środa, 1 grudnia 2021 r., imieniny Natalii, Blanki, Eligiusza

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu planu rejonu "Róg Sienkiewicza i Czarnieckiego"

Miasto informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Róg Sienkiewicza i Czarnieckiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do opracowania ww. projektu planu.

Pełna treść ogłoszenia:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z póź. zm.) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 411/XLII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Róg Sienkiewicza i Czarnieckiego" w Ostrołęce, który obejmować będzie działki oznaczone numerami: 21631, 21356/2, 21356/3 i 21356/4 położone pomiędzy ul. Henryka Sienkiewicza i Hetmana Stefana Czarnieckiego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 grudnia do 23 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 213 w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o udostępnieniu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki (bip.um.ostroleka.pl).,

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.30 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, do 2 godzin przed jej terminem, proszone są o wysłanie wiadomości e-mail, na adres: o następujących danych:

1) temat wiadomości: "Udział w dyskusji publicznej";

2) treść wiadomości: "Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej";

3) podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).

Reklama

W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online) w aplikacji Zoom wraz z instrukcją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2022 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Róg Sienkiewicza i Czarnieckiego" w Ostrołęce,

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmian planu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub elektronicznej na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

- Klauzula informacyjna

Artykuł sponsorowany

Odsłon: 824 komentarze: 0
08:16, 24.11.2021r. Drukuj
Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót