sobota, 29 lutego 2020 r., imieniny Romana, Oswalda, Cyryla

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Więcej pieniędzy dla PUP na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zatrudnionych

Ponad 30 mln zł otrzymają powiatowe urzędy pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników i pracodawców w 2020 roku. Jest to o ponad 2 mln zł więcej niż w 2019 roku. O dofinansowanie z funduszu szkoleń mogą się starać wszyscy pracodawcy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony w 2014 roku ze środków Funduszu Pracy, z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników, aby utrzymać ich zatrudnienie dzięki dostosowaniu kompetencji do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Reklama Wszyscy pracodawcy mogą starać się o dofinansowanie szkoleń z KFS (80 proc. kosztów, jednak nie więcej niż 300 proc. przeciętnego, rocznego wynagrodzenia na jednego pracownika, w przypadku mikroprzedsiębiorstw - 100 proc. kosztów) za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ustalił priorytety wydatkowania środków z KFS w 2020 roku:

- wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,

Reklama - wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,

- wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

- wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy,

- wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju,

- wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,

- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Reklama Część środków KFS w wysokości 20 proc. stanowi rezerwę ministra. Priorytety ich wydatkowania określa Rada Rynku Pracy, która wskazała wsparcie: kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; zdobywania kompetencji cyfrowych; kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej; kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej; wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Reklama Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie podzielił przyznany limit dla województwa mazowieckiego pomiędzy powiatowe urzędy pracy, który został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Ostateczne limity środków na działania urzędów pracy finansowane z KFS ustala Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie informacji od marszałka województwa. Tabela: Podział środków z KFS dla powiatowych urzędów pracy na Mazowszu w 2020 roku.

Wszystkie środki z KFS dla powiatowych urzędów pracy na Mazowszu w 2020 roku opiewają na łączna kwotę ponad 30 mln zł.  Z tej puli na Ostrołękę i powiat ostrołęcki przypadło 388 tys. 300 zł.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wyświetleń: 3199 komentarze: 0
21.12.2019, 10:29r. Drukuj
Powrót


Reklama

Tynki
LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
Sklep Enter