niedziela, 28 maja 2023 r., imieniny Augustyna, Jaromira, Wilhelma

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Ostrowska".

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 437/XLV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Ostrowska" w Ostrołęce, który obejmować będzie działki oznaczone numerami: 52911/4, 52911/3, 52911/2, 52312, 52171/2, 52111, 52110/2, 52110/1, 50557/1, 50555/15, 50422/4, 50422/3, 50422/1, 50421, 50420/3, 50420/1, 50419/1, 50418, 50417/2, 50417/1, 50416 położone przy ul. Ostrowskiej i Bohaterów Warszawy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 maja do 21 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 213 w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o udostępnieniu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki (bip.um.ostroleka.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, do 2 godzin przed jej terminem, proszone są o wysłanie wiadomości email, na adres: planowanie@um.ostroleka.pl o następujących danych:

  • temat wiadomości: "Udział w dyskusji publicznej dot. planu rejonu "Ostrowska" w Ostrołęce";
  • treść wiadomości: "Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej dot. planu rejonu "Ostrowska" w Ostrołęce";
  • podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).

W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online) w aplikacji Zoom wraz z instrukcją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2023 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Ostrowska" w Ostrołęce,

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmian planu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub elektronicznej na adres um@um.ostroleka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

 

- Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki

 

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 2391 komentarze: -
09:46, 23.05.2023r. Drukuj


Powrót