wtorek, 29 listopada 2022 r., imieniny Błażeja, Saturnina, Fryderyka

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Wojciechowice" w Ostrołęce

Prezydent Ostrołęki wydał ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie jednostek strukturalnych: B1 I, B1 II i B3 II (część północna) - rejon "Wojciechowice" w Ostrołęce.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503.) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 556/LIX/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 105/XVI/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki w zakresie jednostek strukturalnych: B1 I, B1 II i B3 II (część północna) - rejon "Wojciechowice" w Ostrołęce, którego przedmiotem jest zmiana zapisów § 50 dotyczącego obszarów funkcjonalnych oznaczonych symbolami 1-3MW oraz § 52 dotyczącego obszarów funkcjonalnych oznaczonych symbolami 1-2 MW, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 września do 12 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 213 w godzinach od 1000 do 1400 oraz o udostępnieniu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki (bip.um.ostroleka.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 października 2022 r. (środa) o godzinie 13.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, do 2 godzin przed jej terminem, proszone są o wysłanie wiadomości email, na adres: planowanie@um.ostroleka.pl, o następujących danych:

1. temat wiadomości: "Udział w dyskusji publicznej";

2. treść wiadomości: "Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej";

3. podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).

W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online) w aplikacji Zoom wraz z instrukcją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2022 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie "Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 105/XVI/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki w zakresie jednostek strukturalnych: B1 I, B1 II i B3 II (część północna) - rejon "Wojciechowice" w Ostrołęce,

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmian planu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub elektronicznej na adres um@um.ostroleka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 2747 komentarze: -
13.09.2022, 09:28r. Drukuj


Powrót