niedziela, 5 kwietnia 2020 r., imieniny Ireny, Wincentego, Julianny

Reklama   |   Kontakt
Ubezpieczenia

Aktualności

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Elektrownia C" w Ostrołęce

Urząd Miasta Ostrołęki opublikował ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko rejonu "Elektrownia C" w Ostrołęce, który obejmować będzie obszar położony w rejonie ulicy gen. Tomasza Turskiego i ulicy Krańcowej.

Pełna treść ogłoszenia

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały nr 124/XII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Elektrownia C" w Ostrołęce, który obejmować będzie obszar położony w rejonie ulicy gen. Tomasza Turskiego i ulicy Krańcowej w Ostrołęce, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Reklama Przedmiotem opracowania planu są tereny łącznie o powierzchni 237 ha z przeznaczeniem pod tereny elektroenergetyki. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie do planu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 13 września 2019 r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

Prezydent Miasta Łukasz Kulik

 

Reklama Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO) (Dz. Urz. UE. L z 4 maja 2016 r. Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 1.

II. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: iod@um.ostroleka.pl

2) nr telefonu: 29 7654270.

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Miasta Ostrołęki.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a -e RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji zadań Miasta Ostrołęki.

V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich - poza europejski obszar gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy - lub do organizacji międzynarodowej.

Reklama VI. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Urzędu Miasta Ostrołęki.

VII. Prawa osób, których dane są gromadzone, dostęp do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) przenoszenia swoich danych osobowych,

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie złożonego wniosku lub pisma.

Podanie przez Pana/Panią numeru telefonu oraz adresu email jest dobrowolne i służy wyłącznie do kontaktu organu z petentem.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 1643 komentarze: 0
20.08.2019, 07:58r. Drukuj
Powrót