czwartek, 23 stycznia 2020 r., imieniny Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Sesja absolutoryjna rady miasta

Radni zasiądą do kolejnych obrad. Sesja obfitowała będzie w ważne dla miasta sprawy, a wysoka rada będzie podejmowała m.in. decyzje w sprawie utworzenia nowej jednostki budżetowej, miejskich finansów czy udzielenia prezydentowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Proponowany porządek obrad:

Reklama 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu z X, XI i XII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5. Raport o stanie miasta Ostrołęki za 2018 rok,
- przedstawienie Raportu o stanie miasta Ostrołęki za 2018 rok,
- debata nad Raportem o stanie miasta Ostrołęki.
- podjęcie uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia prezydentowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2018 rok,
Reklama 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Ostrołęki z Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży,
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Ostrołęka i gminą Olszewo-Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Ostrołęce oraz nadania statutu,
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta,
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ostrołęki,
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest prezydent miasta Ostrołęki na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia kierunków działania prezydenta miasta Ostrołęki w zakresie przeprowadzania kampanii "Ostrołęka wolna od plastiku",
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Kościuszki" w Ostrołęki,
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036,
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
20. Rozpatrzenie Rocznego raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrołęce na lata 2017-2023,
21. Rozpatrzenie Informacji z realizacji uchwały nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki w 2018 roku,
Reklama 22. Rozpatrzenie Sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce za 2018,
23. Rozpatrzenie sprawozdania Straży Miejskiej Ostrołęki z zakresu realizacji zadań ustawowych za rok 2018,
24. Przyjęcie informacji prezydenta miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 do 31 maja 2019 roku.
25. Oświadczenia radnych.
26. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
27. Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w II półroczu 2019 roku.
28. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

XIII sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się 27 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.
Wyświetleń: 1355 komentarze: 0
21.06.2019, 09:44r. Drukuj
Powrót