piątek, 7 sierpnia 2020 r., imieniny Doroty, Kajetana, Donata

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Konkurs na dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Prezydent miasta Łukasz Kulik ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji). Umowa zostanie podpisana na podstawie powołania na czas określony (4 lata). Dokumenty aplikacyjne można składać do poniedziałku 2 grudnia.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora muzeum,
 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie związanym z działalnością podstawową muzeum bądź ekonomiczne lub prawnicze,
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Reklama Wymagania dodatkowe:

 • ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania instytucjami kultury,
 • znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w szczególności muzeów oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a także przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych,
 • znajomość języka obcego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Wymagania pożądane:

 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
 • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
 • umiejętności interpersonalne,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora muzeum:

 • dyrektor zarządza muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi muzeum,
 • organizuje działalność muzeum, w tym sprawuje nadzór nad przygotowaniem otwarcia wystawy stałej,
 • sprawuje nadzór nad majątkiem muzeum,
 • sporządza i przedstawia odpowiednim instytucjom, Ministrowi i Miastu, plany rzeczowo-finansowe, sprawozdania oraz wnioski inwestycyjne,
 • określa organizację wewnętrzną muzeum nadając regulamin organizacyjny po zasięgnięciu opinii organizatora, Ministra oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców,
 • podejmuje decyzje w formie zarządzeń,
 • dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w muzeum pracowników,
 • sprawuje kontrolę zarządczą w muzeum,
 • odpowiada za tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w muzeum zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

Reklama Wskazanie wymaganych dokumentów w ofercie pracy:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce ( w organizacji),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki),
 • autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji),
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy ( zaświadczenia od obecnego pracodawcy),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
 • oświadczenia kandydata (do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki):

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

- o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych,

- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie kandydata o znajomości prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisów ustaw:

- o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych,

- o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych,

 • oświadczenie kandydata o znajomości zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych.

Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym instytucji kultury:

Kandydaci na stanowisko Dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) po uprzednim uzgodnieniu terminu udostępnienia dokumentów z p.o. Dyrektora Muzeum Panem Jerzym Kurstakiem pod numerem telefonu kom. 797-509-707.

Reklama Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na stanowisko Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) - nie otwierać" należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Ostrołęki (plac gen. J. Bema 1) lub przesłać na adres urzędu (decyduje data wpływu do urzędu) w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r.

Termin i miejsce wykonywania pracy:

Wyłoniony w konkursie Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) podejmie pracę po zakończeniu postępowania konkursowego oraz uzgodnieniu z właściwym ministrem, a jako miejsce jej wykonywania wskazuje się Miasto Ostrołęka, ul. Traugutta 19.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrołęki oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji). Informacja o wynikach naboru zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Szczegóły naboru na stanowisko Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych znajdują się na stronie www.bip.um.ostroleka.pl.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 3336 komentarze: 0
05.11.2019, 09:03r. Drukuj
Powrót