środa, 19 stycznia 2022 r., imieniny Henryka, Mariusza, Erwina

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu MPZP rejonu "Osiedle Starosty Kosa" w Ostrołęce

Miasto informuje o przystąpieniu do opracowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu: "Osiedle Starosty Kosa" w Ostrołęce, który obejmować będzie teren w rejonie ulic: 11 Listopada, gen. Ludwika Bogusławskiego, marsz. Józefa Piłsudskiego i gen. Józefa Hallera.

Pełna treść ogłoszenia:

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póź. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 512/LIII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Starosty Kosa" w Ostrołęce, który obejmować będzie obszar ograniczony ulicami: 11 Listopada, gen. Ludwika Bogusławskiego, marsz. Józefa Piłsudskiego i gen. Józefa Hallera zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Reklama

Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni około 18,26 ha. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest utworzenie podstaw do poprawy warunków zagospodarowania i użytkowania tego terenu.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie: papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, lub elektronicznej na adres [email]um@um.ostroleka.pl[/email] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r., z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula informacyjna

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 1123 komentarze: -
21.12.2021, 08:07r. Drukuj
Powrót