niedziela, 5 kwietnia 2020 r., imieniny Ireny, Wincentego, Julianny

Reklama   |   Kontakt
Ubezpieczenia

Aktualności

Miasto informuje o wyłożeniu do wglądu projektu planu dotyczącego rejonu "5 Pułku Ułanów"

Prezydent miasta Łukasz Kulik informuje, że w dniach od 31 lipca do 20 sierpnia w siedzibie urzędu miasta (pokój 215) w godzinach 10.00-14.00 wyłożony do wglądu zostanie projekt planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący rejonu "5 Pułku Ułanów" w Ostrołęce.

Pełna treść ogłoszenia poniżej:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 475/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "5 Pułku Ułanów" w Ostrołęce, który obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 30345 i 30346 położone przy ulicy 5 Pułku Ułanów w Ostrołęce zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej nieruchomości, w dniach od 31 lipca do 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 215 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, o godzinie 11.00 w sali nr 9.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.09.2019 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "5 Pułku Ułanów" w Ostrołęce,

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmian planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ostrołęki, 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

Prezydent Miasta - Łukasz Kulik

Szczegółowe informacje na ten temat i klauzula informacyjna w załączniku:

- Ogłoszenie o wyłożeniu planu "5 Pułku Ułanów"

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 1686 komentarze: 0
23.07.2019, 09:14r. Drukuj
Powrót