sobota, 19 września 2020 r., imieniny Januarego, Konstancji, Teodora

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenia o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 8 października br. o godz.13.00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowiecka 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności do nieruchomości. 

Mowa o nieruchomości gruntowej położonej: 07-437 Łyse, Dęby, numer działki 56/5, 208 o łącznej powierzchni 1,1653 ha. Działka ewidencyjna nr 56/5 o pow. 1,0333 ha ma kształt zbliżony do trapezu. Teren działki jest płaski, bez znaczących nierówności. Działka jest użytkowana rolniczo, przylega swoją wschodnią granicą do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Powierzchnię działki przeznaczoną pod zabudowę, na podstawie rysunku planu zagospodarowania przestrzennego określa się na 0,57 ha.

Reklama Działka nr 208 o pow. 0,1320 ha stanowi grunty orne i łąki trwałe. Działka przylega do drogi gruntowej. Nieruchomość należy do dłużnika:Karol Bastek. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00036211/4.

Suma oszacowania wynosi 55 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 510,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika sądowego: Santander Bank Polska O. w Ostrołęce (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) 63 1500 1588 1215 8005 3894 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Reklama W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz.16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń

Kancelaria Komornicza w Ostrołęce

Ostrołęka ul. Kilińskiego 5

tel. (29) 691-71- 55, 601-789-602, e-mail: [email]ostroleka.cichon@komornik.pl[/email]

www.ostroleka-komornik.pl

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 10327 komentarze: 0
23.09.2019, 11:18r. Drukuj
Powrót