piątek, 7 sierpnia 2020 r., imieniny Doroty, Kajetana, Donata

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Targowa"

Prezydent miasta zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Targowa" i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni ok. 2,60 ha z przeznaczeniem pod obiekty handlowe.

Pełna treść ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki:

Reklama Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały nr 179/XVIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Targowa" w Ostrołęce, który obejmować będzie działki o numerach ewidencyjnych: 40498/9, 40498/8, 40498/7, 40499, 40500/3, 40501/1, 40501/2 i część działki o numerze 40502 położone pomiędzy ulicami Tadeusza Zawadzkiego "Zośki", Targową i Lokalną, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Reklama Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni ok. 2,60 ha z przeznaczeniem pod obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000 m 2 wraz z towarzyszącą przestrzenią przeznaczoną na wypoczynek i rekreację dla mieszkańców. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie do planu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 8 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula informacyjna

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 2135 komentarze: 0
10.12.2019, 09:18r. Drukuj
Powrót