piątek, 7 sierpnia 2020 r., imieniny Doroty, Kajetana, Donata

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Miasto informuje o wyłożeniu do wglądu projektu planu dotyczącego rejonu "Rolna"

Prezydent miasta Łukasz Kulik informuje, że w dniach od 31 lipca do 20 sierpnia w siedzibie urzędu miasta (pokój 215) w godzinach 10.00-14.00 wyłożony do wglądu zostanie projekt planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący rejonu "Rolna" w Ostrołęce.

Pełna treść ogłoszenia poniżej:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z póżn. zm.) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 522/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Rolna" w Ostrołęce, który obejmować będzie teren pomiędzy ulicami: Goworowską, Al. ks. Jerzego Popiełuszki i ulicą Rolną, w skład którego wchodzą działki oznaczone numerami: 50727/3, 50750/1, 50750/2, 50727/4, cz. dz. 50727/1, cz. dz. 50752/1, cz. dz. 50753/7, 50751, 50749, 50748/2, 50748/1, 50752/2, 50753/9, 50753/10, 50753/5, 50753/3, 50753/12, 50753/11, 50753/13, 50753/14, 50747/1 i 50747/8, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego terenu, w dniach od 31 lipca do 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 215 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, o godzinie 13.00 w sali nr 9.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.09.2019 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Rolna" w Ostrołęce,

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ostrołęki, 07-400 Ostrołęka, Plac gen. Józefa Bema 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

Prezydent Miasta - Łukasz Kulik

Szczegółowe informacje na ten temat i klauzula informacyjna w załączniku:

- Ogłoszenie o wyłożeniu planu "Rolna"

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 1770 komentarze: 0
23.07.2019, 09:08r. Drukuj
Powrót