sobota, 25 września 2021 r., imieniny Aurelii, Kleofasa, Władysława

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Miasto informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP rejonu "Gomulickiego"  

Miasto informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Gomulickiego"  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do opracowania ww. projektu planu.

Pełna treść ogłoszenia: 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z póź. zm) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) oraz Uchwały  Nr 214/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Gomulickiego" w Ostrołęce, który obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 20794, 20795/7 i 20795/8 położone przy ul. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu planu wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 sierpnia do 8 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 213 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2021 r. (środa) o godzinie 11.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, do 2 godzin przed jej terminem, proszone są o wysłanie wiadomości e-mail, na adres: [email]planowanie@um.ostroleka.pl[/email], o następujących danych:

1) temat wiadomości: "Udział w dyskusji publicznej";

2) treść wiadomości: "Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej";

3) podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).

Reklama

W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online) w aplikacji Zoom wraz z instrukcją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.  Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Gomulickiego" w Ostrołęce,

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmian planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub elektronicznej na adres [email]um@um.ostroleka.p[/email]l w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

Prezydent Miasta

- Klauzula

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 960 komentarze: -
10.08.2021, 09:46r. Drukuj
Powrót