piątek, 22 listopada 2019 r., imieniny Cecylii, Marka, Maura

Aktualności

Konkurs na dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Prezydent miasta Łukasz Kulik ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji). Umowa zostanie podpisana na podstawie powołania na czas określony (4 lata). Dokumenty aplikacyjne można składać do poniedziałku 2 grudnia.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora muzeum,
 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie związanym z działalnością podstawową muzeum bądź ekonomiczne lub prawnicze,
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

ReklamaWymagania dodatkowe:

 • ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania instytucjami kultury,
 • znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w szczególności muzeów oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a także przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych,
 • znajomość języka obcego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Wymagania pożądane:

 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
 • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
 • umiejętności interpersonalne,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora muzeum:

 • dyrektor zarządza muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi muzeum,
 • organizuje działalność muzeum, w tym sprawuje nadzór nad przygotowaniem otwarcia wystawy stałej,
 • sprawuje nadzór nad majątkiem muzeum,
 • sporządza i przedstawia odpowiednim instytucjom, Ministrowi i Miastu, plany rzeczowo-finansowe, sprawozdania oraz wnioski inwestycyjne,
 • określa organizację wewnętrzną muzeum nadając regulamin organizacyjny po zasięgnięciu opinii organizatora, Ministra oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców,
 • podejmuje decyzje w formie zarządzeń,
 • dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w muzeum pracowników,
 • sprawuje kontrolę zarządczą w muzeum,
 • odpowiada za tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w muzeum zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

ReklamaWskazanie wymaganych dokumentów w ofercie pracy:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce ( w organizacji),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki),
 • autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji),
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy ( zaświadczenia od obecnego pracodawcy),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
 • oświadczenia kandydata (do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki):

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

- o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych,

- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie kandydata o znajomości prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisów ustaw:

- o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych,

- o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych,

 • oświadczenie kandydata o znajomości zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych.

Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym instytucji kultury:

Kandydaci na stanowisko Dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) po uprzednim uzgodnieniu terminu udostępnienia dokumentów z p.o. Dyrektora Muzeum Panem Jerzym Kurstakiem pod numerem telefonu kom. 797-509-707.

ReklamaTermin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na stanowisko Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) - nie otwierać" należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Ostrołęki (plac gen. J. Bema 1) lub przesłać na adres urzędu (decyduje data wpływu do urzędu) w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r.

Termin i miejsce wykonywania pracy:

Wyłoniony w konkursie Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) podejmie pracę po zakończeniu postępowania konkursowego oraz uzgodnieniu z właściwym ministrem, a jako miejsce jej wykonywania wskazuje się Miasto Ostrołęka, ul. Traugutta 19.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrołęki oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji). Informacja o wynikach naboru zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Szczegóły naboru na stanowisko Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych znajdują się na stronie www.bip.um.ostroleka.pl.

Artykuł sponsorowany

Odsłon: 3159 komentarze: 0
09:03, 05.11.2019r. Drukuj
Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót

Reklama

Toyota Andrzejki
LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
Targi Slubne
Sklep Enter
NestBank