czwartek, 18 lipca 2019 r., imieniny Erwina, Kamila, Wespazjana

Aktualności

Nie­pu­blicz­ny żłobek "Promyczki" dla dzie­ci w wie­ku 1-2,5 ro­ku

W naszym mieście pojawił się nowy prywatny żłobek. Placówka rozpocznie pracę 9 września br. Na­drzęd­nym za­da­niem jest roz­wi­ja­nie u dzie­ci umie­jęt­no­ści, któ­re po­zwo­lą im spro­stać wy­ma­ga­niom sta­wia­nym w ży­ciu co­dzien­nym.

Waż­na jest współ­pra­ca z ro­dzi­ca­mi, dzię­ki któ­rej opiekunowie ukie­run­ko­wują roz­wój dziec­ka zgod­nie z je­go wro­dzo­nym po­ten­cja­łem i uzdol­nie­niami.

Znaj­dziesz tu pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę dla swoje­go ma­lusz­ka, któ­ra po­mo­że mu w do­ra­sta­niu, ucze­niu się oraz roz­wo­ju je­go oso­bo­wo­ści.

Na­le­ży pa­mię­tać, że pierw­sze trzy la­ta ży­cia dziec­ka to czas naj­szyb­sze­go roz­wo­ju.

Aby spro­stać ocze­ki­wa­niom i po­trzebom dzie­ci "Promyczki" oferują za­ję­cia i czyn­no­ści sty­mu­lu­ją­ce ucze­nie się po­przez ba­da­nie i od­kry­wa­nie.

Placówka ofe­ru­je­:

- za­ję­cia wspo­ma­ga­ją­ce roz­wój mo­wy,

- na­ukę ję­zy­ka an­giel­skie­go,

- za­ję­cia umu­zy­kal­nia­ją­ce,

- za­ję­cia pla­stycz­ne,

- za­ję­cia sensoplastyczne,

- zajęcia ceramiczne,

- religię,

- in­ne for­my edu­ka­cji przez za­ba­wę.

 

Żłobek będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 06.30-18.00.

Zapisy pod numerem telefonu 508-431-752 oraz w siedzibie przy ul. Kilińskiego 4 w Ostrołęce.

 

Zapraszamy,

Żłobek "Promyczki"

Ostrołęka, ul. Kilińskiego 4

tel. 508-431-752

Profil na Facebooku

Artykuł sponsorowany

Odsłon: 3148 komentarze: 0 Wrzuć na Facebooka 09:04, 10.07.2019r. Drukuj
Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót

Reklama

LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
Sklep Enter
NestBank