niedziela, 20 września 2020 r., imieniny Eustachego, Filipiny, Faustyny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Prezydent Miasta wydał ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej przy ul. Łomżyńskiej w Ostrołęce, poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN i linii kablowej SN i nN.

Pełna treść informacji:

Stosownie do art. 124 ust.1 i 2, art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce przy ul. Łomżyńskiej, woj. mazowieckie, stanowiącej działkę nr 30154 o pow. 0,1070 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowej SN i nN.

Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny.

We właściwym miejscowo Sądzie Rejonowym w Ostrołęce VI Wydziale Ksiąg Wieczystych nie jest prowadzona księga wieczysta, co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 wcześniej powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym, wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu gen. Józefa Bema 1 w Ostrołęce, pok. 211, tel. (29) 765-42-35 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Niestawiennictwo osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości, skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 2419 komentarze: 0
17.01.2020, 09:05r. Drukuj
Powrót