wtorek, 16 lipca 2019 r., imieniny Mariki, Benity, Dzierżysława

Aktualności

Ratusz przegrał z dyrektorem Hendożką

Bez echa w mediach przeszła przegrana ostrołęckiego ratusza z byłym dyrektorem Mieczysławem Hendożką. Oskarżony o nieprawidłowości przy remoncie miejskiego hostelu były dyrektor został oczyszczony z zarzutów. Do pracy już nie wrócił. Z urzędem miasta zawarł ugodę.

Na początku stycznia 2015 r. z ratusza z wielkim hukiem wyleciał jeden z najbliższych współpracowników ostrołęckiego prezydenta - Mieczysław Hendożko, wieloletni dyrektor wydziału inwestycji i funduszy europejskich. Został zwolniony dyscyplinarnie w związku z rzekomym "ciężkim naruszeniem przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych". Chodziło o remont hostelu MZOS-TiIT.

Reklama Prezydent Ostrołęki zawiadomił prokuraturę
Zawiadomienie o przestępstwie złożył prezydent Janusz Kotowski. Wartość wyrządzonej szkody miała sięgać blisko 260 tys. zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce. Obejmowało ono wątki dotyczące niedopełnienia przez dyrektora Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Ostrołęki obowiązków w trakcie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa w Ostrołęce".

- Niedopełnienie obowiązków polegać miało na niewłaściwym sprawowaniu nadzoru nad realizacją inwestycji poprzez zatwierdzenie do realizacji trzech faktur VAT, co do których zaistniało podejrzenie, iż nie został wykonany pełen zakres zafakturowanych robót, w następstwie czego zaistniała szkoda majątkowa w kwocie 259 tys. 647 zł 34 gr na szkodę miasta Ostrołęki. Postępowanie w tym zakresie umorzone zostało wobec braku znamion czynu zabronionego - informuje Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Reklama Hendożko jako dyrektor wydziału inwestycji i funduszy europejskich odpowiedzialny był za prawidłową realizację prowadzonej i finansowanej przez urząd miasta inwestycji. W ramach swoich obowiązków służbowych - jak podaje prokurator - zobowiązany był do jej przygotowania, prowadzenia spraw związanych z zawieraniem i realizacją umów, weryfikacji kosztorysów, prowadzenia nadzoru inwestorskiego, a ponadto w aspekcie finansowym zobowiązany był do sprawdzenia wystawianych przez wykonawców robót faktur, dokonania rozliczenia inwestycji i przestrzegania wyznaczonych limitów finansowych. Dyrektor wydziału będąc jednocześnie inspektorem nadzoru inwestorskiego, w protokołach odbioru prac stwierdzał wykonania robót, a następnie sprawdzał pod względem merytorycznym faktury za częściowo odebrane roboty i zatwierdzał je do wypłaty.

- To, że dyrektor wydziału jako inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzał wykonanie robót, a następnie zatwierdzał faktury do wypłaty nie oznacza automatycznie, że zajmował się sprawami majątkowymi miasta, bowiem należy rozróżnić samodzielność wykonywania zadań przypisanych do danego stanowiska pracy, od samodzielności decyzyjnej w zakresie praw majątkowych, zarządzania majątkiem miasta i dokonywania czynności mających znaczenie dla jego spraw majątkowych w sensie gospodarowania mieniem. W toku realizacji inwestycji dyrektor wydziału miał możliwość wydania poleceń, jednak możliwości te dotyczyły podległych mu pracowników, a nie zarządzania i gospodarowania majątkiem miasta. Z tych względów działania dyrektora wydziału nie mogą być uznane za "zajmowanie się sprawami majątkowymi innej osoby" w rozumieniu art. 296 § 1 k.k. - uzasadnia Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Reklama Błędne informacje w dokumentacji
Śledztwo prowadzone było również w kierunku poświadczenia nieprawdy w protokołach odbioru wykonanych robót, wystawionych przez wykonawcę inwestycji i potwierdzonych przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

- Poświadczające nieprawdę dokumenty wprowadziły w błąd pracowników Urzędu Miasta Ostrołęki, co do zakresu faktycznie wykonanych robót budowlanych i wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy inwestycji. Na podstawie tych dokumentów miasto Ostrołęka doprowadzone zostało do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez wypłatę nienależnego wykonawcy wynagrodzenia w kwocie 259 tys. 647 zł 34 gr. Postępowanie w tym zakresie umorzone zostało wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa - zaznacza prokurator.

Zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy nie dał wystarczających podstaw do przyjęcia, iż inspektorzy nadzoru inwestorskiego dopuścili się przestępstwa poświadczenia nieprawdy w protokołach odbioru robót.

- W czasie, kiedy dokonywane były częściowe odbiory robót, a następnie wystawiane faktury, tempo prac budowlanych było duże i nie było żadnych oznak, które wskazywałyby na to, że wykonawca może nie zakończyć inwestycji, a wręcz przeciwnie, rozważana była możliwości zakończenia prac przed ustalonym w umowie terminem. Ocena zaangażowania wykonawcy uzasadniała decyzje o częściowych odbiorach robót i wypłacie wynagrodzenia. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o wykonawstwo, możliwa była zapłata za faktury częściowe do wysokości 70 proc. wynagrodzenia ryczałtowego należnego wykonawcy i wielkość ta nie została przekroczona - wyjaśnia rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Z dokonanych ustaleń wynika, iż brak jest wskaźników umożliwiających precyzyjne ustalenie procentowego zaawansowania robót niezakończonych. Wartość prac przy dokonywaniu ich częściowych odbiorów - jak zaznacza prokurator - ustalana jest jedynie szacunkowo, na podstawie doświadczenia i wiedzy zawodowej osób uczestniczących w częściowych odbiorach robót. Powoduje to nieprecyzyjność wyliczeń ich wartości, a ponadto daje możliwość dokonania różnych wyliczeń wartości tych samych robót w zależności od tego, jakie kryteria wyceny przyjmuje osoba wykonujące te czynności.

- Dokonane w toku postępowania ustalenia nie kwestionują faktu wypłaty wykonawcy zawyżonego wynagrodzenia, jednak może to być rozważane jedynie w kategoriach wypłaty nienależnego świadczenia, które powinno podlegać zwrotowi, zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach kodeksu cywilnego. Samo ujawnienie nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji i jej rozliczenia nie świadczy o tym, że popełnione zostało przestępstwo, bowiem możliwość przyjęcia, że sprawca popełnił przestępstwo uzależniona jest od spełnienia wszystkich, określonych w ustawie karnej przesłanek - podkreśla Łukasiewicz.

Reklama Kosztowny remont hostelu "Fortis"
Osoby, które korzystały z usług hostelu Fortis, bardziej znanego jako hostel MOSiR, długo musiały czekać na zakończenie jego remontu. Przetarg na rewitalizację obiektu rozstrzygnięto w 2013 roku. Jednak, jak informował prezydent, firma, która realizowała prace, nie wywiązała się ze swoich zobowiązań i zeszła z budowy na przełomie kwietnia i maja 2014 roku. 1 lipca tego samego roku miasto odstąpiło od umowy z wykonawcą i podjęto decyzję o wyłonieniu nowego wykonawcy, któremu udało się szczęśliwie doprowadzić zadanie do końca.

Sprawa trafiła do prokuratury, która nie znajdując dostatecznych dowodów na popełnienie przestępstwa, sprawę umorzyła 27 listopada 2015 roku. Decyzja ostrołęckiej prokuratury została przez prezydenta zaskarżona do sądu, który utrzymał postanowienie w mocy, a przed sądem pracy została zawarta ugoda ze wskazanym pracownikiem. Oznacza to, że miasto wypłaciło prawdopodobnie byłemu dyrektorowi odszkodowanie.

Hostel przy stadionie miejskim, prowadzony przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej doczekał się wreszcie odbioru. Do oficjalnego użytku oddano go 8 marca 2017 roku. Łączna wartość wykonanych robót opiewała na kwotę 1 mln 613 tys. 362,56 zł.

Z zakwaterowania w ostrołęckim hostelu skorzystali między innymi żołnierze z 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego, którzy wznosili wówczas stalową konstrukcję przeprawy tymczasowej przed rozpoczęciem remontu starego mostu.
Wyświetleń: 7693 komentarze: 39 Wrzuć na Facebooka 15.10.2018, 10:23r. Drukuj
Powrót


INNY @ 10:48, 15.10.2018

IP: 83.15...138

Kto poniesie koszty błędnej decyzji "RATUSZA" ? Jeżeli pracownik w urzędzie podległym prezydentowi zawini swoją błędną decyzją, możne zostać obciążony kosztami własnej złej decyzji, to osoba która podjęła decyzję o zwolnieniu p. H. powinna pokryć koszty swojej decyzji. Tak czy nie?

leicipęt wógnimel @ 11:06, 15.10.2018

IP: 188.147...112

INNY, sąd stwierdził, że pracownik pan H. nie zostanie obciążony kosztami swojej decyzji.

INNY @ 11:24, 15.10.2018

IP: 83.15...138

To oczywiste, że nie został obciążony skoro wygrał sprawę. Chodziło mi o to, kto zostanie obciążony kosztami za decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową, kto zapłaci za (domyślam się) bezpodstawne zwolnienie (dyscyplinarne?).

koryto + @ 11:27, 15.10.2018

IP: 46.170...1

Kto go nadzorował? STAŃCZYK który siedział w Ostrołęce tyle lat a teraz poszedł na dużo cieplejsze stołeczki ?

Czytelniczka @ 11:46, 15.10.2018

IP: 5.184...86

To nie jedyna sprawa przegrana przez Ratusz. Dziennikarze z Mojej Ostrołęki w dniu 18.07.2018r. godz. 12:06 opublikowali artykuł przegranego procesu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pikanterii dodaje fakt, że sprawę wygrała była pracownica Urzędu Miejskiego w Ostrołęce.

Młodzi gniewni wyborcy @ 12:04, 15.10.2018

IP: 212.117...59

16 lat rujnowania, okradania Ostrołęki i mieszkańców, mobbingu w urzędach, w oświacie, poniżania i gnębienia urzędników oraz pracowników, ścigania i zastraszania mieszkańców, petentów i pracodawców wyjdzie wam bokiem.

Partia PIS przegranych wyborów wam nie wybaczy, wszyscy zostaną rozliczeni, trafią na bruk i pod sąd.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 12:12, 15.10.2018

IP: 78.152...14

Zastanawiam się, czy opinię w tej sprawie, czyli zwolnienia tego Pana, wydał dział prawny ratusza, a jeśli tak, to jaka ona była.

Mieliśmy już sprawę, którą władze miasta, pomimo negatywnej dla nich opinii działu prawnego ratusza i zatrudnienia fachowca z zewnątrz, skierowały do sądu i dwukrotnie przegrały, uszczuplając kasę miasta, o prawie 30 tys. złotych - dotyczyło to sprawy radnej, która wbrew prawu, sprawowała swoją funkcję.

Leon @ 12:29, 15.10.2018

IP: 5.173...44

Zobaczymy czy nowe władze będą lepsze

Zuza @ 12:30, 15.10.2018

IP: 5.173...20

z Panią Radna dalej to samo mimo że zasiada w spółce skarbu państwa daleja startuje w wyborach samorządowych. Pani bez wstydu i honoru ale cóż Bóg Miłosierny wszystko wybacz modli się w pierwszej ławce i hojnie wrzuca na tace

Młodzi gniewni wyborcy @ 12:34, 15.10.2018

IP: 212.117...59

Rzygać się chce wszędzie KOTOWSKI na każdym skrzyżowaniu, na każdym przystanku, w szkołach, w dzienniku elektronicznym, w skrzynkach mieszkańców.

Ten facet jest żałosny. Gdyby był dobrym prezydentem to wygrałby bez takich cyrków, a wie, że tylko kolesie i mohery na niego głosują. Tyle milionów złotych wydoić z miasta i tak uprzykrzać życie mieszkańcom to trzeba mieć tupet. Za te rozdane pieniądze to Ostrołęka powinna być piękna, a mieszkańcy zadowoleni. Widać, że kasa trafia do cwaniaków, a dawno most by stał, ulice by powstały, w szkołach byłoby więcej środków, dworce PKS i PKP można byłoby wyremontować i skomunikować z rozkładem jazdy MZK, rozkład jazdy pozostałby ten sam. Niestety jak odbiera się mieszkańcom z inwestycji na wynagrodzenia, nagrody i premie. Takich wypłat i nagród nie mają, ani w Warszawie, ani we Wrocławiu, ani w Szczecinie, ani w Łodzi, ani w Poznaniu.

Niech zarabiają, tylko oni nic dla nas nie zrobili. Inne miasta rozwijają się, a oni od banków na wypłaty i nagrody pożyczają miliony złotych. 16 lat przy władzy i brak pomysłów. Ostatnie trzy lata za rządów PIS nic od rządu nie dostali. Jedynie jakieś muzeum dla kolesia. W programie pana KOTOWSKIEGO rozdawnictwo i brak pieniedzy rządowych na inwestycje. Nie mają przebicia w partii PIS. Kto na nich głosuje? Pójdę głosować, bo mam dość tych starych dziadów i ich pomysłów jak nas obrobić z kasy. Na dodatek czego się nie dotkną to s(p)ierdolą partacze. (przeprawa tymczasowa, ul. Dobrzańskiego, rozkład jazdy MZK, dworzec PKS)

Hehe @ 12:38, 15.10.2018

IP: 83.15...193

A widzi ktoś lepsze władze?
Jak by przegrał to ten żenujący portal by o tym nie napisał. Hehe

Młodzi gniewni wyborcy @ 12:44, 15.10.2018

IP: 212.117...59

Wszyscy będą lepsi niż duet Czartoryski-Kotowski.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 13:18, 15.10.2018

IP: 78.152...14

Hehe, a widzisz gorsze?

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 13:23, 15.10.2018

IP: 78.152...14

Hehe, czy Ty tu jesteś za karę, ktoś Ci każe tu być, ktoś Cię zmusza?
Czy idąc do kiosku, kupujesz te gazety, o których masz, jak najgorsze zdanie, a w TV, oglądasz takie programy, które uważasz za żenujące?

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 13:33, 15.10.2018

IP: 78.152...14

PiSiory zrobiły kolejny dobry interes, godny "dobrej zmiany", wykupiły kolejkę na Kasprowy Wierch, za bagatela - 500 ml złotych - kolejka przynosi roczny dochód w wysokości 10 mln złotych.

geos @ 14:03, 15.10.2018

IP: 178.235...88

26 września 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił kasację miasta Ostrołęki, tzn. Prezydenta wykonującego uchwałę Rady Miasta,od wcześniejszego wyroku WSA, i uznał, że obrona statusu materialnego nadal będącego radnym, a co więcej ubiegającego się obecnie o prolongatę tegoż mandatu , byłego wiceprezesa Zarządu OSM, najlepiej opłacanego dozorcy w RP, popełniona została z ewidentnym naruszeniem prawa. To też kosztuje, a o kosztach fanaberii Rady Miasta jeszcze będzie chyba słychać !!!

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 14:12, 15.10.2018

IP: 78.152...14

geos, wiesz kto, kiedy i w jakich okolicznościach powiedział te słowa:

Cyt.:
„Przestrzegam przed ślepym zaufaniem wszystkim ze środowiska sędziowskiego. Przestrzegam przed całkowitym zaufaniem wszystkim wyrokom”.

Do Janka @ 14:46, 15.10.2018

IP: 31.41...75

Jestem bo czasami po pracy lubię się pośmiać z takich komentatorów bezrobotnych jak Ty. Dla których całe życie to internet i bluzgi na Kotowskiego.
A odpowiafajac na pytanie. Tak. Każdy obecny konkurent na stanowisko prezydenta jest gorszy niż Kotowski pomimo czasami jego niedoskonałości. I wszyscy doskonale o tym wiemy. Marudzenie ostrołęczanie mają wpisane w swój charakter ale ostatecznie przekonasz się że dokonają dobrego wyboru.

Do Janka @ 14:47, 15.10.2018

IP: 31.41...75

Jestem bo czasami po pracy lubię się pośmiać z takich komentatorów bezrobotnych jak Ty. Dla których całe życie to internet i bluzgi na Kotowskiego.
A odpowiadajac na pytanie. Tak. Każdy obecny konkurent na stanowisko prezydenta jest gorszy niż Kotowski pomimo czasami jego niedoskonałości. I wszyscy doskonale o tym wiemy. Marudzenie ostrołęczanie mają wpisane w swój charakter ale ostatecznie przekonasz się że dokonają dobrego wyboru.

MZK... @ 14:48, 15.10.2018

IP: 78.10...28

niedługo w MZK też będzie ciekawy finał sprawy sądowej...

carlo @ 14:54, 15.10.2018

IP: 80.55...250

Gołym okiem widać do czego prowadza partyjne układy i siły rządzące od lat Ostrołęką Teraz jest szansa na pozbycie się wreszcie z naszego miasta tej partyjnej pisowskiej zarazy od lat żerującej na mieście Ostrołęka

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 15:21, 15.10.2018

IP: 78.152...14

Cyt.:
"Dla których całe życie to internet i bluzgi na Kotowskiego."

Nie mierz wszystkich swoją miarką - znajdź chociaż jeden mój bluzg na Kotowskiego - chociaż jeden - PiSowski oszczerco.

Cyt.:
"I wszyscy doskonale o tym wiemy."

Wszyscy, czyli kto?

Cyt.:
"Marudzenie ostrołęczanie mają wpisane w swój charakter"

Znowu mierzysz innych swoją miarką, nie rozumiejąc nawet znaczenia słowa "marudzenie".

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 15:26, 15.10.2018

IP: 78.152...14

Jeśli "wszyscy to wiedzą", to znaczy, że Kotowski zdobędzie 100% głosów laughing

Moim zdaniem, nie przejdzie nawet do drugiej rundy, która jeśli się odbędzie, w co nie wierzę, to między Kulikiem i Frydrykiem.

walenty @ 15:57, 15.10.2018

IP: 91.90...140

Czy ktoś pomoże zrozumieć jak to jest.
Zapłacił za niewykonaną robotę i nie poniósł odpowiedzialności. W tym przypadku nieistotna jest przynależność partyjna.

ugoda @ 16:39, 15.10.2018

IP: 83.24...235

Ugoda to nie przegrał

Manipulacja MO

Do kowalskiego @ 17:06, 15.10.2018

IP: 31.41...75

Wszyscy czyli nawet Ty Kowalski tylko głośno o tym nie powiesz. A jeśli chodzi o marudzenie to nie oceniam po sobie bo należę do optymistów. Mierzę ostrołęczan przez pryzmat gorzkich komentarzy.
Tak jak o kurpiu się mówi że jest uparty tak ostrołęczanin marudny.
I proszę tu się nie oburzać nie gniewać i nie łapać za słówka.
Odezwę się po wyborach :-) Wtedy będziecie wiedzieć co miał autor na myśli pisząc w przenośni "wszyscy"

Szacki @ 18:11, 15.10.2018

IP: 213.238...214

Jeśli straty na kwotę 260 tyś nie spowodował pan Hendożko, to kto to uczynił? Nie udało się umoczyć " kozła ofiarnego", to warto przebadać majątki ostrołęckich notabli. Pewnie nie jedna reklamówka wypadnie z szafy. Kasy-brak, winnego- brak. Ostrołęczanie gratulacje !

Do do kowalskiego @ 19:32, 15.10.2018

IP: 5.173...251

Bardzo trafna i wyważona odpowiedź kowalskiemu. Brawo Ty.

były pracownik @ 19:47, 15.10.2018

IP: 2a01:110f...d319

Kotowski jest tylko bardzo posłusznym wykonawcą posła RUMIANEGO.
Rumiany jako prezydent również przegrywał sprawy w Sądzie Pracy ze swoimi pracownikami i żaden z tych "wodzów" ZChN-owsko PIS-owską - ich za nic nie odpowiedział.
Dlaczego kotowski nie odpowiedział za nielegalne "zbieranie" pieniędzy do reklamówki ???

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 20:32, 15.10.2018

IP: 78.152...14

Jeśli nie chcesz być "łapany za słówka", to zmień kolejność - najpierw myśl, później pisz - nadal, nawet namiastki, jakiegokolwiek argumentu.
To nie ja zaklinam rzeczywistość - czego jeszcze dowiem się o tym, co myślę i jakie mam poglądy.

OSTROŁĘCZANIN @ 21:55, 15.10.2018

IP: 31.1...142

Szanowni czytelnicy,
wszyscy za i przeciw obecnemu prezydentowi naszego miasta Ostrołęka. Mieszkam w tym mieście od urodzenia. Krew się we mnie buzuje jak widzę ten bełkot przedwyborczy który jedynie dzieli nas mieszkańców. To oczywiste, że każdy z nas chce aby żyło nam się w naszym mieście lepiej. Który wybór będzie lepszy. Prezydent który pod kilkunastu lat włada naszym miastem, którego wielu oskarża o malwersacje. Może nowa "twarz" która jeszcze jest białą kartką. Moim zdaniem włada zawsze prowadzi do patologii i wynaturzeń. Im więcej władzy i dłużej ona trwa tym większa buta i narcyzm. Moim skromnym zdaniem nasz obecny prezydent miał już okazję wykazać się dla dobra naszego miasta. Podkreślę raz jeszcze, moim zdaniem niewiele dobrego wydarzyło się dla nas mieszkańców. Oczywiście mam mnóstwo znajomych, którzy popierają obecnego prezydenta. Rozmawiam z nimi i słucham. Są to ludzie którym sytuacja życiowa na panowania obecnego się poprawiła i ja to rozumiem. Mi niestety nie. Ja ani moja żona nie pracujemy w MPK, Urzędzie Miasta, Muzeum czy w Szkole Podstawowej nr..... Ja tych ludzi rozumiem, ale współmieszkańcy naszego miasta apeluję: są kandydaci, którzy nie zrobią rewolucji. Nie wywalą tego świata do góry nogami. Nie agituję. Przemyślcie, porozmawiajcie, posłuchajcie. Moim zdaniem nasz obecny włodarz nie wykazał się niczym za co można dać mu kolejny mandat zaufania. Codziennie jeżdżę ulicą Stacha Konwy, mostami, itd. Moje dzieci dojeżdżają bezpłatną komunikacją miejską (ze względu na rozkład jazdy muszą jechać do szkoły 1,5 godziny wcześniej). Szlak mnie trafia gdy widzę gdy rozbiera się dobry chodnik na rondzie przy McDonalds po to tylko aby położyć nową kostkę w dwóch kolorach. Po to tylko aby wyznaczyć ścieżkę rowerową o długości 10 metrów? Planiści i inżynierowie - istnieje tańszy sposób: można pomalować białe pasy jak na jezdni dla aut, mega proste i o wiele tańsze. Sztuka dla sztuki za którą płacą mieszkańcy. O muzeum ciężko nie wspomnieć. Przyzwyczailiśmy się już do pięknego budynku, który jeszcze nie powstał ,a już ma dyrektora, ale ta kładka budowana nad ulicą Traugutta. Kto będzie z niej korzystał? Wspinał się schodami na wysokość kilku metrów schodami, a w odległości 30 metrów przejścia dla pieszych. Te i inne inwestycje pogrążają nas finansowo. Spowoduje to, że każdy młody z głową na karku wyjedzie. Czy Ostrołęka może być jeszcze większą "dziurą". Każdy nowy na stanowisku prezydenta będzie musiał się wykazać ponieważ tysiące będą patrzeć mu na ręce. Przerwane zostaną nici powiązań biznesowych, kolesiostwa itp, a zanim powstaną będziemy mieli nowe wybory :) Pomyślcie.

krzys @ 22:14, 15.10.2018

IP: 31.41...42

Nie narzekaj na kładkę która powstaje,nie ważne że mało kto będzie nią chodził, ważne że będzie. To taka namiastka trzeciego mostu.

aaa @ 22:29, 15.10.2018

IP: 2a01:110f...8f0d

pamiętajcie ,pis was zabije , Ostrołękę już zakopał , pis to najgorsze co może was spotkać

popieram Ostrołęczanina @ 23:03, 15.10.2018

IP: 5.172...29

Na spotkaniu przedwyborczym padły słowa p. Kotowskiego, że oni pracują dla mieszkańców i nie chodzi o ich stołki, są jedną drużyna i sobie poradzą. Ktoś już kiedyś powiedział, że rząd się sam wyżywi. Należałoby się jeszcze zapytać tej" jednej drużyny" jakie mają prywatne biznesy i gdzie mają udziały.
Zmiana jest konieczna i bardzo pilna! Nowy prezydent koniecznie powinien zrobić audyt (na wzór ich traktowania ludzi) z całego okresu działania tej sitwy, bo tego najbardziej boją się no i utraty władzy i korzyści z niej płynących.
"Małą Ojczyzną" - jak nazywa się miasta i gminy - mają rządzić uczciwi i kompetentni ludzie a nie partie bo to nie jest demokracja lecz total.

W Rzekuń @ 23:49, 15.10.2018

IP: 5.173...96

Tylko Podolak nikt więcej się w Rzekuniu nie liczy.


Chcemy swojego wójta

@@ @ 05:38, 16.10.2018

IP: 178.235...11

Jak czują się teraz dwa pisowskie patafiany z MOSIR-u? Przeprosiliście Pana H?

fir @ 06:30, 16.10.2018

IP: 83.28...42

Rudy pewnie się zmartwił decyzją sądu, podpier....lanie ma krótkie nogi.

mili @ 10:14, 16.10.2018

IP: 31.41...155

Powiem tak : wszyscy psiocza na PiS a jak dojdzie do wyborów to zobaczycie że może wygrać bo pójdą głosować na nich młodzi co dostają 500+ , żeby było jak najdłużej i oczywiście emeryci , ci najbardziej religijni . Ludzie po 50 , którzy mają daleko do emerytury myślą inaczej a tych jest mniej bo już zdrowie zaczyna szwankować a nic lepszego się nie zanosi

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 11:18, 16.10.2018

IP: 78.152...14

Co ma wspólnego, lokalne PiS i wybory samorządowe, z 500+?

Reklama

LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
Sklep Enter
NestBank