wtorek, 15 czerwca 2021 r., imieniny Jolanty, Wita, Wioli

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Kościuszki" w Ostrołęce

Prezydent miasta Łukasz Kulik informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Kościuszki" w Ostrołęce. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 1 czerwca 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz Uchwały Nr 140/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Kościuszki" w Ostrołęce, który obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 20676/3, 20676/4, 20676/2, 20692, 20676/1, 20678/1, 20678/2, 21607/2 i 21607/1 położone przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki w Ostrołęce zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 maja do 16 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 213 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 czerwca  2021 r. (wtorek) o godzinie 11.00  w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Reklama

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, do 2 godzin przed jej terminem, proszone są o wysłanie wiadomości e-mail, na adres: [email]planowanie@um.ostroleka.pl[/email], o następujących danych:

1) temat wiadomości: "Udział w dyskusji publicznej";

2) treść wiadomości: "Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej";

3) podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).

W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online) w aplikacji Zoom wraz z instrukcją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Kościuszki" w Ostrołęce,

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmian planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub elektronicznej na adres [email]um@um.ostroleka.pl[/email] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.  

- Klauzula

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 1464 komentarze: -
18.05.2021, 08:39r. Drukuj
Powrót


Reklama

Carpexim
Rolexin
AgroPlus
LUSAR

Ogłoszenia

Forum

Reklama

iparts.pl
Ynet.pl
Sklep Enter


Warto odwiedzić

Logo infoprasznysz.com