sobota, 29 lutego 2020 r., imieniny Romana, Oswalda, Cyryla

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Komornicza licytacja atrakcyjnej działki w Ostrołęce przy ul. Lokalnej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska już 10 września br. przeprowadzi licytację atrakcyjnej działki przy ul. Lokalnej w Ostrołęce, należącej do dłużniczki Moniki Tyszki. Nieruchomość o powierzchni 28,52 ar jest niezabudowana.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW OS1O/00069610/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 września 2019 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce 07-400 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 3 odbędzie się pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o nr ew. 40586/7 o pow. 0,2851 ha, położonej przy ul. Lokalnej w Ostrołęce, należącej do dłużnika Moniki Tyszki, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00069610/1.

Reklama Suma oszacowania wynosi 279 830,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 209 872,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 983,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, numer konta: 55 10902590 0000 0001 4159 2041 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Reklama W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przy Mazowiecka 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska

Kancelaria Komornicza w Ostrołęce

Ostrołęka, ul. Goworowska 2B

tel. (29) 764-47-53, kom. 884-801-601

e-mail: [email]ostroleka2@komornik.pl[/email]

www.komornik.ostroleka.pl

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 4727 komentarze: 0
30.08.2019, 13:15r. Drukuj
Powrót


Reklama

Tynki
LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
Sklep Enter