Quantcast

wtorek, 28 czerwca 2022 r., imieniny Ireneusza, Leona, Benigny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Przed nami sesja rady miasta. Czy prezydent otrzyma absolutorium z wykonania budżetu?

Przed nami sesja rady miasta obfitująca w szereg ważnych punktów i uchwał do przegłosowania. Może się wywiązać długa dyskusja, bo w porządku obrad m.in. uchwała dotycząca sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz udzielenie prezydentowi absolutorium.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z LXI, LXII i LXIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Reklama

5. Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2021 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2021 rok,

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Przy Czeczotce" w Ostrołęce.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Goworowska I" w Ostrołęce.

Reklama

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta Ostrołęki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Ostrołęka, w roku szkolnym 2022/2023.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego Nr 1 w Ostrołęce przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki 30/32.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 14.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia pomocy miastu partnerskiemu Pryluky w Ukrainie.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi stron internetowych oraz poczty elektronicznej dla jednostek organizacyjnych.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Ostrołęckim dotyczącego odpłatnego świadczenia usług przez Miasto Ostrołęka w zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu ostrołęckiego, będącym osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie lub będącym w stanie kryzysu, schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Witosa w mieście Ostrołęka.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2042.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

20. Rozpatrzenie informacji z realizacji w 2021 r. uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.

21. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań ujętych w "Programie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2019 - 2021 za 2021 rok.

22. Rozpatrzenie "Sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2021".

23. Rozpatrzenie rocznego raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce za 2021 rok.

24. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce za 2021 rok wraz z potrzebami w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej w 2022 roku.

Reklama

25. Rozpatrzenie Informacji z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2021 rok.

26. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc maj 2022 roku.

27. Oświadczenia radnych.

28. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

29. Zakończenie obrad LXIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

LXIV sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się 23 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

Odsłon: 2722 komentarze: 7
00:05, 18.06.2022r. Drukuj


Powrót


tl @ 05:51, 18.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.30...22

A po co głosować nad absolutorium skoro decyduje RIO?

"Regionalna Izba Obrachunkowa opublikowała pełne uzasadnienie dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Ostrołęki o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi Łukaszowi Kulikowi. Swoją decyzję RIO popiera wieloma argumentami.

Radni miasta Ostrołęki podczas absolutoryjnej sesji zdecydowali o nieudzieleniu prezydentowi Ostrołęki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 9 radnych głosowało za absolutorium, 13 przeciw. Prezydent nie otrzymał również wotum zaufania - za było tylko 4 radnych, przeciw - 18."

RIO @ 08:29, 18.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 94.254...64

No tl potwierdził swoją niewiedzę podszytą nienawiścią do włodarza. Regionalna Izba ObrachunkowaRIO) – państwowy, zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów określonych w ustawie, w zakresie gospodarki finansowej (budżetu) i zamówień publicznych. Głupota tl bije po oczach!!! Taki typ.

tl @ 07:52, 19.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.30...150

RIO 08:29, czego nie rozumiesz?

Brak absolutorium nic nie znaczy, bo RIO może uchwałę unieważnić.

7.52 @ 08:02, 19.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 95.49...109

Rozumiem że radni się skompromitowali razem z tobą na czele! Robisz wszystko żeby niszczyć. RIO nie bawi się z wami.

buzdygan @ 08:29, 20.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 176.109...207

Za ułatwienia życia kierowcom, w związku z przyśpieszoną budową ronda przy Zbawicielu, prezydent powinien otrzymać Order Orła Białego!

Wiedza nie boli @ 09:03, 20.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 95.49...109

Ja zwykle kulą w płot!!!” Order Orła Białego (OB) – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych!!!”Buzdygan! A ty dostałeś? Nie? To zawalcz!!!

Do 8.29 @ 10:51, 20.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 95.49...109

- Na odwagę samorządowców, wójtów, burmistrzów, starostów, nakłada się wsparcie rządowe. Można powiedzieć, że dzięki wsparciu rządu PiS, wszędzie tam, gdzie samorządowcy wierzą w rząd PiS, realizowane są inwestycje drogowe - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót