Quantcast

wtorek, 28 czerwca 2022 r., imieniny Ireneusza, Leona, Benigny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Trwa sesja rady miasta. Dziś decyzja o absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta (wideo)

W sali konferencyjnej ratusza trwa absolutoryjna sesja rady miasta. To jedne z najważniejszych obrad w roku. W porządku posiedzenia znalazły się m.in. uchwała dotycząca sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz udzielenie prezydentowi absolutorium.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z LXI, LXII i LXIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Reklama

5. Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2021 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2021 rok,

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Przy Czeczotce" w Ostrołęce.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Goworowska I" w Ostrołęce.

Reklama

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta Ostrołęki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Ostrołęka, w roku szkolnym 2022/2023.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego Nr 1 w Ostrołęce przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki 30/32.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 14.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia pomocy miastu partnerskiemu Pryluky w Ukrainie.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi stron internetowych oraz poczty elektronicznej dla jednostek organizacyjnych.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Ostrołęckim dotyczącego odpłatnego świadczenia usług przez Miasto Ostrołęka w zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu ostrołęckiego, będącym osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie lub będącym w stanie kryzysu, schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Witosa w mieście Ostrołęka.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2042.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

20. Rozpatrzenie informacji z realizacji w 2021 r. uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.

21. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań ujętych w "Programie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2019 - 2021 za 2021 rok.

22. Rozpatrzenie "Sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2021".

23. Rozpatrzenie rocznego raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce za 2021 rok.

24. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce za 2021 rok wraz z potrzebami w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej w 2022 roku.

Reklama

25. Rozpatrzenie Informacji z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2021 rok.

26. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc maj 2022 roku.

27. Oświadczenia radnych.

28. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

29. Zakończenie obrad LXIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Obrady z sesji rady miasta można oglądać na żywo. Transmisja jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki.

Fot. kadr z wideo

Odsłon: 1940 komentarze: 0
10:13, 23.06.2022r. Drukuj


Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót