wtorek, 26 stycznia 2021 r., imieniny Pauli, Polikarpa, Pauliny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

"Klientów bez maseczek nie obsługujemy". Jest stanowisko Inspekcji Handlowej

Dla wielu osób informacja na drzwiach sklepu czy obiektu usługowego głosząca, że klientów bez maseczek nie obsługujemy, jest co najmniej kontrowersyjna, a w skrajnych przypadkach, że godzi w prawa obywatelskie. Stanowisko Inspekcji Handlowej jest bezsprzeczne - sprzedawca ma prawo odmówić obsługi.

Temat odmowy obsługi klientów bez maseczek poruszyliśmy m.in. po interwencji jednej z naszych czytelniczek, która, będąc w ciąży, udała się do jednego z ostrołęckich sklepów, aby zwrócić towar. Ekspedientka odmówiła jej przyjęcia towaru i obsłużenia, bo ta nie miała zasłoniętych ust i nosa. Pisaliśmy o tym w naszym dziale skarg: Skrzynka skarg: "Klientów bez maseczek nie obsługujemy".

Reklama

Sprawę przekazaliśmy do Inspekcji Handlowej w celu rozwiania wątpliwości co do obowiązujących zasad. Otrzymaliśmy bardzo wnikliwą analizę sprawy i obszerne wyjaśnienie. W skrócie możemy powiedzieć, że ze stanowiska IH wynika, że sprzedawca miał prawo odmówić dokonania sprzedaży, na gruncie obowiązujących przepisów prawa cywilnego. Jak czytamy w odpowiedzi: "Uzasadnioną przyczyną odmowy obsługi klienta, mogłoby być powstanie zagrożenia bezpieczeństwa jej samej oraz innych osób. Ekspedientka mogła odmówić obsłużenia, bo czuła się zagrożona w dobie panującej epidemii. Każdy bowiem ma prawo do ochrony życia oraz dóbr osobistych takich jak zdrowie".

Poniżej publikujemy obszerne stanowisko Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce:

W sprawie skargi klienta dotyczącej odmowy obsługi z uwagi na brak osłony ust i nosa, Inspekcja Handlowa wskazuje co następuje:

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej został określony w § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1356, ze zm.). Zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 2 lit. d) ww. rozporządzenia do odwołania, nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach). Obowiązek ten można wykonać przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Prawo dopuszcza kilka wyjątków wymienionych w § 24 ust. 3 ww. rozporządzenia, w których osoby mogą nie stosować osłony twarzy. Zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 3 lit. a) i lit. b) przedmiotowego rozporządzenia, obowiązku tego nie musi spełniać między innymi osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Reklama

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2020 r. pracownik obiektu handlowego ma możliwość odmowy dokonania sprzedaży, na gruncie obowiązujących przepisów prawa cywilnego. W myśl art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1145, ze zm., dalej zwaną "KC") wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Zatem prezentowanie publicznie informacji o konieczności zakrywania ust i nosa (w miejscach ogólnodostępnych, w tym w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach) należy uznać jako warunek początkowy do skutecznego skorzystania z oferty sprzedaży przez kupującego. Złożenie przez kupującego oświadczenia woli o przyjęciu oferty powoduje zawarcie umowy sprzedaży (art. 70 KC). Zagadnienie to zdaniem Ministerstwa Zdrowia powinno być oceniane z punktu widzenia art. 5 KC. Mając na uwadze i celu ochronę dobra wspólnego ogółu społeczeństwa jakim jest zdrowie i życie ludzkie, wprowadzenie ochrony określonej w rozporządzeniu jest zasadne. Ponadto należy zauważyć ze zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, z dnia 31 lipca 1985 r., III CZP 6/85 (Legalis) akceptowany jest pogląd, że oferta sprzedaży może być kierowana do określonej grupy nabywców. Zatem zamieszczenie stosownej informacji, o konieczności zakrywania ust i nosa oraz korzystanie przez sprzedających z uprawnień na gruncie prawa cywilnego jest zasadne.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia publiczne poinformowanie kupującego o warunku zakrywania ust i nosa jako warunku sprzedaży, powinno wyłączyć możliwość zastosowania art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 821, ze zm.). Ponadto odmowa obsługi klienta nie stanowi wykroczenia, gdy jest ona oparta o uzasadnioną przyczynę. Należy wskazać, że zgodnie z art. 23 KC - dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Zatem wydaje się, że uzasadnioną przyczyną odmowy obsługi klienta, mogłoby być powstanie zagrożenia bezpieczeństwa jej samej oraz innych osób. Zgodnie z ww. artykułem ekspedientka mogła odmówić obsłużenia, bo czuła się zagrożona w dobie panującej epidemii. Każdy bowiem ma prawo do ochrony życia oraz dóbr osobistych takich jak zdrowie. W tej sytuacji sprzedawca poprosił o zastosowanie osłony ust i nosa, zgodnie z art. 24 § 1 KC ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

Reklama

Warto zauważyć, że dodatkowo na sprzedawcy - pracowniku ciąży ustawowy obowiązek dbania o dobro zakładu pracy i jego mienie. Uzasadniona przyczyna odmowy sprzedaży to nie tylko regulacje prawne, ale też i zasady obowiązujące w danej jednostce (zakładzie pracy, placówce handlowej). W opisanej sytuacji pracodawca wskazał jakie warunki sprzedaży mogą być bezpieczne, czyli wystawił informację dla klienta o obsługiwaniu osób w maseczkach. Jak wynika z przesłanego przez Państwa pytania, to klient chciał zmienić warunki obsługi, jakie ustalił pracodawca w miejscu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej z uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego jego pracowników. Tym samym, jeśli klient twierdzi, że posiada zalecenie od lekarza o nie stosowaniu osłony twarzy, to zgodnie z art. 6 KC powinien to wykazać, gdyż ciężar dowodowy spoczywa na osobie, która z danego faktu wywodzi dla siebie skutki prawne. Ponadto, zgodnie z art. 210 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) - pracownik ma prawo powstrzymania się od wykonywania pracy, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Na uwagę zasługuje również na fakt, iż w opisanej skardze zwrot produktu ma miejsce w sytuacji, gdy oddajemy rzecz nieposiadającą wad. Po prostu rozmyśliliśmy się i z jakichś przyczyn nie chcemy jej jednak nabywać. Jeżeli zakupiony przez konsumenta produkt w sklepie stacjonarnym nie posiada wad, to zgodnie z prawem nie ma podstaw do tego, aby go zwracać. Zdarza się jednak, iż poszczególni przedsiębiorcy oferują swoim klientom możliwość zwrotu zakupów w określonym terminie bez podania konkretnej przyczyny. Wówczas o uprawnieniach konsumentów w tym zakresie decydują zapisy regulaminów poszczególnych sklepów. Informacje na dany temat powinny być udostępnione dla klienta. Dlatego przed dokonaniem zakupów w sklepie stacjonarnym, należy dowiedzieć się jakie obowiązują tam reguły zwrotów. Może się bowiem okazać, że w polityce zwrotów w danym sklepie istnieją pewne ograniczenia, na przykład sklep nie przyjmuje zwrotu poszczególnych asortymentów typu bielizna, biżuteria, obuwie lub wymaga stosowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa w okresie epidemiologicznym. Zwrot towaru w sklepie stacjonarnym na podstawie przepisów możliwy jest w przypadku wady towaru, czyli reklamacji składanej na podstawie rękojmi. Jeżeli sprzedana rzecz jest wadliwa, sprzedawca jest wówczas odpowiedzialny względem kupującego (art. 556 KC).

Reklama

Zgodnie z art. 561 §1 i 2 KC jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z urnową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Przywilej dokonywania zwrotów posiadają natomiast osoby, które zamawiały produkty przez zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, np.: zdalnie przez internet, telefon lub podczas prezentacji w innym lokalu niż lokal przedsiębiorstwa. Wówczas każdy klient ma możliwość zwrotu produktu w ciągu 14 dni bez podania przyczyny (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287)

Wszelkie informacje dotyczące praw konsumenta zamieszczone są na stronie internetowej: prawakon sumenta.uokik.gov. pl.

Wyświetleń: 15418 komentarze: 62
10.10.2020, 12:57r. Drukuj
Powrót


Mrek @ 13:07, 10.10.2020

IP: 178.213...243

I dobrze . ciąża to nie choroba , jeśli ktoś ma problem z noszeniem maseczki to są inne środki , chociażby przyłbice.

Xxx @ 13:23, 10.10.2020

IP: 83.12...26

Dziś wchodząc do sklepu mięsnego w masce a ekspedientki bez masek i klienci są narażeni bo wszyscy wchodzili w maskach

Mira @ 13:27, 10.10.2020

IP: 83.12...26

Wymagają od klientów a same bez masek dziś byłam świadkiem też w sklepie

hahaha @ 13:34, 10.10.2020

IP: 178.235...208

Ludzie :D jeszcze 2 miesiące temu tłumy nad morzem, w górach i mazurach :D

zero maseczek, imprezy, wesela, food tracki na plaży xD

nikt nie miał maseczek. teraz złowieszczy wirus zaatakował.

"Łatwiej ludzi oszukać niż przekonać ich, że zostali oszukani"

vi @ 13:40, 10.10.2020

IP: 5.173...140

Prawda hahaha.
Tłum to jednak głupi jest.
Bez rozumne istoty się bulwersują - że sprzedawca bez maseczki.

Ludzie czego was ten fb i reżimowa uczy?

Mamacita @ 13:55, 10.10.2020

IP: 188.146...43

Niewolnicy wierzą w ściemę hahahaha

tl @ 14:10, 10.10.2020

IP: 188.147...148

hahaha @ 13:34, na początku lipca wirus był w odwrocie, ale tłumy nad morzem, w górach i mazurach , zero maseczek, imprezy, wesela, food tracki na plaży nikt nie miał maseczek, zrobiło swoje.

Powoli zaczęło zakażonych przybywać, a teraz ponad 5 tys na dobę.

Jeśli będziemy tak jak wcześniej postępować, to za miesiąc będzie 200 tys dziennie.

stalker malina @ 14:18, 10.10.2020

IP: 37.47...94

hmny? tak z drugiej strony patrzeć hahahaha tylko śmiać się z głupoty ludzkiej, bo jak milczenie owiec bydło na rzeź, wy życia niewarci- opłaceni specjalne eksperci w mediach głównego ścieku wam powiedzą że trzeba w du..e kołek wsadzić, to se wsadzicie i to na sucho- 100% goje. w przeszłości walczyli o wolność a te kagańce zakładają z gaci:D ja pier... bo nie stać was przez pis na fachowe maski bo was pis dyma

do stalkier mal @ 14:53, 10.10.2020

IP: 79.185...111

spotkamy sie w sadzie ulizaj dalej

Do XXX vel Mira @ 15:16, 10.10.2020

IP: 37.47...247

I co Ci wariatko to daje, że napiszesz pod dwoma innymi nickami to samo?

Ona @ 16:27, 10.10.2020

IP: 178.235...75

W Lidlu np też panie chodzą bez maseczek a same zwracają uwagę żeby klienci nosili

Do tl @ 14:10, 10.10.2020 @ 16:35, 10.10.2020

IP: 188.146...65

Ty mówisz 200 tys dziennie, to ja powiem 400 tys a jeżeli to dla TVPiS to powiem 1mln zachorowań dziennie

no @ 16:48, 10.10.2020

IP: 37.47...48

ispekcjo handlowa...tymi rozporządzeniami możesz sobie dup.kę podetrzeć,zapraszam do sądu wink

1 @ 16:58, 10.10.2020

IP: 37.47...80

Chyba każdy w okresie jesienno zimowym przynajmniej raz się przeziębi, TYLKO że w tym roku jego przeziębienie będzie się nazywać COVID. Jak zrobi test to mu wyjdzie pozytywny i skierowane zostanie całe domostwo na kwarantanne, jak testu nie zrobi to nawet nie bedzie wiedział że był zarażony COVIDEM,

W STAYSTYKACH TV POWINNI NIEBAWEM PODAC LICZBE ZAKAŻONYCH 38 mln, bo chyba każdy łapie przeziębienie, katar , jednych co roku zawsze łamie że leżą po kilka dni(CO ROKU CZYLI PRZED WYMYŚLIENIEM COVIDA), a inni standardowo karat z nosa myk rutonoscorbin i na drugi dzień można vóde grzać

A może mają rację @ 17:08, 10.10.2020

IP: 79.184...161

Według szacunków Amerykanów do końca stycznia na skutek COVID-19 może umrzeć od 10 do 25 tys. Polaków. To scenariusz przygotowany w oparciu o jeden kluczowy warunek. 95 proc. mieszkańców kraju musiałoby nosić maseczki ochronne i zachowywać zasady dystansu społecznego.

Klientka @ 17:18, 10.10.2020

IP: 2a01:110f...c8ca

na stoiskach cukierniczych w niektórych sklepach ekspedientki bez masek- praca z żywnością!!!
Kto zagwarantuje ,że są zdrowe ?? to samo dotyczy cukierni. angry angry angry

Ja @ 17:58, 10.10.2020

IP: 37.248...105

Jak nie chcecie nosić maseczek to załatwcie sobie żółte papierki 🤣
________________
A poza tym o czym wy mówicie, o jakim spisku jak czytam te wasze teorie to uważam, ze papiery od ręki powinniście dostać. Wirus jest! I jest groźniejszy niż grypa, bo powikłania po nim są groźniejsze.
Ludzie zadbajcie o to by chronić siebie i innych, a zobaczycie, ze u nas w Ostrołęce zacznie maleć liczba zarażonych.
Schowajcie dumę do kieszeni i przestancie piep...yc o jakiś glupotach. Jezeli wszyacy zaczniemy przestrzegac zasad, a wirus dalej bedzie kosic to wtedy zrzucimy maseczki i zaczniemy dochodzic co jest grane

no @ 18:49, 10.10.2020

IP: 37.47...48

do ja:
tylko długi rozpęd i mocno łbem o ścianę...koniecznie w maseczce ...może pomoże ale nie gwarantuję wink

Darek @ 18:51, 10.10.2020

IP: 5.173...213

To nie obsługujcie. Stracicie na stałe klienta i zarobi konkurencja.

Mario @ 18:51, 10.10.2020

IP: 31.0...8

W autobusach co drugie siedzenie mozna siadać ale jak tłok na stojąco to może być do tego kagańce a szkoły otwarte ŻENADA

Gość @ 19:31, 10.10.2020

IP: 2a00:f41...5455

Rozporządzenie RM samo nie ma mocy prawnej.

chodzęw MASCE @ 19:39, 10.10.2020

IP: 95.49...62

wynika z tego wyjaśnienia że kto nie przestrzega zaleceń jest upośledzony a upośledzonych nie powinno się karać. teraz na ulicy będzie łatwo niedorozwoj a rozpoznać

Mika @ 19:54, 10.10.2020

IP: 5.173...92

Dlaczego ekspedientkibw sklepach nie noszą maseczek? Na stacji w ani jednym sklepie.

hmmm @ 20:16, 10.10.2020

IP: 37.47...48

do mika:
bo czekają aż tak ormowiec ja ty o to zapyta albo zakapuje na milicję wink

Xxxxxxcccxxxxxxxx @ 20:30, 10.10.2020

IP: 37.248...112

TO NA 100% W PEPCO BYŁO. MŁODA PANIUSIA OK 20 LAT MORDĘ DRZE O MASKI. POUCZYŁAM JĄ GRZECZNIE, ŻE WEZWĘ POLICJĘ I ZAPŁACI 1000 ZŁ KARY JAK MNIE NIE OBSŁUŻY. ZADZWONIŁA PO KIEROWNICZKĘ I TA TEŻ MĄDRA PRZEZ COVID, ŻE MNIE NIE OBSŁUŻY!!! WYJEŁAM TELEFON ABY WEZWAĆ POLICJĘ TO KIEROWNICZKA DO MŁODEJ : OK OBSŁUŻ PANIĄ - 10-10-2020. GŁUPIE KROWY COVIDOWE. Ciąża nie choroba ale ciężko jest oddychać i jest to wbrew prawu i konstytucji. Rozporządzenie o maskach nie ma mocy prawnej. A inspekcja to sobie może karać u siebie a od nas ludzi wolnych to WON!!!!

Xxxxxxcccxxxxxxxx @ 20:33, 10.10.2020

IP: 37.248...175

TO NA 100% W PEPCO BYŁO. MŁODA PANIUSIA OK 20 LAT MORDĘ DRZE O MASKI. POUCZYŁAM JĄ GRZECZNIE, ŻE WEZWĘ POLICJĘ I ZAPŁACI 1000 ZŁ KARY JAK MNIE NIE OBSŁUŻY. ZADZWONIŁA PO KIEROWNICZKĘ I TA TEŻ MĄDRA PRZEZ COVID, ŻE MNIE NIE OBSŁUŻY!!! WYJEŁAM TELEFON ABY WEZWAĆ POLICJĘ TO KIEROWNICZKA DO MŁODEJ : OK OBSŁUŻ PANIĄ - 10-10-2020. GŁUPIE KROWY COVIDOWE. Ciąża nie choroba ale ciężko jest oddychać i jest to wbrew prawu i konstytucji. Rozporządzenie o maskach nie ma mocy prawnej. A inspekcja to sobie może karać u siebie a od nas ludzi wolnych to WON!!!!

Predator @ 20:36, 10.10.2020

IP: 176.109...58

Dotychczas gdy ktoś podnosił kwestię planu wprowadzenia paszportów zdrowotnych w postaci cyfrowej, był on traktowany z przymrużeniem oka. Okazuje się jednak, że to wcale nie teoria spiskowa. Pierwsze testy cyfrowej karty zdrowia, która poświadcza, że ​​pasażerowie linii lotniczych są wolni od SARS-CoV-2, rozpoczną się już w tym tygodniu. Ma to być warunek konieczny ponownego pełnego otwarcia podróży międzynarodowych po prawie dziewięciu miesiącach zakłóceń.
Projekt wspierany zwany CommonPass jest gorliwie wspierany przez Światowe Forum Ekonomiczne. Jego celem jest stworzenie pierwszego uznanego na całym świecie dowodu na to, że pasażer uzyskał negatywny wynik testu na obecność wirusa przed lotem. Taki cyfrowy certyfikat będzie się pobierało na telefon komórkowy tak jak boarding pass. Narazie jeszcze nie ma mowy o chipach implantowanych w rękę i planuje się, że będzie to się odbywało w formie kodu QR, który ma stanowić uprawnienie do odbycia podróży.
CommonPass nie prowadzi testów. Zamiast tego ma na celu ustanowienie standardowych certyfikatów dla wyników testów Covid-19 jako ostatecznego dowodu, że pasażer został zaszczepiony przeciwko wirusowi lub posiada ważny wynik testu RT PCR (musi być wykonany 72 godziny przed odlotem) potwierdzającego brak zakażenia SARS-CoV-2. Krótko mówiąc, CommonPass stanie się cyfrową przepustką zdrowotną uznawaną na całym świecie. CommonPass ma na celu ujednolicenie procedur i umieszczenie ich rezultatu w jednej, łatwej w użyciu aplikacji.
Każdy podróżny, który będzie chciał opuścić kraj, będzie musiał najpierw odwiedzić certyfikowaną placówkę badawczą Covid-19. Następnie ona prześle wyniki do aplikacji CommonPass za pośrednictwem smartfona, który następnie zostanie użyty do weryfikacji. Po uzyskaniu certyfikatu CommonPass utworzy kod QR, który może zostać zeskanowany przez personel linii lotniczej i funkcjonariuszy granicznych.

Predator @ 20:52, 10.10.2020

IP: 176.109...58

„Nieposłuszeństwo jest prawdziwą podstawą wolności, posłuszni muszą być niewolnicy” – George Orwell.

da @ 21:10, 10.10.2020

IP: 5.172...211

Ja chcę do szkoły!!!! To najbezpieczniejsze miejsca w Polsce.

Rząd ogłosił wszystkie szkoły strefami wolnymi od Covid 19. Nikt tam nie zaraża i wirus na sam widok napisu "Szkoła" spier.... gdzie pieprz rośnie.

Na pustej ulicy masz nosić maseczkę, ale w budynku z kilkuset innymi osobami już nie. I jak tu wierzyć w jakieś wirusy? angry

Jan @ 22:09, 10.10.2020

IP: 37.47...72

Jak za komuny zmuszali ludzi do chodzenia na pochody tak teraz zmuszają do irracjonalnych zachowań .Bo jak nie to mandat.

do Xxxxxxcccxxxxxxxx @ 22:35, 10.10.2020

IP: 2a01:110f...9115

tu chodzi o to , żeby cię złupić na kasę ,a jak się odwołasz do sądu to zero tzw ziobro lub inna piowska gnida cię osądzi w jeden dzień , pis nie ma pieniędzy i musi nas po raz kolejny okraść i skłócić

Nota @ 23:25, 10.10.2020

IP: 31.0...187

Macie się z tymi maskami... Jakby to był wielki problem maskę założyć na kilka minut. Więcej się nagadacie a prędzej czy później i tak założycie, chyba że chcecie płacić mandaty :D dla świętego spokoju lepiej założyć bo i tak z nimi nikt nie wygra bo będą nam wmawiać dalej jak zahipnotyzowani.

Xcv @ 23:26, 10.10.2020

IP: 188.146...76

Ludzie w innych krajach chodzą w maseczkach przyłbicach itd. nie marudzą,a tylko w Polsce wszystkim źle, że covid to twór PiSu😂😂😂😂 sory przepis jest przepis nie pasuje Ci to płać albo odmów przyjęcia mandatu i idź do sądu, skoro uważacie że racja jest po waszej stronie

Nota @ 23:34, 10.10.2020

IP: 31.0...187

A nie chcecie nosić to nie noscie... Robicie to na własną odpowiedzialność :D po co to marudzić ciągle i wypisywać ciągle te same głupoty jakby tego jeszcze mało było..

WIKTOR @ 23:35, 10.10.2020

IP: 37.47...115

Ludzie co się z wami porobiło. Jest na prawdę tragicznie. Ja chodzę w masce i żądam aby inni przebywający w mojej przestrzeni też je nosili. Możecie nie dbać o swoje zdrowie, to wasza sprawa, ale nie macie prawa narażać zdrowia innych osób w tym mojego. I na to jest paragraf w kodeksie prawa cywilnego, a także w kodeksie karnym. Szpitale zamknęli i nie wpuszczają odwiedzających i też może powiecie, że czynią to bezprawnie? Bo obywatel ma ponoć prawo do odwiedzin w szpitalu. Po prostu uszanujcie moje i innych obywateli prawo do zdrowia. Wielu nie dość, że bez masek to jeszcze z papierosami, czy ja muszę na przystanku wdychać ten dym?

Reżyser @ 23:49, 10.10.2020

IP: 178.235...114

Bareja antycypował

MRoo @ 00:17, 11.10.2020

IP: 5.173...206

Do Wiktor.

Ty krety***. Możesz sobie żądać żeby mama czy zona zrobiła Ci kanapki i nic więcej. Gdybys nie był takim krety** to sam poszukalbys informacji i wiedzialbys jak groźny jest ten wirus. Jestes typowym lemingien, który nie ma swojego zdania. Elementem zbedny i nikomu nie potrzebnym.

Vvv @ 01:28, 11.10.2020

IP: 78.152...234

Ludzie ,to jest śmiechu warte ,czy wy naprawdę wierzycie, że noszenie tych masek uchroni was, wirusy były i pewnie będą.

tl @ 04:10, 11.10.2020

IP: 188.146...254

Vvv @ 01:28, ludzie, a gdyby tak można było zajrzeć w monitoring i jeśli ktoś nie chodził w maseczce to

Klientom bez maseczki nie dajemy respiratora, niech umierają.

xxx @ 07:45, 11.10.2020

IP: 2a01:110f...3f52

Ci którzy opowiadają bajki o podpisach w szpitalach powinni być ukarani za pomawianie szpitali i publiczne przeproszenie z podaniem swoich danych.
To jest publiczne oszukiwanie ludzi.

miśtrzu @ 08:02, 11.10.2020

IP: 95.49...70

Michael Jackson nosił maskę bez przymusu i swojego czasu twierdził , że będzie żył 120 lat...

Wiszący Dzik @ 08:04, 11.10.2020

IP: 83.24...16

Sama długość tego uzasadnienia przez Inspekcje Handlową jest mocno podejrzana ( szkoda że broszury nie napisali na ten temat). Jak jest jasny przepis że trzeba chodzić w masce to po co pisać"15" stron uzasadnienia dlaczego trzeba chodzić w masce? JASNO WCZORAJ W RADIO dziennikarz Reszczyński mówił że przepis o chodzeniu w masce wszędzie jest NIEOBOWIĄZUJĄCY, NIEWAŻNY! Już nie wspomnę o posłach Konfedaracjii któzy mówią to samo i od początku tej histerii.

Xcv @ 08:20, 11.10.2020

IP: 188.146...209

Tylko taki poseł ma immunitet on mandatu nie dostanie, a ty dostaniesz. jak nie szkoda Ci pieniędzy to popinaj bez maseczki

Ja @ 08:41, 11.10.2020

IP: 5.173...120

W pełni popieram Wiktora. Chcesz być wolnym , bez maski, to lataj sobie po polach, między ludzi się nie pchaj.

Sut @ 10:00, 11.10.2020

IP: 31.41...104

Zgodnie z obowiązującym prawem to nikt zdrowemu człowiekowi nie może nakazać noszenia maseczki!
Niewolnicy zaś muszą ubierać się, tak jak pan im nakazuje, bo są jego własnością.
Sprawdźcie Treter Sierpińska Twitter

Sut @ 10:22, 11.10.2020

IP: 31.41...104

Proszę słuchać wypowiedzi profesora Szumowskiego nt. Noszenia maseczek!
Wypowiadał on się wtedy na podstawie wiedzy medycznej i akademickiej.
Potem siedział już pod butem swoich właścicieli.
No chyba, że koronawirus zmienił się przez 6 dni (bo tyle zajęła profesorowi zmiana zdania) i przestał „przechodzić” przez bawełnę.

staś @ 11:48, 11.10.2020

IP: 37.47...53

BRAWO WIKTOR JESTEM TEGO SAMEGO ZDANIA , A Z IDIOTAMI TRZEBA WALCZYĆ PRZEZ POLICJĘ,SĄDY WSZYSTKIM IGNORANTOM ŻYCZĘ COVID-19 W RODZINIE ŻEBY PRZEKONALI SIĘ ŻE SĄ IDIOTAMI

Ocalony @ 16:06, 11.10.2020

IP: 2a01:110f...a4a7

Panie WIKTOR. Jak czujesz się zagrożony to nie wychodź z domu. Jest mnóstwo zagrożeń które czekają na każdego z nas. Jak nie umiesz się pogodzić z otaczającą nas sytuacją to twoja sprawa. I tak większość z nas musi się zarazić, nie da się tego zatrzymać , bo nosicielami są również osoby odporne. Jeśli się ktoś boi że umrze, bo tak słyszał w telewizji to trudno, niech się szykuje i nie psuje życia innym.

nju @ 16:12, 11.10.2020

IP: 37.47...194

do xxx:
ty bar.anie usmarkany.byłeś że piszesz takie głupoty? bo ja byłem i widziałem że podpisują

. @ 18:48, 11.10.2020

IP: 83.6...51

Sut Ocalony...itp to jedni z tych przyg....łupów co na pytanie po której stronie amerykanie walczyli w bitwie pod Grunwaldem odpowiadają ,po naszej nie udzielajcie się bo rodzina Was się wstydzi

Ppp @ 19:48, 11.10.2020

IP: 94.254...249

Wirus jest a maseczki guvno daja. Tyle w temacie. Znaczy maseczki chirurgiczne z atestem sa ok ale nie te chinskie szm.aty ktore nosi 90 % ludzi.

Smiac mi sie chce najbardziej z tych maseczkowiczow ktorzy dwa miesiace temu siedzieli wesolo na mazurach, nad morzem i wszedzie indziej nad wodą w scisku z innymi.

Trzeba przetrwac i tyle w temacie. A kto jest bardziej narazony niech siedzi na du.pie i nie wychodzi jak nie trzeba.

Noszenie maseczki na swiezym powietrzu to totalnie krety.nski pomysl i kazdy kto sie z tym zgadza pokazuje tylko ze jest zwyklym bezmozgim wsiu.rem ktoremu sie powie cokolwiek to ten grzecznie sie poslucha. Nawet glu.pszego od siebie.

Oka @ 20:53, 11.10.2020

IP: 2003:c0...2b7d

Jeszcze trochę i będą kazać wam wszystkim chodzić z nocnikami przy du.....brawo prezes jarek

Oka @ 21:03, 11.10.2020

IP: 2003:c0...2b7d

Wczoraj w necie protesty w wawie w całym kraju były wszystko transmitowała telewizja niezależna ..czemu TVP tego nie zrobiła czemuuuuu... Wieczorne wiadomości nawet wzmianki nie było że marsze przeciw ..kagańców ...były czemuuuuu nie mówili nic....bo to jedna wielka propaganda pisoska...tyle
Zakłamane media Jarosława

Durne państwo durne ustawy bez zadnej podstawy prawnej zadnejjjjjjj.
Mówią jedynie że Niemczech w Holandii nowe restrykcje wprowadzone. Że tam chodzą w maseczkach po ulicy. W sklepach ...ludzie to ściema ...dziś 11.10.2020 wjechałem do Holandii z Niemiec wszedłem do baru rybnego zjadłem sobie wspaniała rybkie bez problemowo zamówiłem w środku bez żadnej maseczki nik się nie spuszczał nik nie chodzi tu w żadnych maseczkach...w barach w sklepach a tym bardziej na świeżym powietrzu ...pisoska tv robi wam wodę z mózgu .......może czas się zastanowić wziasc się w garść pojechać do Wawy 13.10 2020 na marsz przeciw tym maseczkom dołączyć do tych ludzi którzy tam przyjadą i przegonić ten cały rząd prezesa Jarosława tak tylko możemy coś zrobić inaczej przykleja nam do pośladków nocniki a my będziemy się cieszyć


Pozdrawiam z De.

Oka @ 21:08, 11.10.2020

IP: 2003:c0...2b7d

Mam film wrzucę to na yutuuuuu będzie można zobaczyć. Gdzie. Te maski w krajach UE...gdzie są kto je tam nosi wedle tego co mówią w TVP brednie zakłamane media propaganda i tyle ....sram w te maski i covida nie dam się zeszmacić nosząc kaganiec a wy jak chceta

Oka @ 21:17, 11.10.2020

IP: 2003:c0...2b7d

Zbierają na 500+ łapanki na ludzi jak gestapo
Trują emerytów rencistów ludzi chorych niech noszą kagańce samo się poduszka. Przecież im oto chodzi będzie więcej kasy nie trzeba będzie płacić emerytur. Rent

Dobry plan jaroslawa

Oka @ 21:20, 11.10.2020

IP: 2003:c0...2b7d

Pop.....zgadzam się z tobą w100%
Cała ta szopka pisoska to bzdura. Kabaret

pislandi do domu @ 21:58, 11.10.2020

IP: 176.109...86

Rozporządzenie mówi o zakrywaniu nosa i ust ( nie tylko maseczką ) . Ustawa o epidemii mówi o osobach chorych. To kto wreszcie ma zakrywać ?? I czym.

Maciek @ 22:45, 11.10.2020

IP: 79.185...165

Jak Was czytam, to myślę, że 90% komentujących nie umie czytać ze zrozumieniem, albo czyta tylko nagłówki. Przecież oni nie pisali, czy trzeba nosić maski. Napisali tylko w jakim rozporządzeniu jest o nich mowa i że pracownik ma możliwość odmówienia obsługi na podstawie przepisów prawa cywilnego i kodeksu pracy :)

Bez maseczki @ 10:24, 12.10.2020

IP: 5.173...22

Wszystko to jedno wielkie oszukanstwo...
Historia z czasem to opiszę Wielkimi Literami 😆

SRAM @ 16:44, 21.10.2020

IP: 37.47...99

Na wasz z...je..ba..ny cofid angry

robią nas w jajo koroniaste @ 16:49, 21.10.2020

IP: 37.47...99

Dla ścisłości. To nie jest pisowska szopka tylko ogólnoświatowa i na pewno nie powstała w Polsce, nadmieniam tylko.........

PRECZ Z NWO @ 18:05, 21.10.2020

IP: 37.47...99

TO JEST KARWASZ OSZUSTWO I PARANOJA JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO A NIE ŻADNA CHOROBA!!!!!!

Reklama

Rolexin
LUSAR
Carpexim

Ogłoszenia

Forum

Reklama

iparts.pl
Ynet.pl
Sklep Enter