poniedziałek, 24 lutego 2020 r., imieniny Macieja, Bogusza, Jaśminy

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Niepubliczny żłobek "Promyczki" dla dzieci w wieku 1-2,5 roku

W naszym mieście pojawił się nowy prywatny żłobek. Placówka rozpocznie pracę 9 września br. Na­drzęd­nym za­da­niem jest roz­wi­ja­nie u dzie­ci umie­jęt­no­ści, któ­re po­zwo­lą im spro­stać wy­ma­ga­niom sta­wia­nym w ży­ciu co­dzien­nym.

Waż­na jest współ­pra­ca z ro­dzi­ca­mi, dzię­ki któ­rej opiekunowie ukie­run­ko­wują roz­wój dziec­ka zgod­nie z je­go wro­dzo­nym po­ten­cja­łem i uzdol­nie­niami.

Znaj­dziesz tu pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę dla swoje­go ma­lusz­ka, któ­ra po­mo­że mu w do­ra­sta­niu, ucze­niu się oraz roz­wo­ju je­go oso­bo­wo­ści.

Na­le­ży pa­mię­tać, że pierw­sze trzy la­ta ży­cia dziec­ka to czas naj­szyb­sze­go roz­wo­ju.

Aby spro­stać ocze­ki­wa­niom i po­trzebom dzie­ci "Promyczki" oferują za­ję­cia i czyn­no­ści sty­mu­lu­ją­ce ucze­nie się po­przez ba­da­nie i od­kry­wa­nie.

Placówka ofe­ru­je­:

- za­ję­cia wspo­ma­ga­ją­ce roz­wój mo­wy,

- na­ukę ję­zy­ka an­giel­skie­go,

- za­ję­cia umu­zy­kal­nia­ją­ce,

- za­ję­cia pla­stycz­ne,

- za­ję­cia sensoplastyczne,

- zajęcia ceramiczne,

- religię,

- in­ne for­my edu­ka­cji przez za­ba­wę.

 

Żłobek będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 06.30-18.00.

Zapisy pod numerem telefonu 508-431-752 oraz w siedzibie przy ul. Kilińskiego 4 w Ostrołęce.

 

Zapraszamy,

Żłobek "Promyczki"

Ostrołęka, ul. Kilińskiego 4

tel. 508-431-752

Profil na Facebooku

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 3456 komentarze: 0
10.07.2019, 09:04r. Drukuj
Powrót