czwartek, 21 lutego 2019 r., imieniny Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Aktualności

Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorz Kozikowski ogłasza, że w dniu 20 lutego 2018 r. o godz. 14.00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowiecka 3 w sali nr IX, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w nieruchomości.

Będzie to pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 stanowiącego własność dłużnika Jolanty Glinka w nieruchomości rolnej zabudowanej, składającej się z działek o nr ewidencyjnych: 46 (pow. 0,36 ha), 47 (pow. 0,72 ha), 276 (pow. 10,56 ha) o łącznej powierzchni 11,6400 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Janochy (Janochy 28), gmina Troszyn, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00017950/7.

Nieruchomość składa się z trzech działek: działki o nr ewid. 276 zabudowanej siedliskiem rolniczym oraz działek niezabudowanych o nr ewid. 46, 47 o łącznej powierzchni 11,64 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Janochy. Lokalizację nieruchomości należy uznać za średnio korzystną. Pod względem obszarowym działka nr 46 zajmuje 0,36 ha, a działka 47 zajmuje 0,72 ha. Pod względem użytków występują tu ŁV, Ł IV. Działki położone są w kompleksie łąk wsi Janochy. Kształt działek jest regularny - wydłużony, teren płaski. Teren działek przedzielony jest rowem melioracyjnym. Dojazd do działek jest gminną drogą gruntową. Działka rolna nr 276 zabudowana jest siedliskiem rolniczym. Pod względem obszarowym działka zajmuje 10,5600 ha. Pod względem użytków występują tu RIVa, RIVb, RV, RVI, Br-RVI, LZ-RVI, PsV, PSVI.

Dojazd do siedliska rolniczego jest z drogi wiejskiej o nawierzchni żwirowej poprzez bramę wjazdową "Glinkowo" alejką utwardzoną polbrukiem, obsadzoną drzewami liściastymi i ogrodzoną płotem z siatki stalowej wzdłuż granicy z działką nr 277. Droga dojazdowa do siedliska rolniczego zajmuje pow. około 0,10 ha. Część działki o powierzchni około 1,00 ha zabudowana jest siedliskiem rolniczym. W skład zabudowy siedliska rolniczego wchodzą: budynek mieszkalny o nr ewid. 109, dwa budynki gospodarcze o nr ewid. 110, 111. Teren siedliska zagospodarowany jest elementami małej architektury: altanka o pow. 6,49 m², altanką z grillem o pow. 51,37 m², kortem tenisowym, boiskiem do gry w piłkę oraz zielenią naturalną i ozdobną. Kort tenisowy i tereny zielone siedliska są wyposażone w instalację nawadniającą. Teren siedliska częściowo jest utwardzony polbrukiem, ogrodzony płotem drewnianym, z bramą i furtką z elementów stalowych. Funkcję rekreacyjną siedliska rolniczego uzupełnia staw wodny o pow. 0,30 ha z pomostem, zielenią ozdobną.

W okolicach stawu zlokalizowana jest drewniana wiata z murowanym grillem. Wiata drewniana wyposażona jest w oświetlenie i gniazdka elektryczne. Na terenie posesji i ciągów pieszych wokół stawu wodnego zlokalizowane są lampy świetlne. Poza częścią zainwestowaną działki to grunty rolne o powierzchni 9,16 ha. Część rolna działki to grunty orne, pastwiska i tereny zadrzewione. Tereny zadrzewione to grunty podmokłe, z drzewostanem olchy, osiki w wieku od 20 do 40 lat, drzewostan niepielęgnowany, nieposiadający wartości tartacznej. Część pastwisk jest zakrzaczona i porośnięta samosiewem olchowym w wieku 5-10 lat. Wśród pastwisk w części południowej działki znajduje się szopa drewniana nietrwale związana z gruntem o pow. 15,28 m² oraz na skraju terenów zadrzewionych zlokalizowana jest ambona myśliwska. W części północnej działki nad jej terenem przebiega linia średniego napięcia oraz linia niskiego napięcia zasilająca siedlisko rolnicze. W bliskim sąsiedztwie znajdują się tereny rolne wsi Janochy. Uzbrojenie terenu to: woda - z własnej studni z uzdatnianiem wody, szambo - ekologiczne z oczyszczalnia ścieków, telefon.

Opis budynku mieszkalnego - nr ewid. budynku 109: jest to budynek wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek mieszkalny oddano do użytku w 2005 r. Po kapitalnym remoncie istniejącego budynku. Zgodnie z ewidencją budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce działka nr 276 zabudowana jest: budynkiem mieszkalnym o nr ewid. 109 o pow. zabudowy 152 m², 1,5 kondygnacji nadziemnej i 1 kondygnacja podziemna, wybudowany w 2005 roku w technologii murowanej. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego nr ewid. 109: powierzchnia całkowita budynku mieszkalnego - 326,32 m², powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego - 306,56 m². Wyposażenie budynku o nr ewid. 109 w instalacje: instalacja elektryczna, instalacja c.o. lokalne - piec olejowy oraz na paliwo stałe + 2 kominki z płaszczem wodnym, instalacja wodna - z filtrem, instalacja kanalizacyjna, instalacja klimatyzacja, instalacja alarmowa z monitoringiem, instalacja telekomunikacyjna, informatyczna i tv. Stan techniczny i standard w/w obiektu: w dniu wizji terenowej określono, że budynek mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym i dobrym standardzie wykończenia.

Opis budynku gospodarczego - stajni - nr ewid. budynku 110: jest to obiekt w zabudowie wolnostojącej o konstrukcji murowanej, dach o konstrukcji drewnianej wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Zgodnie z ewidencją budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce jest to budynek produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa o nr ewid. 110 o pow. zabudowy 249 m², 1 kondygnacja nadziemna, 2005 rok budowy. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego - stajni nr ewid. 110: 181,72 m². Wyposażenie budynku w instalacje: instalacja elektryczna + woda. Stan techniczny i standard w/w obiektu: stan techniczny oceniono jako dobry i standard wykończenia jako średni. Opis budynku gospodarczego - stodoły z pom. mieszkalnymi - nr ewid. budynku 111: jest to obiekt parterowy z częściowo użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, wolnostojący o konstrukcji murowanej, dach o konstrukcji drewnianej. W kondygnacji parteru znajdują się pomieszczenia stodoły, garaż i kotłownia, natomiast w kondygnacji poddasza znajdują się całoroczne pomieszczenia mieszkalne o pow. 90,66 m². Zgodnie z ewidencją budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce jest to budynek produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa o nr ewid. 111 o pow. zabudowy 358 m², 1 kondygnacja nadziemna, 2007 rok budowy. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego - stodoły nr ewid. 111: 415,67 m². Wyposażenie budynku w instalacje: instalacja elektryczna, instalacja c.o. - lokalne - piec olejowy oraz na paliwo stałe, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja telekomunikacyjna, informatyczna i tv. Stan techniczny i standard w/w obiektu: ogólnie stan techniczny określono jako dobry i standard wykończenia części gospodarczej jako średni, a części mieszkalnej jako dobry. Nośnikiem wartości nieruchomości rolnej zabudowanej jest łączna powierzchnia użytkowa części mieszkalnej w budynkach nr 109 i 111 - 397,22 m² wraz z zabudową towarzyszącą - powierzchnia użytkowa części gospodarczej budynków nr 109, 110, 111 - 526,49 m ².

Łączna powierzchnia użytkowa w/w budynków to: 923,71 m ². Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości wynosi 974.835,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości i wynosi 731.126,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości, to jest 97.483,50 zł. Rękojmia musi być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 79 1500 1533 1215 3005 9514 0000.
- udział w wysokości 1/2 w działce rolnej zabudowanej o nr 276 o pow. 10,5600 ha oszacowany jest na kwotę: 961.070,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 720.802,50 zł, rękojmia w kwocie: 96.107,00 zł (1/10 sumy oszacowania),
- udział w wysokości 1/2 w działce rolnej - użytki zielone o nr 46 o pow. 0,3600 ha oszacowany jest na kwotę: 4.590,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 3.442,50 zł, rękojmia w kwocie: 459,00 zł (1/10 sumy oszacowania),
- udział w wysokości 1/2 w działce rolnej - użytki zielone o nr 47 o pow. 0,7200 ha oszacowany jest na kwotę: 9.175,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 6.881,25 zł, rękojmia w kwocie: 917,50 zł (1/10 sumy oszacowania).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: 07-410 Ostrołęka ul. Mazowiecka 3 oraz w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorza Kozikowskiego mieszczącej się pod adresem: 07-410 Ostrołęka ul. Farna 9A/8.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorz Kozikowski
Kancelaria Komornicza w Ostrołęce
Ostrołęka, ul. Farna 9A/8
tel. (29) 646 12 93
www.komornikostroleka.plArtykuł sponsorowany

Wyświetleń: 15047 komentarze: 0 Wrzuć na Facebooka 06.02.2018, 09:00r. Drukuj
Powrót