sobota, 19 października 2019 r., imieniny Piotra, Pawła, Ziemowita

BRW

Aktualności

Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Beata Pepłowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 listopada 2019 r. o godz. 14.00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Będzie to pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 07-410 Ostrołęka, ul. T. Sygietyńskiego 7/51, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (adres spółdzielni: 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 13) o powierzchni użytkowej 37,73 m2, przysługującego dłużnikowi: Artur Kojtek.

ReklamaSuma oszacowania wynosi 102 020,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 76 515,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 202,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 49 1160 2202 0000 0001 7347 2685.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

ReklamaOsoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka, bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 144/19).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Beata Pepłowska

Kancelaria Komornicza

Ostrołęka, ul. Kilińskiego 42

tel. (29) 764-40-49

e-mail:

www.komornik-ostroleka.com.pl

Artykuł sponsorowany

Odsłon: 7700 komentarze: 0
16:06, 09.10.2019r. Drukuj

PROMOCJA

Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót