poniedziałek, 20 marca 2023 r., imieniny Klaudii, Eufemii, Cyriaki

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Traugutta"

Prezydent Miasta Ostrołęki wydał ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego rejonu: Osiedle Traugutta" i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 621/LXVIII/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Traugutta" w Ostrołęce, który obejmować będzie teren ograniczony od zachodu ul. Mostową, od północy rzeką Narew od wschodu rzeką Czeczotką natomiast od południa ul. Romualda Traugutta t.j. obszar wchodzący w skład osiedla "Traugutta", zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni około 95,466 ha. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest utworzenie podstaw do poprawy warunków zagospodarowania i użytkowania tego terenu. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie: papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, lub elektronicznej na adres um@um.ostroleka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2023 r., z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 225 komentarze: -
08:22, 07.03.2023r. Drukuj


Powrót


Reklama

LUSAR
Rolexin

Ogłoszenia

Forum

Reklama

iparts.pl
Ynet.pl
Sklep Enter

Warto odwiedzić

Spotted Ostrołęka Logo infoprasznysz.com