piątek, 28 lutego 2020 r., imieniny Romana, Makarego, Lutomira

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 29 lipca 2019 r. o godz. 14.30 w Sądzie Rejonowym przy ul. Mazowieckiej 3 w Ostrołęce, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Będzie to pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ew. 21663/6 o powierzchni 157 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 57 m2. Działka jest ogrodzona, budynek jest nieużytkowany i niezamieszkały od dłuższego czasu.

Reklama Nieruchomość jest uzbrojona w wodę z sieci komunalnej, kanalizację ogólnospławną, energię elektryczną i gaz. Położona pod adresem: 07-400 Ostrołęka, ul. Nadnarwiańska 6, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00075140/0.

Suma oszacowania wynosi 294 201,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 650,75 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 420,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 55 1090 2590 0000 0001 4159 2041 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał

warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Reklama Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przy Mazowiecka 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą

uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska

Kancelaria Komornicza w Ostrołęce

Ostrołęka, ul. Goworowska 2B

tel. (29) 764-47-53, kom. 884-801-601

e-mail: [email]ostroleka2@komornik.pl[/email]

http://www.komornik.ostroleka.pl

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 7081 komentarze: 0
12.07.2019, 15:16r. Drukuj
Powrót


Reklama

Tynki
LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
Sklep Enter