wtorek, 26 maja 2020 r., imieniny Filipa, Pauliny, Eweliny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Jeden telefon może przerwać dramat, który trwa w rodzinie od lat. Nie bądź obojętny na przemoc domową

Niemal każdej doby policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce pomagają ofiarom przemocy domowej. Każdy ma prawo czuć się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, dlatego ostrołęccy policjanci zapowiadają, że osoby, które stosują przemoc domową nie uniknął odpowiedzialności karnej.

Nie bądź obojętny problem społeczny jakim jest przemoc domowa. Jeden telefon może przerwać dramat, który trwa w danej rodzinie od wielu lat.

Reklama- Pamiętajmy, że każdy z nas nie może pozostawać bierny na tego rodzaju sytuację. Kiedy słyszymy, że za ścianą naszych sąsiadów dochodzi do awantur nie wahajmy się i poinformujmy o tym odpowiednie instytucję i służby, które przyjadą na miejsce i sprawdzą sytuację danej rodziny i czy nikt z jej członków nie potrzebuje pomocy. Być może ofiara przemocy domowej nie jest w stanie sama poprosić o pomoc, dlatego nasza reakcja jest taka ważna - uczula podkom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.

Ostrołęccy policjanci przypominają, że stosowanie przemocy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności nawet do pięciu lat.

- Przypominamy, że zgodnie z art. 207 k.k "Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". Pamiętajmy o tym, że jest to przestępstwo ścigane z urzędu - policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej założyć Niebieska Kartę. Składa się ona z dwóch części: notatki urzędowej dotyczącej przemocy w rodzinie oraz informacji dla ofiar przemocy w rodzinie - informuje podkom. Tomasz Żerański, rzecznik prasowy ostrołęckich policjantów.

Informacja dla ofiar przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciw członkowi rodziny naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub materialne). Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo.

ReklamaJeśli ty lub ktoś z twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli twój partner/ka, dziecko lub inna osoba krzywdzi ciebie lub twoich bliskich - nie wahaj się szukaj pomocy. Prawo stoi po twojej stronie.

Policjant jest zazwyczaj pierwszą osobą wzywaną w sytuacji przemocy w rodzinie. Do podstawowych zadań policji, należy ochrona życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych.

Każda osoba wzywająca policję ma prawo do:

- zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa (art.15, ust. l, pkt 3 ustawy o Policji - Policjanci wykonując czynności mają prawo zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia),

- uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - dlatego można i należy zapytać o numery identyfikacyjne policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący interwencje,

- wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych (notatek urzędowych) jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,

- zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

Masz prawo żądać chronienia swoich praw także od policji.

ReklamaPolskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:

- znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - art. 207 Kodeksu Karnego (k.k.),

- grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona - art. 190 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego),

- stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu - art. 191 k.k.

- doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności - art. 197 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego), Przestępstwo to popełnia również mąż, gwałcąc własną żonę.

- uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki. przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) - art. 209 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub właściwej instytucji).

Reklama- kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej - art. 278 k.k. i art. 279 k.k. (przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego),

- niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku - art. 288 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego),

- porzucenie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew obowiązkowi troszczenia się - art. 210 k.k.,

- uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej  stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru - art. 211 k.k.

- doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej - art. 200 k.k.

- rozpijanie małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju - art. 208 k.k.

Masz prawo złożyć na policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi ciebie i twoją rodzinę.

Zgodnie z art. 234 k.k. - podlega karze osoba, która przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

ReklamaSprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice - następnym razem może być znacznie gorzej!

Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Odwykowej lub Klubu Abstynenta. Możesz zadzwonić też na numery telefonów:

- Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" tel. 0-801-120-002 (płatny pierwszy impuls, czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-22.00, w niedziele i święta w godzinach 10.00-16.00), tel. (0-prefix-22) 666-00-60 (linia płatna, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-22.00),

- Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 0-800-120-226 (linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach 8.00 - 22.00).

Każda rodzina zagrożona przemocą domowa pozostaje od momentu ujawnienia tego faktu w zakresie zainteresowania dzielnicowego, który jest zobowiązany do regularnego odwiedzania rodziny i w razie potrzeby stałej współpracy z poza policyjnymi instytucjami pomocowymi.

Odsłon: 780 komentarze: 2
08:42, 23.05.2020r. Drukuj
Powrót


Sąsiad @ 06:38, 24.05.2020

IP: 98.113...211

W jeglijowcu mieszka jeden degenerat co neka całą rodzine . Nawet psy od niego uciekły .

Borys Jelcyn @ 08:09, 26.05.2020

IP: 77.115...144

Co tam Bobek? Dalej dziewczyny bijesz? Po ćpanku i alko odpala?

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót