czwartek, 23 maja 2024 r., imieniny Iwony, Emilii, Dezyderiusza

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki, w sprawie konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu: "Osiedle KMP".

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.) i w myśl przepisów art. 39 oraz 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.) oraz Uchwały Nr 807/XC/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "KMP" w Ostrołęce, zawiadamiam o konsultacjach społecznych projektu ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dla terenu znajdującego się w rejonie ulic: Goworowskiej, Janusza Korczaka i Bursztynowej).

Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 14.05.2024 r do 12.06 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 215 w godzinach od 10.00 do 14.00, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki w zakładce Planowanie Przestrzenne (bip.um.ostroleka.pl).

KONSULTACJE SPOŁECZNE OBEJMOWAĆ BĘDĄ NASTĘPUJĄCE FORMY:

  • Spotkanie otwarte nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godzinnie 16.15 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, do 2 godzin przed jej terminem, proszone są o wysłanie wiadomości e-mail, na adres: planowanie@um.ostroleka.pl, o następujących danych:

  • temat wiadomości: "Udział w dyskusji publicznej - KMP";
  • treść wiadomości: "Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej";
  • podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).

W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online) w aplikacji Zoom wraz z instrukcją.

Przedstawiciele pracowni projektowej opracowującej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą pełnili dyżur telefoniczny w następujących dniach:

  • 17 maja 2024 r. oraz 10 czerwca 2024 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 pod numerem: 607236647
  • 23 i 29 maja 2024 r. oraz 6 czerwca 2024 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 pod numerem: 022 8398424

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz wskazaniem formy własności (własność/użytkowanie wieczyste) nieruchomości objętej uwagą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2024 r. Uwagi należy składać

z wykorzystaniem formularza wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

(Dz. U. z 2023 r. poz. 2509). Formularz do wypełnienia dostępny jest w Urzędzie Miasta Ostrołęki oraz na stronie podmiotowej BIP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

  • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "KMP" w Ostrołęce,
  • o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,
  • o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.

Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub elektronicznej na adres um@um.ostroleka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

 

- Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki

 

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 4097 komentarze: - Wrzuć na Facebooka 14:22, 14.05.2024r. Drukuj


Powrót