poniedziałek, 20 marca 2023 r., imieniny Klaudii, Eufemii, Cyriaki

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Dzieci Polskich"

Prezydent Miasta Ostrołęki wydał ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego rejonu: "Osiedle Dzieci Polskich" i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 624/LXVIII/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Dzieci Polskich" w Ostrołęce, który obejmować będzie teren znajdujący się w rejonie ulic: 11 Listopada, gen. Józefa Hallera i Wincentego Witosa, tj. na obszarze wchodzącym w skład osiedla "Dzieci Polskich", zawiadamiam o przystąpieniu  do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni około 23,85 ha. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest utworzenie podstaw do poprawy warunków zagospodarowania i użytkowania tego terenu. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie: papierowej na adres 07-400 Ostrołęka,  plac gen. J. Bema 1, lub elektronicznej na adres um@um.ostroleka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 marca 2023 r., z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

 

- Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki

 

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 202 komentarze: -
08:22, 07.03.2023r. Drukuj


Powrót


Reklama

LUSAR
Rolexin

Ogłoszenia

Forum

Reklama

iparts.pl
Ynet.pl
Sklep Enter

Warto odwiedzić

Spotted Ostrołęka Logo infoprasznysz.com