niedziela, 20 września 2020 r., imieniny Eustachego, Filipiny, Faustyny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Traugutta" w Ostrołęce

Prezydent miasta Łukasz Kulik wydał ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Traugutta" w Ostrołęce wraz z klauzulą informacyjną.

Pełna treść ogłoszenia:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 527/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Traugutta" w Ostrołęce, który obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 20021/2, 20025/3, 20025/11, 20026/3, 20026/12, 20027, 20028/1, 20028/2, 20031/2, 20031/3, 20037/5 oraz części działek o numerach ewidencyjnych: 20012/17, 20012/23, 20013, 20014, 20018, 20021/6, 20021/9, 20024/2, 20025/12, 20026/13 i 20031/6 położone przy ul. Romualda Traugutta w Ostrołęce zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 lutego do 3 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 215 w godzinach od 10.00 do 14.00 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki o godzinie 12.00 w sali nr 113. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Traugutta" w Ostrołęce,

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmian planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ostrołęki, 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula informacyjna

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 1926 komentarze: 0
04.02.2020, 09:26r. Drukuj
Powrót