sobota, 19 września 2020 r., imieniny Januarego, Konstancji, Teodora

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

W czwartek sesja rady miasta

Przed miejskimi radnymi kolejna sesja samorządu. Radni podejmą szereg uchwał, zajmą się m.in. stawkami za odbiór nieczystości ciekłych z terenu miasta, rozwiązania straży miejskiej czy przyjęciem Ostrołęckiej Karty Seniora. Rada rozpatrzy także szereg skarg złożonych m.in. przez mieszkańców.

Proponowany porządek obrad:

Reklama 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z XIII, XIV, XV i XVI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powstających na terenie miasta Ostrołęki.

Reklama 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej oświatowym miejskim jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego działającego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce w Centrum Kształcenia Zawodowego działające przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia programu "Ostrołęcka Karta Seniora".

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę  w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wydania przepisów porządkowych.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozwiązania straży miejskiej.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Korczaka" w Ostrołęce.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Rolna" w Ostrołęce.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "5 Pułku Ułanów" w Ostrołęce.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki".

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zaliczenia drogi łączącej aleję ks. Antoniego Pęksy ze stacją segregacji odpadów komunalnych (SSOK) zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zaliczenia ulicy Krańcowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi - ulicy gen. Tomasza Turskiego zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki na skutek wyłączenia jej z użytkowania.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ostrołęckiego Centrum Kultury.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezydenta Ostrołęki (dotyczy skargi J.SZ.).

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezydenta Ostrołęki (dotyczy skargi M.G.).

25. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

28. Zapoznanie z zarządzeniem nr 297/2019 prezydenta miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz zarządzeniem nr 298/2019 prezydenta miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

29. Rozpatrzenie Informacji z realizacji uchwały nr 501/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2018-2022, za rok 2018".

Reklama 30. Rozpatrzenie Informacji z realizacji zadań z "Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2016-2018 za rok 2018".

31. Przyjęcie informacji prezydenta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.

32. Oświadczenia radnych.

33. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

34. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

XVII sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się 26 września 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

Wyświetleń: 842 komentarze: 0
22.09.2019, 08:59r. Drukuj
Powrót