wtorek, 21 marca 2023 r., imieniny Benedykta, Lubomiry, Mikołaja

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Centrum I" - etap I

Prezydent Miasta Ostrołęki informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Centrum I" - etap I

Ogłoszenie  Prezydenta Miasta Ostrołęki 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm,) oraz Uchwały  Nr 365/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Centrum I" w Ostrołęce,  zmienionej uchwałą Nr 623/LXVIII/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu etapu I ww. planu (tj. części obejmującej działki o numerach:  50630/3, 50630/2, 50630/8, 50630/11, 50630/12, 50630/9, 50635/1, 50637/1, 50636/1, 50630/10, 50634/3) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na  środowisko, w dniach od 22 marca do 12 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 21 5 w godzinach od 1000do 1400 oraz o udostępnieniu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki (bip.um.ostroleka.pl). 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków  porozumiewania się na odległość.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, do 2 godzin przed jej terminem, proszone są o wysłanie wiadomości e-mail, na adres: planowanie@um.ostroleka.pl, o następujących danych: 

1) temat wiadomości: "Udział w dyskusji publicznej - Centrum I etap I";

2) treść wiadomości: "Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej";

3) podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).

 

W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online) w aplikacji Zoom wraz z instrukcją.  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.  Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której  uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2023 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie  dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje: 

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Centrum I" w Ostrołęce,

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmian planu.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. 

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub 

elektronicznej na adres: um@um.ostroleka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki

 

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 427 komentarze: -
08:53, 14.03.2023r. Drukuj


Powrót