sobota, 24 października 2020 r., imieniny Marcina, Rafała, Arety

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Fieldorfa Nila" w Ostrołęce

Prezydent miasta Łukasz Kulik informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Fieldorfa Nila" w Ostrołęce. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 28 października 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 526/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr 125/XII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2019 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Fieldorfa Nila" w Ostrołęce, który obejmować będzie teren w ciągu ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" (między rondem Romana Dmowskiego a rondem Zbawiciela Świata) oraz teren znajdujący się pomiędzy ulicą Wesołą a ulicą gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" w Ostrołęce zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 października do 28 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 213 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 października 2020 r w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, o godzinie 11.00 w sali nr 9 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2020 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Fieldorfa Nila" w Ostrołęce, - o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmian planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ostrołęki, 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Fieldorfa Nila" w Ostrołęce

- Klauzula informacyjna

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 2205 komentarze: 0
29.09.2020, 12:25r. Drukuj
Powrót


Reklama

Oclean
LUSAR
Carpexim
Bowling
PWSIP
IdealLine

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Kangurek
Neo
HydroDev
Ynet.pl
Sklep Enter