sobota, 25 września 2021 r., imieniny Aurelii, Kleofasa, Władysława

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu MPZP rejonu "Grabowa"

Miasto informuje o przystąpieniu do opracowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu: "Grabowa" w Ostrołęce, który obejmować będzie działki położone w rejonie ulicy Grabowej w Ostrołęce. 

Pełna treść ogłoszenia:

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póź. zm), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z póź. zm) oraz Uchwały Nr 462/XLVIII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Grabowa" w Ostrołęce, który obejmować będzie działki nr: 10608/12, 10608/6, 10608/3, 10609/4, 10609/6, 10785/1, 10996/9 położone przy ul. Grabowej w Ostrołęce, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni około 0,3103 ha. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest utworzenie podstaw do poprawy warunków zagospodarowania i użytkowania tego terenu.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie: papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, lub elektronicznej na adres [eail]um@um.ostroleka.pl[/email] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2021 r., z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 1086 komentarze: -
27.07.2021, 10:00r. Drukuj
Powrót