piątek, 22 marca 2019 r., imieniny Katarzyny, Bogusława, Kazimierza

Ubieram

Aktualności

Pomoc dla posiadaczy świń, których objął zakaz produkcji z powodu ASF

Można składać wnioski do biur powiatowych ARiMR o udzielenie pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń, które otrzymały ten nakaz z powodu niespełnienia wymagań związanych z ASF.

Wnioski można składać do 14 sierpnia tego roku.

Reklama O pomoc z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny mogą ubiegać się posiadacze świń, pod warunkiem, że:
- otrzymali decyzję powiatowego lekarza weterynarii, wydaną na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazującą zabicie lub ubój świń oraz zakazującą ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie stada, w związku niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
- siedziba stada, której dotyczy ww. decyzja, w dniu jej wydania znajduje się na jednym z obszarów wymienionych w załączniku decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), zmienionej decyzją 2017/1481/UE, tj. na obszarze zagrożenia (tzw. strefa niebieska), obszarze objętym ograniczeniami (tzw. strefa czerwona) lub obszarze ochronnym (tzw. strefa żółta),
- w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., zwanym dalej "okresem referencyjnym", utrzymywali łącznie we wszystkich posiadanych siedzibach stad średnio nie więcej niż 50 świń i w dniu kontroli, która doprowadziła do wydania decyzji nakazującej zaprzestanie produkcji wieprzowiny, posiadali co najmniej jedną świnię,
- świnie opuściły gospodarstwo w czasie wyznaczonym przez lekarza weterynarii, nie później niż 120 dni od wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń,
Reklama - nie otrzymali z tytułu nieutrzymywania pomocy finansowej z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu Unii Europejskiej (w tym w ramach programu rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń objętych programem bioasekuracji), środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę posiadacza świń, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR, w terminie 150 dni od dnia wydania decyzji PLW, jednak nie później niż do 14 sierpnia 2018 r.

Szczegóły programu, formularze oraz instrukcje wypełniania wniosków na stronie ARiMR.

Wyświetleń: 519 komentarze: 0 Wrzuć na Facebooka 15.04.2018, 10:47r. Drukuj
Powrót


Reklama

Polbram
LUSAR
Toyota
SubWay
Carpexim
Bowling
Sklep Enter

Ogłoszenia

Forum

Reklama

MarketPozyczkowy.pl
Ynet.pl
Spaja
LuxKredyt
Hydraulika
KurpiaArte
NestBank