poniedziałek, 28 września 2020 r., imieniny Luby, Wacława, Salomona

Reklama   |   Kontakt
Ubezpieczenia

Aktualności

Trwa sesja absolutoryjna rady miasta (transmisja na żywo)

Radni zasiedli do kolejnych obrad. Sesja obfituje w ważne dla miasta sprawy, a wysoka rada podejmuje decyzje dotyczące m.in. utworzenia nowej jednostki budżetowej, miejskich finansów czy udzielenia prezydentowi Łukaszowi Kulikowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z X, XI i XII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Raport o stanie miasta Ostrołęki za 2018 rok.

- przedstawienie Raportu o stanie miasta Ostrołęki za 2018 rok.

- debata nad Raportem o stanie miasta Ostrołęki.

- podjęcie uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki wotum zaufania.

Reklama 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia prezydentowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2018 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Ostrołęki z Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Ostrołęka i gminą Olszewo-Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Ostrołęce oraz nadania statutu.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ostrołęki,

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest prezydent miasta Ostrołęki na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia kierunków działania prezydenta miasta Ostrołęki w zakresie przeprowadzania kampanii "Ostrołęka wolna od plastiku".

Reklama 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Kościuszki" w Ostrołęki.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

20. Rozpatrzenie Rocznego raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrołęce na lata 2017-2023.

21. Rozpatrzenie Informacji z realizacji uchwały nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki w 2018 roku.

22. Rozpatrzenie Sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce za 2018.

23. Rozpatrzenie sprawozdania Straży Miejskiej Ostrołęki z zakresu realizacji zadań ustawowych za rok 2018.

24. Przyjęcie informacji prezydenta miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 do 31 maja 2019 roku.

25. Oświadczenia radnych.

26. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

27. Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w II półroczu 2019 roku.

28. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Zapraszamy do śledzenia obrad ostrołęckiego samorządu.

Wyświetleń: 756 komentarze: 2
27.06.2019, 10:09r. Drukuj
Powrót


Rebeliant Remek @ 12:41, 27.06.2019

IP: 188.147...101

Niektórym radnym to się gęba nie zamyka, ale nie w sprawie raportu o stanie miasta, a do winogron i bananów. Po co się pchać do RM_ jak się nie wie o czym mowa😀😀😀
Odniosłem wrażenie, że przed sesją z raportem się zapoznał radny Paweł Niewiadomski👍 Pozostali niekoniecznie😀😀

jasność @ 18:37, 27.06.2019

IP: 37.30...229

Przypominam o przewałce 452 tysięcy złotych przez poprzedników na nieistniejących uczniów. Co na to wiecznie dobry towarzysz Żukowski i jego poplecznicy ?