wtorek, 2 marca 2021 r., imieniny Heleny, Henryka, Halszki

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "11 Listopada 2"

Prezydent Miasta Ostrołęki zawiadamia przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "11 Listopada 2" oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W planach dyskusja publiczna i uwagi mieszkańców.

Reklama

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 199/XXII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "11 Listopada 2" w Ostrołęce, który obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 40649, 40650/2 i 40650/1 położone przy ul. 11 Listopada w Ostrołęce zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 stycznia do 17 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 213 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, o godzinie 11.00 w sali nr 9

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2021 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje: 

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "11 Listopada 2" w Ostrołęce, 

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmian planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub elektronicznej na adres [email]um@um.ostroleka.pl[/email] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki. 

Do pobrania

- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

- Klauzula informacyjna

 

 Prezydent Miasta

 (-) Łukasz Kulik

 

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 2310 komentarze: -
19.01.2021, 09:30r. Drukuj
Powrót


Reklama

Rolexin
LUSAR
Carpexim

Ogłoszenia

Forum

Reklama

iparts.pl
Ynet.pl
Sklep Enter