wtorek, 21 marca 2023 r., imieniny Benedykta, Lubomiry, Mikołaja

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Nagrody dla ostrołęckich artystów i propagatorów kultury

Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik zaprasza do składania wniosków o przyznanie tegorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wnioski można składać do 31 marca br.

Formularze o przyznanie nagrody mogą złożyć:  

- instytucje kultury mające siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki, 

- szkoły oraz placówki oświatowe, które mają siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki, 

- komisja Rady Miasta Ostrołęki właściwa ds. kultury, 

- organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną kultury, które mają siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki. 

Reklama

Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, która figuruje w rejestrze wyborców prowadzonym dla Miasta Ostrołęki, uczeń lub student szkoły/uczelni, która ma siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki, a także osoba prawna lub inny podmiot, który działa na terenie Miasta Ostrołęki, za wyróżniające osiągnięcia w dziedzinie:  

  • twórczości artystycznej, w tym twórczości ludowej i rękodzieła, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp., za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji lub za działania z zakresu twórczości artystycznej na rzecz Miasta Ostrołęki, całokształtu działalności artystycznej; 
  • upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez m.in. wdrażanie nowych projektów, kreowanie nowoczesnych rozwiązań, za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie, wspieranie młodych talentów z terenu Miasta Ostrołęki, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności; 
  • ochrony kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, za zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego Miasta Ostrołęki lub stworzenie szczególnego projektu kulturalnego z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Miasta Ostrołęki. 

Reklama

Nagroda może zostać przyznana za osiągnięcia indywidualne lub grupowe, które zrealizowano w roku 2022 bądź za całokształt działalności. W przypadku osiągnięć zespołowych nagroda jest przyznawana grupie osób. 

Wniosek powinien zawierać:       

1. dane kandydata do nagrody (imię i nazwisko/nazwa, aktualny adres zamieszkania/adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu; w przypadku osób prawnych numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze; w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego wraz z numerem telefonu),     

2. numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty, 

3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych; w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny, 

4. dane wnioskodawcy (nazwa, adres, numer KRS lub z innej ewidencji – jeśli dotyczy, adres e-mail, numer telefonu), 

5. informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana, 

6. dotychczasowy życiorys artystyczno-kulturalny kandydata i informacje o jego osiągnięciach i nagrodach z lat poprzednich, 

7. planowane przyszłe działania kandydata z zakresu działalności kulturalnej, 

8. uzasadnienie wniosku, uwzględniające charakter i rangę osiągnięć kandydata, 

9. podpis wnioskodawcy. 

Reklama

Do wniosku należy dołączyć podpisaną przez kandydata do nagrody Klauzulę Informacyjną Urzędu Miasta Ostrołęki w sprawie administrowania danymi osobowymi oraz dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, takie jak np. fragmenty publikacji, fragmenty utworów, kopie dyplomów, recenzje, rekomendacje, katalogi wystaw, zdjęcia i nagrania wystąpień. Dokumentacja może zostać złożona w formie cyfrowej na nośniku elektronicznym.     

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonych wnioskach Prezydent Miasta Ostrołęki wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

W ubiegłym roku uhonorowano 6 osób indywidualnych oraz 4 podmioty zbiorowe.

Zobacz: Nagrody w dziedzinie kultury przyznane. Kto w gronie laureatów?

Źródło: UM Ostrołęka

Wyświetleń: 228 komentarze: 0
09:24, 17.03.2023r. Drukuj


Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót