poniedziałek, 17 maja 2021 r., imieniny Sławomira, Paschalisa, Weroniki

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenia w sprawie przystąpienia do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Miasto wydało ogłoszenia w sprawie przystąpienia do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu: "Wilcza 3", zmiany MPZP rejonu "Śródmieście Płn. - 11 Listopada" w Ostrołęce oraz rejonu "Róg Sienkiewicza i Czarnieckiego".

Pełna treść ogłoszeń:

  • rejon "Wilcza 3" w Ostrołęce

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz Uchwały Nr 409/XLII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Wilcza 3" w Ostrołęce, który obejmować będzie działkę oznaczoną numerem 51876/3 oraz część działki nr 51875/6 i część działki nr 51877 położone w rejonie ulic: Piotra Wysockiego, Stefana Okrzei i Wrześniowej, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni około 323 m2. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest utworzenie podstaw do poprawy warunków zagospodarowania i użytkowania tego terenu.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie: papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub elektronicznej na adres [email]um@um.ostroleka.pl[/email] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2021 r., z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adres zamieszkania albo siedziby. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

  • rejon "Śródmieście Płn. - 11 listopada" w Ostrołęce

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz Uchwały Nr 409/XLII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieście Płn. - 11 Listopada” w Ostrołęce, zatwierdzonego uchwałą Nr 471/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 r., który obejmować będzie zmianę zapisów § 11 ust. 1 dotyczącego warunków realizacji miejsc parkingowych dla następujących jednostek terenowych: MM/UU.1, MM/UU.2, MM/UU.3, MM/UU.4, MM/UU.5, MM/UU.6, MM/UU.7, MM/UU.8, MM/UU.9, MM/UU.10, MM/UU.11, MM/UU.12, MM/UU.13, MM/UU.14, MM/UU.15, MM/UU.17, AU.1, AU.4, MWU.1, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn. - 11 listopada" są warunki realizacji miejsc parkingowych, w tym wymagane minimalne ilości miejsc parkingowych dla poszczególnych funkcji.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie: papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub elektronicznej na adres [email]um@um.ostroleka.pl[/email] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2021 r., z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adres zamieszkania albo siedziby. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

  • rejon "Róg Sienkiewicza i Czarnieckiego"

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz Uchwały Nr 411/XLII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Róg Sienkiewicza i Czarnieckiego" w Ostrołęce, który obejmować będzie działki oznaczone numerami: 21631, 21356/2, 21356/3 i 21356/4 położone pomiędzy ul. Henryka Sienkiewicza i Hetmana Stefana Czarnieckiego, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni około 0,26 ha. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest utworzenie podstaw do poprawy warunków zagospodarowania i użytkowania tego terenu.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie: papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub elektronicznej na adres [email]um@um.ostroleka.pl[/email] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2021 r., z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adres zamieszkania albo siedziby. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula informacyjna

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 2480 komentarze: -
13.04.2021, 08:15r. Drukuj
Powrót