środa, 15 lipca 2020 r., imieniny Włodzimierza, Henryka, Egona

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Praca w ostrołęckim ratuszu. Na jakie stanowiska urzędnicze prowadzony jest nabór?

W Urzędzie Miasta Ostrołęki trwa nabór na kilka stanowisk. Ratusz poszukuje osób na stanowiska: dyrektora wydziału informatyki, podinspektora ds.pracowniczych, podinspektora ds. organizacyjnych i podinspektora ds. rejestracji i oznaczenia pojazdów. Dokumenty można składać do 6 lipca.

Dyrektor wydziału informatyki

Wymagania niezbędne:

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

Reklama - brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- wykształcenie wyższe,

- doświadczenie zawodowe: staż pracy 5 lat, w tym co najmniej 2 lata przy wykonywaniu podobnych czynności.

Wymagania dodatkowe:

znajomość regulacji prawnych z zakresu:

- prawa pracy, w tym Kodeksu pracy,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- ustawy prawo zamówień publicznych.

Podinspektor ds. pracowniczych

Reklama Wymagania niezbędne:

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- wykształcenie wyższe,

- doświadczenie zawodowe: staż pracy 4 lata. Mile widziane doświadczenie przy prowadzeniu spraw kadrowych.

Wymagania dodatkowe:

Znajomość regulacji prawnych z zakresu:

- kodeksu pracy i aktów wykonawczych do kodeksu,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o ochronie informacji niejawnych,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- Karty Nauczyciela,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o zaliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,

- ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- ustawy o związkach zawodowych,

- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych,

- ustawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym z zakresu emerytur i rent z tyt. niezdolności do pracy, rent rodzinnych,

- rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych,

- rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobem prowadzenia akt osobowych pracownika.

Reklama

Podinspektor ds. organizacyjnych

Wymagania niezbędne:

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- wykształcenie wyższe wyższe,

- doświadczenie zawodowe - staż pracy 3 lata.

Reklama Wymagania dodatkowe:

Znajomość przepisów z zakresu:

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o samorządzie powiatowym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

- ustawy o zamówieniach publicznych,

- ustawy o finansach publicznych,

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Podinspektor ds. rejestracji i oznaczenia pojazdów

Wymagania niezbędne:

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- wykształcenie wyższe.

Wymagania dodatkowe:

Reklama Znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy - Prawo o ruchu drogowym,

- ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o opłacie skarbowej,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli (w zakresie kontroli ubezpieczenia obowiązkowego OC),

- ustawy o ochronie informacji niejawnych,

- niezbędne akty wykonawcze do powyższych ustaw.

Reklama

Osoby zainteresowane powyższym zatrudnieniem są proszone o składanie dokumentów do 6 lipca 2020 r. do godziny 12.00 w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Ostrołęce, pl. gen. Bema 1 lub przesłanie ich na adres urzędu drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w BIP Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wyświetleń: 2018 komentarze: 1
30.06.2020, 09:00r. Drukuj
Powrót


Tumany @ 12:42, 30.06.2020

IP: 2a00:f41...68f6

Podinspektor ds. organizacyjnych. Musi mieć 2 razy wyższe