poniedziałek, 26 sierpnia 2019 r., imieniny Marii, Natalii, Sandry

Aktualności

Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Beata Pepłowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 14.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Będzie to pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego należącego do dłużnika: Ryszard Stefan Tomczak położonego: 07-410 Ostrołęka, ul. Witosa 2/71, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej "Ganek", adres spółdzielni: 07-410 Ostrołęka, ul. Wincentego Witosa 2, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta.

Suma oszacowania wynosi 60 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 337,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6045,00 zł.

Reklama Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 49 1160 2202 0000 0001 7347 2685 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Reklama Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Beata Pepłowska
Kancelaria Komornicza
Ostrołęka, ul. Kilińskiego 42
tel. (29) 764-40-49
e-mail: [email]ostroleka.peplowska@komornik.pl[/email]
www.komornik-ostroleka.com.pl

Artykuł sponsorowany
Wyświetleń: 8987 komentarze: 0 Wrzuć na Facebooka 02.01.2019, 15:57r. Drukuj
Powrót