wtorek, 17 września 2019 r., imieniny Franciszka, Hildegardy, Roberta

Aktualności

Rusza kwalifikacja wojskowa w 2019 roku na Mazowszu

Urząd Miasta w Ostrołęce, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej oraz obwieszczenia wojewody mazowieckiego informuje, że od 4 lutego do 26 kwietnia br. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed prezydentem miasta, Powiatową Komisją Lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

Reklama Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 2000 r., zamieszkałych na terenie m. Ostrołęki,
2. mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
- zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
4. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944).
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Reklama Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2. posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki).

Uwaga! Niestawiennictwo grozi karą grzywny lub przymusowym doprowadzeniem
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie powinny niezwłocznie skontaktować się z powiatową komisja lekarską w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa.

Reklama W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, prezydent miasta z urzędu lub na wniosek przewodniczącego PKL lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 w Ostrołęce, dla miasta na prawach powiatu, będzie pracowała od 5 lutego do 21 lutego 2019 r. (za wyjątkiem sobót i niedziel), w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Sienkiewicza 45.
Wyświetleń: 1270 komentarze: 0
02.02.2019, 05:16r. Drukuj

PROMOCJA

Powrót


Reklama

LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
MKKK
Sklep Enter