poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, Napoleona, Stelii

Reklama   |   Kontakt
TargiPieczywa

Aktualności

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu rejonu "Osiedle Centrum II", etap I

Prezydent miasta Ostrołęki wydał ogłoszenia w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu pierwszego etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle centrum II" w Ostrołęce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełna treść ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503.) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029.) oraz Uchwały Nr 366/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Centrum II" w Ostrołęce zmienionej uchwałą Nr 578/LXII/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu etapu I ww. planu (tj. części obejmującej działki o numerach: 52337/73, 50566, 52169/2, 52169/1, 52168/2, 50567, 50568, 50569/2, 52337/72, 50569/1, 52168/1) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lipca do 10 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 213 w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o udostępnieniu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki (bip.um.ostroleka.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 lipca 2022 r. (piątek) o godzinie 15.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, do 2 godzin przed jej terminem, proszone są o wysłanie wiadomości e-mail, na adres: [email]planowanie@um.ostroleka.pl[/email], o następujących danych:

1. temat wiadomości: "Udział w dyskusji publicznej - Centrum II etap I",

2. treść wiadomości: "Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej",

3. podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).

W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online) w aplikacji Zoom wraz z instrukcją. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Centrum II" w Ostrołęce,

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmian planu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub elektronicznej na adres: um@um.ostroleka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 4654 komentarze: -
12.07.2022, 09:33r. Drukuj


Powrót