angry

hertz @ 06:42, 13.01.2018

IP: 78.88...67

,,do redakcji,,- malkontent jesteś albo nie lubisz Stasia.To są osiągnięcia,które w Ostrołęce realizowano by w kadencję.Po szosach powiatu daje się bezpiecznie jeżdzić rowerem i to jest najważniejsze. Pewnie jesteś rolnikiem to podatkó płacisz tyle co ksiądz. Aby mieć kolorowe ścieżki rowerowe to nie takie podatki powinniśmy płacić. Ja dużo jeżdżę rowerem i jestem wdzięczny Kubłowi za te ŚCIEŻKI ROWEROWE.Ty wsiądż na rower to może ochłoniesz.

do hertz @ 10:27, 13.01.2018

IP: 176.109...0

Jeżeli jeździsz tymi poboczami pod prąd, to łamiesz przepisy i zagrażasz bezpieczeństwu na drodze.
Ale to norma u nas, łamać prawo i wymyslac ścieżki, których nie ma.
Pod Warszawą za jazdę poboczami pod prąd lecą mandaty jak miło, w powiecie policja ruszyć d..spo dopiero jak coś się stanie.

PS
Jeżeli nie wiesz co to jest droga dla rowerów, przeczytaj przepisy o ruchu drogowym.
A Stasia lubię, gorzej ze ma takich urzędników co przepisów nie znają.

rowerzysta @ 17:02, 13.01.2018

IP: 46.169...174

Do wyżej:

Masz rację! Te tzw., ścieżki rowerowe to pobocza i jest z tym spory problem prawny. Jakoś policja nie ściga za jeżdżenie pod prąd - choć powinna! - ale w przypadku wypadku winien jest ten kto jedzie pod prąd właśnie. To jest ważny problem który wszyscy znają tylko nabierają wody do gęby i udają że nie istnieje. A problem (dla nich) jest taki że jeśli jest niezgodność z prawem - a jest - to powinien ktoś za to beknąć. Tylko jak tu kruk ma wydziobać oko drugiemu krukowi? Tak więc zamiast ponosić odpowiedzialność to jeszcze się promują - obłudnicy.

WOS @ 20:16, 13.01.2018

IP: 79.185...112

O ludzie niedogodzeni! W powiecie tyle dróg poprawiono i wybudowano utwardzone a wy i tak się czepiać musicie! Brawo Stanisław! To jest prawdziwy gospodarz. Wie gdzie kasa jest i jak ją do powiatu ściągnąć. Gdyby prezydentem Ostrołęki kiedyś chciał zostać byłaby to wielka strata dla powiatu i olbrzymi zysk dla miasta, w którym nikt nie wie jak kasę ściągnąć mimo sprzyjającej opcji w rządzie. Kiedyś mowili że PO im blokuje a teraz jaka wymówka? Idźcie się u Stanisława uczyć urzędników. Może na most wam projekt napiszą. Ze ścieżką rowerową.

tępiciel lemingów @ 09:06, 14.01.2018

IP: 178.213...239

WOS, pierwsza schetynówka dwa lata temu w mieście, tyle lat nieprzyznawania ciężko nadrobić w dwa lata.

Traxx @ 12:58, 14.01.2018

IP: 2a01:598...1db6

Takie ldane something te ścieżki rowerowe że aż dziew czynna zginęła pod miastkowem

Reklama

LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
Sklep Enter
NestBank