niedziela, 20 września 2020 r., imieniny Eustachego, Filipiny, Faustyny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Natura"

Prezydent miasta Łukasz Kulik wydał ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Natura" w Ostrołęce, który obejmować będzie działkę o numerze 50728/12 położoną przy ulicy Natury.

Pełna treść ogłoszenia:

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały nr 178/XVIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia  24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

rejonu "Natura" w Ostrołęce, który obejmować będzie działkę o numerze 50728/12 położoną przy ulicy Natury, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni 2500 m 2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie do planu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 26 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula informacyjna

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 2828 komentarze: 0
04.02.2020, 10:06r. Drukuj
Powrót