niedziela, 20 września 2020 r., imieniny Eustachego, Filipiny, Faustyny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Komornicza licytacja nieruchomości w Olszewie-Borkach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska na podstawie art. 953 kpc informuje o zbliżającej się pierwszej licytacji zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Traugutta 7 w Olszewie-Borkach koło Ostrołęki.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW OS1O/4887/4

Reklama Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-07-2019r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, 07-400 Ostrołęka, ul.Mazowiecka 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działek o nr ew. 228/7 i 228//8 o pow. 0,5300 ha zabudowanej budynkiem produkcyjno - handlowym o pow. zabudowy 895,00 m2 należącej do dłużnika: Zakłady Produkcyjne Stola Sp. z o.o. z siedzibą 04-980 Warszawa, ul. Olecka 23, położonej 07-415 Olszewo Borki, ul. Traugutta 7. dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00040887/4.

Suma oszacowania wynosi 425 280,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318 960,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 528,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 55 10902590 0000 0001 4159 2041 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Reklama Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przy Mazowiecka 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą

uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska
Kancelaria Komornicza w Ostrołęce
Ostrołęka, ul. Goworowska 2B
tel. (29) 764-47-53, kom. 884-801-601
e-mail: [email]ostroleka2@komornik.pl[/email]
www.komornik.ostroleka.pl
Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 7949 komentarze: 0
21.06.2019, 15:56r. Drukuj
Powrót