środa, 26 lutego 2020 r., imieniny Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Funkcjonowanie jednostek pomocy w województwie mazowieckim

Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych zamieścił informację na temat funkcjonowania pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2018 r. W artykule zawarto wiele statystyk dotyczących pracy tych jednostek.

W 2018 r. rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 5910 dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej. W województwie mazowieckim w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba rodzin w rodzinnej pieczy zastępczej. Mniej było placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także placówek wsparcia dziennego. Wzrosła natomiast liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej.

Reklama - Wychowanie dzieci i młodzieży pozbawionej całkowitego lub częściowego wsparcia ze strony rodziny naturalnej zapewnia system rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. W województwie mazowieckim w końcu 2018 r. opiekę nad dziećmi sprawowało 4140 rodzin zastępczych (o 1,8% mniej niż w 2017 r.) i 49 rodzinnych domów dziecka (o 14,0% więcej w stosunku do 2017 r.). Rodzinną pieczę zastępczą tworzyło 2230 małżeństw oraz 1959 osób samotnych. W większości (66,4%) były to osoby spokrewnione z dzieckiem. Najczęściej pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej podejmowały się osoby w wieku 51-70 lat, natomiast najrzadziej osoby do 21 roku życia. Wśród dzieci korzystających z rodzinnych form opieki 533 posiadało orzeczenie o niepełnosprawności - informuję Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych.

W rodzinnej pieczy zastępczej w ostatnim dniu roku przebywało 5910 dzieci (w tym 78,8% to osoby do 18 roku życia). Ich liczba w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 2,0%. Najliczniejszą grupę stanowili wychowankowie w wieku 7-13 oraz 14-17 lat (odpowiednio 34,8% i 27,2%). W 2018 r. po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczono 808 dzieci. Spośród wszystkich osób objętych opieką 533 posiadało orzeczenie o niepełnosprawności, a 384 było sierotami.

Reklama Biorąc pod uwagę liczbę dzieci do 18 roku życia przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na 1000 dzieci w tym samym wieku, najwyższy wskaźnik odnotowano w powiecie żyrardowskim (11,3), a najniższy w powiecie szydłowieckim (2,2).

W ciągu 2018 r. rodzinną pieczę zastępczą opuściło 580 dzieci do 18 roku życia, tj. o 3,0% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej z nich (39,1%) powróciło do rodziny naturalnej. Ponadto rodzinną pieczę zastępczą opuściło 453 wychowanków powyżej 18 roku życia, tj. o 26,9% więcej niż w 2017 r. Spośród nich 306 osób usamodzielniło się, w tym 262 założyło własne gospodarstwo domowe, a 20 powróciło do rodziny naturalnej lub krewnych. Prawie 69% wszystkich miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to miejsca w placówkach socjalizacyjnych.

Na terenie województwa mazowieckiego w końcu 2018 r. dzieci pozbawione całkowitej lub częściowej opieki ze strony rodziny naturalnej korzystały ze 126 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z 1 interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Wśród ogółu placówek opiekuńczo-wychowawczych przeważały placówki socjalizacyjne 59,5% oraz placówki rodzinne 31,0%. Łączna liczba miejsc wyniosła 1875, w tym 68,7% stanowiły miejsca w placówkach socjalizacyjnych, a tylko 2,0% miejsca w placówkach specjalistyczno-terapeutycznych.

Reklama Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak i liczba miejsc w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się odpowiednio o 3,1% i o 3,0%. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ostatnim dniu roku przebywało 1752 wychowanków. Najwięcej z nich - 69,7% przebywało w placówkach socjalizacyjnych, a najmniej 1,9% w placówkach specjalistyczno-terapeutycznych. Podobnie jak w latach poprzednich w placówkach umieszczono więcej chłopców (919) niż dziewczynek (833).

Najliczniejszą grupę (770 podopiecznych) stanowiły osoby w wieku 14-17 lat, a najmniej liczną (15 dzieci) najmłodsza grupa wiekowa poniżej 1 roku życia. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało również 172 pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę. Większość z nich (75,6%) przebywało w placówkach socjalizacyjnych.

Na koniec 2018 r. - 77,9% wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych posiadało obydwoje rodziców. Jedynie 2,8% dzieci było sierotami, a 19,3% półsierotami. Osoby niepełnosprawne stanowiły 12,7% wszystkich podopiecznych, a 9,8% chorzy przewlekle, których choroba trwała sześć miesięcy lub dłużej.

Reklama W ciągu 2018 r. - 544 wychowanków do 18 roku życia z różnych powodów opuściło placówki opiekuńczo-wychowawcze. W większości (47,4%) powrócili oni do rodziny naturalnej. Wśród 228 pełnoletnich wychowanków, którzy w ciągu 2018 r. opuścili placówki, 111 założyło własne gospodarstwo domowe, a 97 powróciło do rodziny naturalnej.

Ponad 72% wszystkich miejsc w placówkach wsparcia dziennego to miejsca w placówkach opiekuńczych

W województwie mazowieckim według stanu w dniu 31 XII 2018 r. opiekę dzienną zapewniało 290 placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej lub w połączonych formach. W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba zmniejszyła się o 2,0%.

Placówki te dysponowały 8753 miejscami, w tym najwięcej (72,1%) znajdowało się w placówkach opiekuńczych. W ciągu 2018 r. z pomocy placówek wsparcia dziennego korzystało 11655 podopiecznych.

Reklama W województwie mazowieckim w końcu 2018 r. funkcjonowały 294 zakłady stacjonarne pomocy społecznej (o 30 więcej niż w końcu 2017 r.) oraz 4 filie. Z ogólnej liczby zakładów 36,7% stanowiły domy pomocy społecznej, 36,4% - placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, działające na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub statutowej, 16,3% - noclegownie i schroniska dla bezdomnych, 3,4% - rodzinne domy pomocy, 3,1% - domy dla matek i 4,1% - pozostałe niezaklasyfikowane do powyższych kategorii. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej (łącznie z filiami) miały do dyspozycji 17633 miejsca (wzrost w porównaniu z 2017 r. o 693, tj. o 4,1%). Podobnie, jak w latach poprzednich, domy pomocy społecznej posiadały największą liczbę miejsc (10045, tj. 57,0% ogółu).

Według stanu w końcu roku we wszystkich zakładach przebywało 16658 mieszkańców (o 6,1% więcej niż rok wcześniej), wśród których 50,9% stanowiły kobiety. Pod względem struktury według wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby co najmniej 60 letnie - 67,5%, a najmniej liczna była grupa osób młodych (do 18 roku życia), stanowiąca 1,5% ogółu mieszkańców.

Reklama - Najwięcej mieszańców przebywało w placówkach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy i powiatu piaseczyńskiego, a najmniej - powiatów ostrowskiego i ostrołęckiego. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców stacjonarnych zakładów pomocy społecznej na 1000 ludności, to wskaźnik ten był najwyższy w powiecie pułtuskim (11,2), a najniższy w powiatach ostrowskim i ostrołęckim (po 0,7). W powiecie łosickim natomiast nie odnotowano placówek stacjonarnych pomocy społecznej. Na umieszczenie w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej oczekiwało 1768 osób. Najwięcej z nich oczekiwało na miejsce w domach pomocy społecznej - 90,1% ogółu oczekujących. Większość mieszkańców, tj. 79,2% przynajmniej w części uczestniczyła w finansowaniu swojego pobytu, pokrywając koszty z dochodów własnych, a wśród nich zaledwie 11,9% pokrywało koszty w pełnej wysokości. Dla 10,1% mieszkańców pobyt opłacany był całkowicie przez członków rodziny, a dla 5,8% przez gminę lub budżet państwa - czytamy w informacji Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Więcej informacji, tabel i statystyk na stronie urzędu statystycznego.

Wyświetleń: 711 komentarze: 0
20.07.2019, 09:10r. Drukuj
Powrót