środa, 25 listopada 2020 r., imieniny Erazma, Katarzyny, Beaty

Reklama   |   Kontakt
Leclerc

Aktualności

Kółko wzajemnej adoracji. Znamy wyniki audytu w ratuszu!

Miejska kasa świeci pustką, ale na sowite nagrody i premie dla swoich bliskich współpracowników były prezydent Janusz Kotowski nie szczędził publicznego grosza. Tylko przez dwa lata Kotowski zarządził wypłatę ponad 1,3 mln zł (!) nagród i premii. Znamy pierwsze wyniki audytu w Urzędzie Miasta Ostrołęki i szokujące tezy jego autorów.

Nowy prezydent Ostrołęki, Łukasz Kulik zlecił trzy oddzielne kontrole audytorskie w ostrołęckim urzędzie miasta. Dzisiaj omawiamy wyniki audytu dot. kadr.

Osobom, które nie chcą zapoznawać się z naszym obszernym artykułem wystarczy zapoznać się z opinią samych audytorów, którzy jednoznacznie stwierdzili, że w Urzędzie Miejskim w Ostrołęce dochodziło do patologii i faworyzowania, a nagrody i premie otrzymywali stale zasłużeni bliscy współpracownicy prezydenta Kotowskiego.

Reklama - Przyznawanie praktycznie każdorazowo wiceprezydentowi, sekretarzowi, skarbnikowi miasta oraz niektórym dyrektorom wydziałów bardzo wysokich nagród w wysokości wielokrotnie przekraczającej kwoty przyznawane pracownikom, nosi znamiona faworyzowania oraz budzi poważne wątpliwości w zakresie gospodarności i dbałości o środki publiczne - czytamy w wynikach audytu. - Wątpliwości budzi też ogólna skala wydatkowanych w UM środków na nagrody, będąca niejako konsekwencją opisywanego sposobu przyznawania nagród indywidualnych. W okresie objętym audytem (23 miesiące) wiceprezydent miasta (Grzegorz Płocha - przyp. red.) otrzymał 96 tys. zł nagród, sekretarz miasta (Mariusz Prusaczyk - przyp. red.) 68 tys. zł, skarbnik miasta (Ewa Waszkiewicz-Sznyter przyp. red.) 60 tys. zł, a sami dyrektorzy wydziałów UM (bez zastępców dyrektorów) 310 tys. zł - piszą audytorzy.

Bardzo kontrowersyjne są nagrody przyznane już po przegranych przez PiS wyborach w mieście. Ówczesny prezydent Janusz Kotowski postanowił podziękować swoim najbliższym współpracownikom za wiele lat pracy w urzędzie miasta. Audytorzy nie mają wątpliwości, że odprawy nie mogą być przyznawane jako nagrody, a inni pracownicy ostrołęckiego ratusza, gdy odchodzili z pracy, nie otrzymywali podobnych nagród w ramach podziękowania.

Wiceprezydent Grzegorz Płocha w dniu 14 listopada 2018 r., a więc na kilka dni przed objęciem urzędu przez nowego prezydenta miasta, otrzymał ponad 33 tys. zł (!) nagrody. Sekretarz Mariusz Prusaczyk z miejskiej kasy w tym samym dniu otrzymał 7 tys. zł. Obie nagrody Janusz Kotowski opisał jako zakończenie wieloletniej pracy w Urzędzie Miasta Ostrołęki.

- W odniesieniu do powyższych dwóch przypadków należy stwierdzić, że audytorzy nie stwierdzili, aby w przypadku odejść z pracy innych pracowników UM dokonywano przyznania im choćby niewielkich nagród w podziękowaniu za pracę. Co więcej, w odniesieniu do uzasadnienia dotyczącego przyznania nagrody wiceprezydentowi miasta można mieć wątpliwości, co do ewentualnych intencji ominięcia przepisów prawa, które nie przyznają prawa do odprawy nie po to, aby równowartość tej odprawy była przyznawana w formie nagrody - stwierdzili audytorzy.

Kółko wzajemnej adoracji
Jak czytamy w obszernym dokumencie zamieszczonym w BIP Urzędu Miasta Ostrołęki, "w świetle zgromadzonych dowodów, na podstawie dokumentacji roboczej stwierdzono, że w zakresie skuteczności systemu kontroli zarządczej w obszarze kadr zaszły znaczące uchybienia. Wiele obszarów z zakresu audytu kadr w UM Ostrołęki zostało ocenionych na średnim poziomie zgodności tylko dlatego, że nie stwierdzono przypadków ewidentnych naruszeń prawa. Nie zmienia to faktu, że stwierdzono bardzo wiele elementów wymagających poprawy we wszystkich obszarach podlegających badaniu audytowemu oraz wiele wątpliwości dotyczących części tych obszarów (nabory, umowy cywilnoprawne, nagrody)".

Poniżej prezentujemy obszerne cytaty z wyników audytu.

Reklama Wątpliwości dotyczące określonego sposobu postępowania przyjętego w UM w okresie objętym audytem, można określić jako instrumentalne podejście do przepisów prawa, zmierzające do ich wykorzystania w sposób nie do końca zgodny z celem danego przepisu. Najważniejsze obszary wymagające podjęcia działań naprawczych, które mogą generować znaczące ryzyka dla funkcjonowania UM, odnoszą się przede wszystkim do ustaleń mogących oznaczać niewłaściwe gospodarowanie środkami publicznymi:
1. Obszar przyznawania nagród pracownikom UM, w którym dokonano ustaleń mogących świadczyć o niegospodarności w zakresie wydatkowania środków publicznych oraz faworyzowania niektórych pracowników urzędu.
2. Obszary rekrutacji i podpisywania umów cywilnoprawnych, w którym stwierdzono występowanie swoistej praktyki polegającej na przeplataniu zatrudniania osób na stanowiska pomocy administracyjnej oraz zlecania tym osobom tych samych lub podobnych prac na drodze umów cywilnoprawnych. Ponadto w obszarze zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami stwierdzono przypadki budzące wątpliwości w zakresie zgodności z prawem pracy oraz zasadności samych umów.
3. Obszar wynagradzania, w którym stwierdzono budzące wątpliwości przypadki przyznania dodatków finansowych niektórym pracownikom UM.

Niezależnie od powyższego w obszarze audytu kadr dokonano również szeregu ustaleń natury zarządczej, częściowo zazębiających się z ww. obszarami, których analiza i wnioski mogą ułatwić UM zarządzanie zgodne z dobrymi praktykami w tym zakresie. Są to przede wszystkim:
1. Obszar etyki oraz zapobiegania konfliktowi interesów, korupcji i innym niepożądanym zjawiskom, w którym zalecono opracowanie dokumentu wewnętrznego regulującego ten obszar oraz formalne wprowadzenie go do stosowania w UM przez prezydenta Ostrołęki.
2. Obszar uregulowań wewnętrznych UM w zakresie kadr, w którym zalecono uzupełnienie niektórych braków oraz rozważenie wprowadzenia mechanizmów okresowego przeglądania tych regulacji.
3. Obszar podróży służbowych pracowników, w którym zalecono podjęcie prac w UM dotyczących wprowadzenia dokumentu wewnętrznego poświęconego zagadnieniom podróży służbowych pracowników.
4. Obszar umów cywilnoprawnych, w którym zalecono wprowadzenie mechanizmów zapewniających ewidencjonowanie w jednym miejscu wszystkich zawieranych umów cywilnoprawnych w UM.
5. Obszar rekrutacji, w którym w wyniku podjętych ustaleń zalecono:
- rozważenie wprowadzenia w UM uregulowań wewnętrznych dotyczących metodyki przeprowadzania rekrutacji osób na stanowiska, co do których nie ma prawnego obowiązku przeprowadzania procedury otwartego i konkurencyjnego naboru,
- wprowadzenie w UM uregulowań wewnętrznych dotyczących przygotowywania oraz zatwierdzania pytań dla kandydatów do pracy, którzy biorą udział w etapie rozmów z komisję rekrutacyjną powoływaną w celu przeprowadzenia otwartych i konkurencyjnych naborów,
- dokonanie przeglądu wymogów formalnych na poszczególne stanowiska pracy, w tym stanowiska kierownicze, zawartych w regulaminie wynagradzania UM oraz opisach stanowisk pracy,
- przeanalizowanie praktyki polegającej na niewskazywaniu w ogłoszeniach o naborze stopnia stanowiska urzędniczego, którego dotyczy rekrutacja w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
- dokonanie analizy zasadności wzrostu zatrudnienia wśród pracowników zatrudnionych na stale na stanowiskach pomocniczych i obsługi.


Reklama Prawidłowość przyznawania nagród oraz premii pracownikom
Z dokonanej przez audytorów analizy wypłacanych dwukrotnie w 2017 r. oraz dwukrotnie w 2018 r. nagród wynika, że:
1. Biorąc pod uwagę atrybut uznaniowości nagród należy stwierdzić, że ich wysokość jest autonomiczną decyzją pracodawcy. Każdorazowo imienny wykaz nagród dla pracowników UM podpisywany był przez prezydenta miasta.
2. Powyższe nie zmienia faktu, że kwoty nagród przyznawanych najbliższym współpracownikom prezydenta w okresie objętym audytem mogą budzić wątpliwości co do faworyzowania tych osób oraz współmierności przyznanych nagród w stosunku do reszty pracowników. Dla przykładu wiceprezydent miasta, skarbnik miasta oraz sekretarz miasta (3 osoby) w trakcie jednej tylko puli nagród przyznanej w maju 2018 r. otrzymali 18 tys. zł nagród (6 tys. zł/os.), podczas gdy w ramach tej samej puli 4-osobowy wydział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska otrzymał 18,2 tys. zł a odliczając dyrektora tego wydziału (2,9 tys. zł) 13 pracowników WGKiOŚ otrzymało 15,3 tys. zł. W wydziale inwestycji miejskich 10 osób otrzymało 16 tys. zł nagród a wyłączając dyrektora wydziału (2,9 tys. zł) - 13,1 tys. zł. W wydziale komunikacji i transportu 14 pracowników (bez dyrektora) otrzymało 14,5 tys. zł.

Podobna sytuacja miała miejsce w maju 2017 r., grudniu 2017 r. oraz maju i listopadzie 2018 r.

W tym miejscu należy podkreślić, że propozycje wysokości nagród podpisywane przez prezydenta miasta nie zakładały aż tak dużej różnicy pomiędzy nagrodami przyznawanymi wiceprezydentowi, skarbnikowi czy sekretarzowi miasta w stosunku do reszty pracowników. Dopiero na etapie zatwierdzania zestawienia nagród przyznanych pracownikom UM podejmowano decyzję, że będą one średnio na osobę dwukrotnie wyższe od nagród dyrektorów wydziałów oraz czterokrotnie wyższe od średnich nagród pracowników.

3. W 2018 r. nagrody nie zostały wypłacone w grudniu, lecz w listopadzie pomimo, że zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania UM sytuacja taka może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach. W otrzymanej przez audytorów dokumentacji stosownego uzasadnienia nie stwierdzono.

Reasumując w Urzędzie Miasta Ostrołęki, w ramach omawianego typu nagród, w maju 2017 r. wypłacono ponad 323 tys. zł, w grudniu 2017 r. - 350 tys. zł, w maju 2018 r. ponad 326 tys. zł, natomiast w listopadzie 2018 r. - ponad 312 tys. zł. To łącznie ponad 1,3 mln zł w ciągu dwóch lat.

Zdaniem audytorów omówiona forma nagradzania budzi wątpliwości z uwagi na fakt, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu można przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej (art. 36 ustawy). Nagrody powinny mieć zatem charakter indywidualnego i wyjątkowego docenienia szczególnych osiągnięć w pracy danego pracownika.


Nagrody przyznawane doraźnie 2017 r.
Pismami z dnia 31.10.2016 r. oraz 09.01.2017 r. do prezydenta miasta wystąpił dyrektor Wydziału Oświaty UM, informując, że przeprowadzono kontrole doraźne 4 niepublicznych placówek oświatowych oraz wskazując 21 osób uczestniczących w ww. czynnościach kontrolnych. Dyrektor WO poinformował również, że wskutek kontroli uległy zmniejszeniu kwoty przyznawanych ww. placówkom dotacji, co przekłada się na ok. 25 tys. zł oszczędności w skali miesiąca.

Na tej podstawie prezydent miasta podjął decyzję o przyznaniu 34 pracownikom UM nagród pieniężnych (w tym 19 wskazanym przez dyrektora WO) z tytułu "dodatkowych dyżurów podjętych w ramach kontroli oświatowych placówek niepublicznych, zaangażowaniem w przygotowanie projektu przebudowy mostu oraz innymi zajęciami przekraczającymi obowiązki służbowe". Najwyższe kwoty nagród (4-­5 tys. zł/os.), kilkukrotnie przekraczające kwoty przyznane pracownikom UM, zostały przyznane 4 osobom - wiceprezydentowi Grzegorzowi Płosze, sekretarzowi Mariuszowi Prusaczykowi, skarbnikowi miasta Ewie Waszkiewicz-Sznyter oraz dyrektorowi wydziału oświaty Mirosławowi Rosakowi.

Łączna kwota przyznanych nagród przekroczyła sumę 40 tys. zł brutto, a wskazane 4 osoby otrzymały niemal połowę tej kwoty. Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z regulaminem organizacyjnym do zadań wydziału oświaty należy m.in. przygotowywanie projektów uchwał rady miasta w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.

2. W dniu 29.03.2017 r. prezydent miasta (brak wniosku) przyznał nagrody 31 pracownikom UM z tytułu "skutecznego przygotowania wniosków o dofinansowanie inwestycji miejskich w ramach RIT oraz innych działań przekraczających codzienne obowiązki zawodowe". Najwyższe kwoty nagród (4-5 tys. zł/os) otrzymali dyrektorzy wydziałów oraz wiceprezydent, sekretarz i skarbnik miasta. Łączna kwota nagród przekroczyła sumę 70 tys. zł brutto.

3. W dniu 13.04.2017 r. prezydent miasta przyznał nagrody 20 pracownikom UM w związku z "przeprowadzoną inwentaryzacją składników majątkowych oraz dodatkowego zaangażowania pracowników wydziału finansów, budżetu, podatków i opłat w związku z kontrolą RIO". Najwyższą kwotę nagrody (3 tys. zł) otrzymał skarbnik miasta i była to kwota wielokrotnie przekraczająca kwoty przyznane pracownikom, o których mowa w uzasadnieniu (kwoty w większości w przedziale 450-700 zł / os). Łączna kwota nagród wyniosła ponad 16 tys. zł brutto.

4. W dniu 4.05.2017 r. prezydent miasta przyznał nagrody 23 pracownikom UM w związku z "kontrolami w placówkach oświatowych niepublicznych przeprowadzonymi poza godzinami pracy urzędu oraz innymi zadaniami przekraczającymi codzienne obowiązki pracowników". Najwyższe kwoty nagród (2,5 tys. zł /os), kilkukrotnie przekraczające kwoty przyznane szeregowym pracownikom UM (500-700 zł /os.), zostały przyznane wiceprezydentowi, sekretarzowi, skarbnikowi miasta oraz dyrektorowi wydziału oświaty i dyrektorowi wydziału koordynacji projektów i zamówień publicznych. Łączna kwota przyznanych nagród przekroczyła 22 tys. zł brutto, z czego pięć ww. osób otrzymało ponad 12 tys. zł, a pozostałych 18 pracowników ok. 10 tys. zł.

5. W dniu 14.07.2017 r. prezydent miasta przyznał nagrody 16 pracownikom UM w związku z "zaawansowaniem przygotowania inwestycji z udziałem środków unijnych oraz zaangażowaniem pracowników w zadania przekraczające obowiązki służbowe". Najwyższe kwoty przyznano wiceprezydentowi, sekretarzowi, skarbnikowi miasta oraz dyrektorowi wydziału koordynacji projektów i zamówień publicznych (5-6,5 tys. zł/os.). Łączna kwota przyznanych nagród przekroczyła sumę 40 tys. zł brutto.

6. W dniu 31.08.2017 r. prezydent miasta przyznał nagrody 25 pracownikom UM z tytułu "wzorowego wypełniania zadań budżetowych i zaangażowaniem przekraczającym obowiązki pracownicze". Najwyższe kwoty przyznano wiceprezydentowi, sekretarzowi, skarbnikowi miasta oraz dyrektorowi wydziału oświaty (4-5 tys. zł/os.), kilkukrotnie przekraczające kwoty przyznane pozostałym pracownikom (ok. 1,5 tys. zł/os.). Łączna kwota przyznanych nagród przekroczyła sumę 50 tys. zł brutto.

7. W dniu 16.10.2017 r. prezydent miasta przyznał nagrody 16 pracownikom UM z tytułu "skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych na kluczowe inwestycje miejskie, dobre przygotowanie kolejnych inwestycji, właściwe wdrażanie reformy oświaty, inne prace, w których zaangażowanie pracowników przekraczało codzienne obowiązki zawodowe". Najwyższe kwoty przyznano wiceprezydentowi, sekretarzowi, skarbnikowi miasta oraz dyrektorowi wydziału oświaty i dyrektorowi wydziału koordynacji projektów i zamówień publicznych oraz dyrektorowi wydziału inwestycji miejskich (3-5 tys. zł/os.). Łączna kwota przyznanych nagród przekroczyła sumę 40 tys. zł brutto.

8. W dniu 2.11.2017 r. prezydent miasta przyznał nagrody pracownikom wydziału informatyki za zajęcie II miejsca w wojewódzkim konkursie "Samorządowy lider cyfryzacji". 7 pracownikom przyznano łącznie 8 tys. 370 zł nagród z czego dyrektor wydziału informatyki otrzymał 4,2 tys. zł (ponad 50 proc. kwoty łącznej). Średnia nagroda pozostałych pracowników wydziału informatyki wyniosła 750 zł/os.


Nagrody w 2018 r.
1. W dniu 18.01.2018 r. prezydent miasta przyznał nagrody 17 pracownikom UM z tytułu "skutecznego działania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych oraz realizacji inwestycji - przeprawa zastępcza w drodze krajowej 61". Najwyższe nagrody przyznano wiceprezydentowi, sekretarzowi (6 tys. zł/os.) oraz dyrektorowi wydziału inwestycji miejskich (4 tys. zł/os.), a także dyrektorowi wydziału koordynacji projektów i zamówień publicznych (3 tys. zł/os.) Łączna kwota przyznanych nagród przekroczyła sumę 45 tys. zł brutto.

2. W dniu 6.07.2018 r. prezydent miasta przyznał nagrody 22 pracownikom UM z tytułu "pełnienia oświatowych zadań kontrolnych w dni wolne od pracy, postępem prac inwestycyjnych oraz podjęciem zadań przekraczających codzienne obowiązki zawodowe". Najwyższe nagrody przyznano wiceprezydentowi, sekretarzowi, skarbnikowi miasta oraz dyrektorowi wydziału oświaty (4-6 tys. zł/os.). Łączna kwota przyznanych nagród przekroczyła sumę 50 tys. zł brutto.

3. W dniu 3.10.2018 r. prezydent miasta przyznał nagrody 16 pracownikom UM z tytułu "skutecznego pozyskania dużych środków zewnętrznych i realizacji cennych projektów inwestycyjnych i oświatowych a także innych działań wiążących się z zaangażowaniem przekraczającym codzienne obowiązki służbowe". Najwyższe nagrody przyznano wiceprezydentowi, sekretarzowi, skarbnikowi miasta oraz dyrektorowi wydziału oświaty (4-5 tys. zł/os.). Łączna kwota przyznanych nagród przekroczyła sumę 50 tys. zł brutto.


W ocenie audytorów wymienione w powyższych punktach nagrody (za wyjątkiem nagród z dnia 2.11.2017 r. oraz z dnia 18.01.2018 r.) miały w rzeczywistości charakter nagród zbiorowych, a nie nagród indywidualnych, o jakich mowa w załączniku nr 3 do regulaminu wynagradzania UM oraz w ustawie o pracownikach samorządowych. Świadectwem tego jest nie tylko fakt, że dotyczyły każdorazowo kilkunastu do kilkudziesięciu osób, ale przede wszystkim dlatego, że zawierały ogólnikowe uzasadnienia, niezawierające żadnych konkretów dotyczących szczególnych osiągnięć w pracy zawodowej będących u podstaw przyznania nagrody (zgodnie z ustawą).

Nie ulega żadnej wątpliwości, że wymienione nagrody indywidualne, co wynika z przepisu art. 36 ustawy o pracownikach samorządowych, powinny mieć charakter indywidualnego i wyjątkowego docenienia szczególnych osiągnięć w pracy danego pracownika. Co wydaje się oczywistością - osiągnięcia te należy jednoznacznie wskazać mając na uwadze fakt, iż nagrody są wypłacane ze środków publicznych. Tymczasem w UM Ostrołęki uczyniono z ww. nagród podstawowy sposób premiowania dla szeregu osób, w znacznej części z kierownictwa urzędu.

W tym miejscu należy również wspomnieć, że przyznawanie praktycznie każdorazowo wiceprezydentowi, sekretarzowi, skarbnikowi miasta oraz niektórym dyrektorom wydziałów UM bardzo wysokich nagród, w wysokości wielokrotnie przekraczającej kwoty przyznawane pracownikom, nosi znamiona faworyzowania oraz budzi poważne wątpliwości w zakresie gospodarności i dbałości o środki publiczne. Wątpliwości budzi też ogólna skala wydatkowanych w UM środków na nagrody, będąca niejako konsekwencją opisywanego sposobu przyznawania nagród indywidualnych. W okresie objętym audytem (23 miesiące) wiceprezydent miasta otrzymał 96 tys. zł nagród, sekretarz miasta 68 tys. zł, skarbnik miasta 60 tys. zł, natomiast sami dyrektorzy wydziałów UM (bez zastępców dyrektorów) 310 tys. zł.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w badanym okresie w UM wypłacono również szereg nagród indywidualnych pojedynczym pracownikom urzędu, w których to przypadkach wnioski były należycie umotywowane, ze wskazaniem konkretnych osiągnięć w pracy zawodowej uzasadniających przyznanie nagrody. Przypadki te nie budzą wątpliwości audytorów za wyjątkiem:
- nagrody jednorazowej przyznanej wiceprezydentowi miasta w dniu 14.11.2018 r. w kwocie 33 tys. 150 zł m.in. z tytułu zakończenia wieloletniej pracy w UM oraz faktu, iż "wiceprezydentowi miasta nie przysługuje odprawa z tytułu utraty stanowiska",
- sekretarzowi miasta w dniu 14.11.2018 r. w kwocie 7 tys. zł m.in. w związku z "zakończeniem wieloletniej pracy w Urzędzie Miasta Ostrołęki".


W odniesieniu do powyższych dwóch przypadków należy stwierdzić, że audytorzy nie stwierdzili, aby w przypadku odejść z pracy innych pracowników UM dokonywano przyznania im choćby niewielkich nagród w podziękowaniu za pracę. Co więcej, w odniesieniu do uzasadnienia dotyczącego przyznania nagrody wiceprezydentowi miasta można mieć wątpliwości, co do ewentualnych intencji ominięcia przepisów prawa, które nie przyznają prawa do odprawy nie po to, aby równowartość tej odprawy była przyznawana w formie nagrody.

Audyt w ostrołęckim ratuszu przeprowadziła firma Sebastian Burgemejster W&S Consulting z Warszawy. Pełna treść dokumentu zamieszczona jest w BIP Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wykaz umów, które zostały zawarte po 22 listopada 2018 r. dotyczą: audytu zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro (51 tys. 660 zł), audytu kadr w Urzędzie Miasta Ostrołęki (50 tys. 430 zł) oraz procesu pozyskiwania i rozliczenia funduszy zewnętrznych (45 tys. 510 zł). Łączny koszt kontroli audytorskich wyniesie 147 tys. 600 zł.
Wyświetleń: 19154 komentarze: 221
19.02.2019, 11:10r. Drukuj
Powrót


WKURZONY @ 11:22, 19.02.2019

IP: 2a00:f41...cd01

CHYBA CBA ZAPUKA DO KOTOWSKIEGO,NIKT NIE POWINIEN GO CHYBA ZALOWAC!!!!!!!!

edek @ 11:31, 19.02.2019

IP: 205.201...60

Na pewno CBA lub Prokuratura bo to się w głowie nie mieści. Miasto ruina, w korkach stoi a tu SZLAK MNIE TRAFIA. Panie Prezydencie do roboty kontrola Audytu nie może pójść na marne.

Oni są spaleni w tym mieście @ 11:31, 19.02.2019

IP: 37.47...87

A to nie jest złodziejstwo?
Czy wyniki audytu zostaną przekazane do prokuratury?
CBA?

szok @ 11:33, 19.02.2019

IP: 178.42...21

Dlatego w Ostrołęce nigdy nie było pieniędzy na potrzeby mieszkańców i mamy rekordowe zadłużenie miasta.

Audyt @ 11:34, 19.02.2019

IP: 5.173...140

Tyle pracy na nic. Jedna Kaszanka zakryła tyle dokumentów. Teraz też umów zleceń pełno. Szkoda.

kornik @ 11:35, 19.02.2019

IP: 213.73...245

Czy jest nadzieja, że wynik kontroli przyniesie jakieś konsekwencje? To co się działo, to po prostu naigrywanie się z mieszkańców miasta , śmianie im się w nos oraz wskazywanie na jakikolwiek brak szacunku angry

@ @ 11:36, 19.02.2019

IP: 37.47...93

Tak dzis wygląda super prezydent - poprostu robi co chce i żadnych konsenfenkcji

Cba @ 11:36, 19.02.2019

IP: 37.47...111

ten Audyt to pikus przy Kaszanie i specach adwokatach i doradcy od podziału dotacji na sport no i jeszcze przetarg na audyt

do @ @ 11:36 @ 11:39, 19.02.2019

IP: 178.42...21

Prezydent nie robi co chce, gdyż jego decyzje kontroluje rada miasta.

Ass @ 12:03, 19.02.2019

IP: 31.0...251

Politycy to najgorsi złodzieje w Polsce więc co się dziwić.

Proste pytanie @ 12:12, 19.02.2019

IP: 5.184...40

A kiedy będzie audyt przeprowadzonego audytu? Łączna wartość zamówienia przekracza 30 tys. euro, ten sam wykonawca, ten sam podmiot zlecający, prace wykonywane w jednej jednostce. A gdzie był przetarg? Czy nie doszło do dzielenia zamówienia i złamania ustawy prawo zamówień publicznych? Jak się komuś belki w oku szuka samemu trzeba być bez winy, a tu kaszana...

Józef @ 12:17, 19.02.2019

IP: 46.170...201

prokuratura nie podejmie działań lub zaraz je umorzy, bo jest w rękach partii rządzącej

e-mail @ 12:18, 19.02.2019

IP: 178.42...244

#tematdlauwagi

Do proste pytanie @ 12:18, 19.02.2019

IP: 5.173...235

Idź siè przebadaj

Krzyś @ 12:23, 19.02.2019

IP: 37.248...174

I tyle w temaci uczciwości i troski o mieszkańców NIE KTÓRYCH.Teraz wiadomo dlaczego Janusz nigdy nie chciał udzielić odpowiedzi na temat nagród.

Krzyś @ 12:29, 19.02.2019

IP: 37.248...174

Z nie ierpliwością czekam na komentarz,tępego,anki czy bredziksa bo nacjonal zamilkł po wyborach

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 12:31, 19.02.2019

IP: 5.173...170

Proste pytanie, czy posądzasz ratusz o korzystanie z wróżki, bo jeśli nie, to skąd mogli wiedzieć, że wygra jedna firma?

Widzę, że zaczyna się szukanie dziury w całym i kaszanienie.

W świetle przedstawionych wyników, to już nawet nie jest skandal, tylko zwyczajne okradanie miasta, czyli nas wszystkich.

Nic dziwnego, że Ostrołęka, zawsze była na czołowych miejscach, jeśli chodzi o wydatki na administrację, czyli przejadanie pieniędzy podatników.

Ja @ 12:32, 19.02.2019

IP: 83.28...53

Jak to powiedziała kiedyś pewna Pani "Im się te nagrody po prostu NALEŻAŁY" i tyle smile laughing

Darek @ 12:34, 19.02.2019

IP: 178.235...102

Na nic nigdy nie było pieniędzy, ale na nagrody dla siebie i swoich kolesi to mieli.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 12:36, 19.02.2019

IP: 5.173...170

PiS, przez 12 lat, uwłaszczał się na Ostrołęce.

Mam nadzieję, że w ślad za wynikami audytu, zostaną skierowane wnioski do odpowiednich organów państwa i chociaż wiadomo, że Zorrowa prokuratura nic nie zrobi, to zaczekamy do jesieni, kiedy już Zorrowa nie będzie.

Ewa @ 12:38, 19.02.2019

IP: 178.42...243

W kośiołach na kazaniach powinni przeczytać. może te pustaki coś zrozumieją

Dolek @ 12:41, 19.02.2019

IP: 5.172...29

To Jest ZWYKŁE ZŁODZIEJSTWO .

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 12:45, 19.02.2019

IP: 5.173...170

Mam nadzieję, że niektórzy po jesiennych wyborach, nie będą musieli troszczyć ani o pracę, ani o wikt, ani o opierunek, ani o dach nad głową, ani o opiekę lekarską, a nade wszystko o rozrywki.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 12:48, 19.02.2019

IP: 217.146...85

Przecież od momentu, w którym Kotowski odmówił ujawnienia tych informacji, było wiadomo, że szedł ta jeden wielki wał z grubą kasą w tle.

Jak Wam się podoba takie rozwiązanie, że ludzie dostają wysokie premie, z których ściśle określoną część, po odliczeniu podatków, gromadzą w reklamówce...

miś @ 12:53, 19.02.2019

IP: 194.50...246

Nie podniecajcie się, nie będzie żadnych konsekwencji, prawo nie zostało złamane, audyt jasno to mówi, wykryto niegospodarność, zaniedbania i faworyzowanie swoich kolegów, a to jeszcze pod paragraf bezpośrednio nie podlega, inna sprawa to ocena moralna, ale to Ostrołęczanie widzieli wcześniej i dlatego pozbawili władzy tą ekipę kolesi. Byle na jesieni podobnie ludzie zagłosowali w skali kraju, ale jestem pesymistą, tych rozsądnych zawsze było mniej w populacji.

emilka 8 @ 12:55, 19.02.2019

IP: 37.47...74

ZŁODZIEJE !!!!!! Gdzie tu chrześcijańskie sumienie ???

miś @ 12:57, 19.02.2019

IP: 194.50...246

Spokojnie to niekoniecznie chsześcijanie , to tylko polscy katolicy, nie mulcie tych dwóch pojęć.

Dolek @ 13:03, 19.02.2019

IP: 37.248...3

Panie Kotowski pan wie co to za owad Wesz ? a wie pan , że ona składa takie jaja - Gnidy.

Adolf @ 13:07, 19.02.2019

IP: 94.254...154

To ładna prywatna szła, szkoda że z publicznej kasy. Ten wał to tylko do prokuratury. Niektórym to strasznie po nosku i dlatego kwiczą bo koryto się skończyło.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 13:12, 19.02.2019

IP: 217.146...85

miś, niegospodarność podlega pod paragrafy i często wiąże się z działanie na niekorzyść zarządzanego podmiotu, a więc nie opowiadaj nam tutaj głupot - głównym kryterium, które umiejscawia niegospodarność na liście działań zabronionych jest jej celowość i zamiar.

Za niegospodarność sądzeni dzisiaj są burmistrz i skarbnik jednego z miast, które zniknęło z mapy polski, ale pocieszać się jakoś musicie.

Grześ @ 13:22, 19.02.2019

IP: 37.47...74

Mam nadzieję że ruszy ich sumienie i oddadzą te pieniądze w końcu jak składali przysięgę (zaprzysiężenie na radnego prezydenta ) to na końcu mówili głośno trzymając rękę na sercu "TAK MI DO POMÓŻ BÓG "
i to głośno wszyscy słyszeli!!

olo1 @ 13:24, 19.02.2019

IP: 2a00:f41...adff

PANIE. PREZYDENCIE. PYTAM!!!!
Cxemu pan wydał z pustej kasy miejskiej/ jak tu jest napisane/ kwotę 150 tys.zł na audyt???
Przecież jak pan został prezydentem to miał pan dostęp do dokumentow i znał pan wysokość wyplaconych premi i nagród i mógł je pan opublikowac bez zadnej straty dla miasta.
A tak to pan juz na wstepie zadluzyl miasto na 150 tys.zł.
I to jest dzialanie na szkode miasta

Dolek do Olo1 @ 13:35, 19.02.2019

IP: 31.0...8

Zrobiłbym tak samo - bo gdybym to Ja napisał, że Kotowski wypłacał taką kasę i to już po przegranych wyborach to wiele osób by Mi Nie Uwierzyło. A tak to masz Czarno na Białym - rzucał dziesiątkami tysięcy dla Zaufanych Kolesi. Można ? Można . Tylko te motto - Prawo i Sprawiedliwość. Śmiechu warte. laughing

Arystokrata szos @ 13:39, 19.02.2019

IP: 188.147...228

T
E

P
I
E
N
I
Ą
D
Z
E

N
A
m
M

S
I
Ę

N
A
L
E
Ż
A
Ł
Y

Motto PiS

do Jan Kowalski z Ostrolek @ 13:42, 19.02.2019

IP: 2a00:f41...adff

Janie nie osmieszaj się.
Wiadomo że nie za darmo bronisz obecnego prezydenta.
Te nagrody były placone z funduszu płac a z jakiego funduszu prezydent zapłacił za audyt jezeli kasa miejska była pusta??
Czyżby już na początku swojego panowania zadluzyl nasze miasto?

Dolek @ 13:51, 19.02.2019

IP: 31.0...8

A to z czego jest ten fundusz płac ? Z Kosmosu czy z naszych podatków ? - znaczy się z naszych pieniędzy ? Czy coś pomyliłem ?

podatnik @ 13:58, 19.02.2019

IP: 46.170...1

Mam nadzieję że czyta to ktoś z ZUSu i przekształci "dziwne" umowy cywilne w umowy o pracę + kara dla zleceniodawcy za obchodzenie podatków

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 14:02, 19.02.2019

IP: 188.146...216

Dolek, z naszych pieniędzy płacony jest też audyt. Po co płacić za audyt skoro można było samemu zajrzeć w dokumenty?

do Dolek @ 14:03, 19.02.2019

IP: 2a00:f41...adff

Prezydent został wybrany na to stanowisko żeby dobrze zarządzać kasą miejska. Powinien patrzeć w przód a nie oglądać się do tyłu.
Jak mógł z pustej kasy wydawac na audyt jesli bez tego wiedział jakie były wyplacone nagrody i mógł je opublikowac za darmo.
A audyt co pokazał??
Czy pokazał konkretne przestepstwa poprzedniej władzy?
Czy pokazał kwotę na jakie miasto zostało przez złe dzialanie poprzednich władz okradzione?
Pokazał tylko że można bylo w inny sposób wydatkowac srodki miejskie. Ale to już tylko roznica w interpretacji przepisów prawa a nie przestepstwo.
I do

podatnik @ 14:07, 19.02.2019

IP: 46.170...1

Jak na buńczuczne zapowiedzi o rozliczeniu do ostatniego przecinka to jestem rozczarowana audytem. Mało konkretów. Ogólnie "nie stwierdzono przypadków ewidentnego naruszania prawa" i "potencjalne nieprawidłowości". To za co te 150000 zł dla firmy audytorskiej?

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 14:10, 19.02.2019

IP: 5.173...178

Wy nie rozumiecie, co to jest certyfikowany audyt?

To tak, jakbyście doradzali okradzionemu, samemu szukać sprawcy, zamiast zawracać dudę policji - poczytajcie sobie o certyfikowanych audytach, a dopiero później wypisujcie te swoje głupoty.

Wynagrodzenie Stańczyka ponad 1,5 mln złotych, a Wy mi tu beczycie nad wydaniem 150 tys.?

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 14:14, 19.02.2019

IP: 5.173...178

Podatnik, o tym, czy nie było działania łamiącego prawo, wypowiedzą się odpowiednie organa państwa, ale po jesiennych wyborach - niegospodarność w przypadku urzędnika państwowego, to jest zarzut z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz karnego.

Widzę, że "kapiszonowy" przekaz poszedł do ostrołęckich PiSowskich trolli.

Audyt nie stwierdza przekroczenia prawa, czynią to inne, powołane do tego instytucje, a wnioski z audytu, są dla nich materiałem dowodowym.

do Jan Kowalski z Ostrolek @ 14:28, 19.02.2019

IP: 2a00:f41...adff

Janie a ty te 150tys.zł to mozesz sobie wydawać ze swoich i prezydent też ze swoich a nie z kasy miejskiej.
I tu widać jak latwo prezydent wydaje nie swoje pieniadze. Najgorsze że to już na poczatku. A co bedzie dalej? Strach pomyśleć.

do nowak @ 14:31, 19.02.2019

IP: 83.28...15

stop hejtom

do @ 14:32, 19.02.2019

IP: 83.28...15

zaczynasz ublizac

xXx @ 14:34, 19.02.2019

IP: 178.42...21

1,3 mln złotych rozdano "dobrej zmianie" w 23 miesiące? to ile rozdano przez 16 lat?

Justyna 4 @ 14:37, 19.02.2019

IP: 2a00:f41...6a8d

Dziwić się że Bralskiego kryli

Katkus @ 14:39, 19.02.2019

IP: 46.170...1

A na jakiej podstawie były przeprowadzone te audyty? Było ogłoszenie w BIP? Czy dokonano podziału zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp? Przedstawcie dokumenty dotyczące audytu (zapytanie ofertowe, złożone oferty itd.)

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 14:39, 19.02.2019

IP: 5.173...178

Przypomnij sobie, niejakiego Stańczyka i ile wydaliśmy na jego niemoc i nicnierobienie, dzięki któremu Ostrołęka wlokła się w ogonie miast na prawach powiatu jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy z zewnątrz, a nierzadko dzierżyła ostatnie miejsce - do czego był nam potrzebny 2 wiceprezydent miasta, który lekko licząc, zarobił ponad 1,5 miliona złotych - co, Alzheimer?

Marzyło Wam się, żeby Kulik przejął tę Waszą stajnię Augiasza i za wszystko odpowiadał? - jak widać, był od Was mądrzejszy i sprytniejszy, chociaż co chwile wychodzą kolejne "miny" pozostawione przez PiS - uważaliście, że będziecie bezkarni i kto inny będzie za Was nadstawiał dudu do lania?

do Jan Kowalski z Ostrolek @ 14:52, 19.02.2019

IP: 2a00:f41...adff

Z tego audytu to w zadnym momencie nie widać stajni Audiasza. Same ogolniki i bicie piany.
Kowalski jesteś smieszny ha ha ha.
Śmieszny i guupii ha ha

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 14:53, 19.02.2019

IP: 78.152...14

Śmiem twierdzić, że gdyby Kulik nie obiecał audytu, to wybory mógłby przegrać, bo wielu jego wyborców, w tym ja, od tego uzależniało oddanie na niego głosu, co było widać w artykule na MO, kiedy pytał, w trakcie kampanii wyborczej o oczekiwania ludzi, dotyczące jego ewentualnego rządzenia - większość wpisów, dotyczyła właśnie przeprowadzenia gruntownego audytu rządów PiSu w mieście, dlatego Kulik ma bardzo silny mandat do przeprowadzenia takiego audytu.

Borys @ 15:02, 19.02.2019

IP: 37.47...201

Janie Kowalski, ty wonchsczu wonsow! Zrob sobie audyt smierdzacych wonsow, ktore wonchasz. Razem z WIESLAWEM jestescie wonsami hahahahab

miś @ 15:17, 19.02.2019

IP: 194.50...246

DO KOWALSKIEGO: krzyczeć w necie złodziej nie jest problemem, ale to nic nie daje oprócz wyżycia się krzyczącego, złóż doniesienie , udokumentuj, podpisz się a potem krzycz na prawo i lewo, wszyscy złodzieje.
Pewnie że kolesie lody kręcili na całego jak na własnym folwarku, ale żeby kturegoś rozliczyć to nie wystarczy powyżywać się na forach internetowych.
A jak uważasz że jesteś anonimowy to możesz się zdziwić jak ktoś z pomówionych zrobi ci sprawę. Też bym chciał rozliczyć ekipę która tyle lat pasła się kosztem mieszkańców naszego miasta ale nie tędy droga.

zdruzgotana @ 15:22, 19.02.2019

IP: 83.12...225

Nie wierzę własnym oczom,
nie wierzę w to co czytam.
Jestem rozczarowana, ba załamana.
Żołądek mi się zaciska.
Nie wiem jak to skomentować.
Panie Grzegorzu, i Pan???
Nie wierzę, ale chyba jednak.
To jest straszne.
O Boże, jak bardzo się zawiodłam...

SKUTEK @ 15:27, 19.02.2019

IP: 20.133...254

a jakie dla miasta oszczędności korzyści wynikają z tego audytu? jakie są zalecenia audytorów? co należy poprawić co zmienić? bo jak na razie to żaden audyt tylko śledztwo

gość @ 15:30, 19.02.2019

IP: 5.173...121

jak można tak sobie i znajomkom rozdawać publiczne pieniądze za nic, przecież to jawna niegospodarność z głodu nie umierali mieli bardzo dobre pensje, powinny być wyciągnięte jakieś konsekwencje, bo to nie jest do pomyślenia

Ela @ 15:52, 19.02.2019

IP: 2a01:110f...24db

W Rzekuniu poprzedni wójt skończył z tą patologią nagród

Starszy pracownicy się tak przyzwyczaili że aż solą chcieli wójta Godzinę zmusić...

..... ale niestety obecnie wrocily zwyczaje i patologią
Zgodnie z zasadą PSL. Rodzina i wysokie pensje i nagrody
Się należą.

Mąż i żona i inni członkowie rodziny

ooobserwwatoor @ 15:55, 19.02.2019

IP: 188.146...0

do.gość @ 15:30, 19.02.2019
masz chyba na myśli tego od audytu budów tzw kasznę i specjalistę do podziału środków na sport. Są w urzędzie komórki i specjaliści którzy mają takie obowiązki ,ale trzeba organizować ''kółko wzajemnej adoracji''

Ostrołęczak Staromiejski @ 15:58, 19.02.2019

IP: 80.53...174

Zapłacić ponad 150 tysięcy za audyt, a w zamian uzyskać dane które można pozyskać do każdego pracownika księgowości. Inteligencja i gospodarność nowej władzy w Ostrołęce wykracza poza moje zdolności pojmowania :-)

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 15:59, 19.02.2019

IP: 78.152...14

miś, a w którym miejscu, ja kogokolwiek oskarżam?

Napisałem wyraźnie, że audyt nie jest wymiarem sprawiedliwości, a jego wnioski końcowe, mogą być dowodami w prowadzonym postępowaniu - nie ma się co tak nadymać, tylko z uwagą i zrozumieniem przeczytać tekst, z którym próbujesz polemizować.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 16:04, 19.02.2019

IP: 78.152...14

SKUTEK< Ty nie masz bladego pojęcia czym jest i czym kończy się audyt, a więc może się odrobinę doucz - co do wydanych pieniędzy - jak, następnym razem będzie mówił coś o zmarnowanych pieniądzach, to pomyśl o wiceprezydencie Stańczyku i ostatnim miejscu Ostrołęki w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych wśród miast na prawach powiatu.

mis @ 16:08, 19.02.2019

IP: 194.50...246

Podziwiam zacietrzewienie, poziom frustracji, tą energię kowalski mógłbyś spożytkować bardziej produktywnie , no cóż wiele jest ........jak to mówia .....a każde przyjemne dla........ .Miłej grafomani masz rację polemizować nie ma z kim.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 16:12, 19.02.2019

IP: 78.152...14

Oczywiście, że nie ma z kim, bo na tego typu forach nie dyskutujesz z kimś, tylko z jego poglądami i opiniami - jak chcesz dyskutować z kimś, to udaj się na przykład na dzisiejsze spotkanie w ramach Klubu Obywatelskiego, tam sobie podyskutujesz z kimś.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 16:14, 19.02.2019

IP: 78.152...14

miś jeśli masz jakieś zapędy, domorosłego psychoanalityka, to może poćwicz najpierw na członkach rodziny.

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 16:27, 19.02.2019

IP: 188.146...202

No i co dalej? Do czego służy audyt? Do tego, by nowa ekipa wiedziała ile zarabiać? A może nowa ekipa będzie tańsza i więcej zrobi dzięki temu audytowi?

Na razie to zrobili: Kler, Sylwka za 75 tys, WOŚP nie wiem za ile i audyt za 150 tys. Jakie kwoty poszły na wypłaty dla nowej ekipy?

SKUTEK @ 16:29, 19.02.2019

IP: 20.133...254

Kowalski - jak coś nie powiedziane to przez Ciebie dopowiedziane - wyjąłeś mi to z ust - Twój komentarz na temat mojego wpisu - to Ty powiedziałeś, że zmarnowane. ja powiem tak - takie śledztwo to prosty księgowy za 10 tyś zrobi a nie jakaś poważna firma z warszawy - takie śledztwo NIK za darmo zrobi a jak on już zrobi to i skutki będą ale widać ktoś się tych skutków bardzo boi. Uprawianie takiej Kaszany to czysta amatorszczyzna.

MARIA @ 16:37, 19.02.2019

IP: 31.0...96

Możemy ujadac jak wściekłe psy, jeden na drugiego.
Pora otworzyć oczy i nie wierzyć ludziom którzy trzymając rękę na sercu oszukują innych. I mówią maluczkim że czynią to w imię Boga. TO JEST NIEGODZIWOSC!!!

Bozydar @ 16:41, 19.02.2019

IP: 170.61...1

WARA KMIECIOM OD STOLA JAK SZLACHTA UCZTUJE !!!
MACIE KOSC NO PIES JAK JE TO NIE SZCZEKA .
A NAGRODY NAM SIE NALEZALY I TO JESZCZE WIEKSZE NIZ TE OCHLAPY.
A TERAZ DO BUDY I NIE SZCZEKAC BEZ POZWOLENIA ZOZUMIANO CIESZCIE SIE Z 500 plus bo zabierzemy.

MARIA @ 16:43, 19.02.2019

IP: 31.0...96

Do :nie alumn....
Nowa władza wydała pieniądze dla ostroleczan.
Poprzednia głównie na siebie.
Nie masz argumentów na wytłumaczenie rozdawnictwa publicznych pieniędzy na nagrody dla kolesi poprzedniego prezydenta.

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 16:45, 19.02.2019

IP: 188.146...202

Maria, ile zarabia nowa władza? Uważam, że audyt ma służyć ograniczeniu pensji władzy.

Mam nadzieję, że nie będzie TKM.

Adolf @ 16:50, 19.02.2019

IP: 94.254...154

No tak taki SKUTEK to by ich rozliczyl za paczkę fajek i flache. A podpisała by papiery ciocia. Skończ bredzić bo żal czytać te twoje wypociny. A może musisz bo się dotacje skńczyły?

Franek @ 16:56, 19.02.2019

IP: 2a00:f41...6a8d

TAK MI DOPOMÓŻ BÓG

pisowscy złodzieje @ 16:56, 19.02.2019

IP: 37.248...199

tych kolesiowych złodziei zgłosić do prokuratury, tzw święci złodzieje jak wszystekie pisuary, a płocha zawsze płakał że taki biedny -wstyd, Panie Prezydencie proszę zgłosć do prokuratury, że z pieniędzy podatnikow stworzyli sobie niezłe źródło dochodu za nierobienie nic, święci prawie krzyżem leżą w kościele a tacy złodzieje

Teraz rozumiem @ 16:57, 19.02.2019

IP: 188.146...39

Teraz rozumiem dlaczego PiS ciągle wygrywał w mieście. Kurpie to jednak ciemna masa. Nie potrafią zrozumieć po co jest audyt i dlaczego jest wykonywany przez firmę zewnętrzną. A przecież to bardzo proste. Taki audyt musi być wykonany przez ludzi w żaden sposób nie związanych z Urzędem. Muszą to być osoby posiadające odpowiednią wiedzę i certyfikaty. I najważniejsze audytor bierze za to co napisał pełną odpowiedzialność. To wszystko musi kosztować. Ale ci3mniaki znad Narwi mogą tego nie ogarnąć. Po prostu ;)

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 17:02, 19.02.2019

IP: 78.152...14

Skoro na prezydenta i wiceprezydenta miasta, wystarczyło wykształcenie katechetyczne, to na audyt wystarczy pan Waldek z liczydłami :)

Bardziej żałośni, być chyba nie potraficie.

~~Ostr @ 17:05, 19.02.2019

IP: 178.235...251

Takim jak Kotowski byl prezydentem bardzo dobrym to Kulik musi pokonac dlugo drogie i nie do rowna

Ostroleka55 @ 17:05, 19.02.2019

IP: 2a00:f41...6a8d

Sprzedali swoje nazwiska za pare złoty. Ciekawe czy dalej po tym ujawnieniu prawdy onich będą się lansować po kościołach w pierwsz lawkach . Bez wstydu ....

szok @ 17:06, 19.02.2019

IP: 5.173...150

Jak teraz Borki wytrzymają te nagrody ??????

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 17:08, 19.02.2019

IP: 78.152...14

SKUTEK, Ty się nie marnuj, do dziesięciu liczyć potrafisz, odkurzysz jakieś stare liczydła i będziesz świadczył usługi audytorskie, skoro to takie proste.

Dlaczego księgowa nie może robić bilansu, tylko musi go robić biegły rewident, co, księgowa nie potrafi liczyć?

Po co jest drogówka, przecież każdy polski kierowca jeździ jak Kubica, przy okazji, nie łamiąc przepisów - wystarczyłoby paru kolesi spod budki z piwem i temat by załatwili, po co tyle kasy wydawać na policję?

Po co komu urzędy skarbowe, jak każdy Polak to postać kryształowo czysta i do stu zliczyć potrafi?

A, potem byłby krzyk, że zrobili swojaki pod dyktando Kulika.

szok @ 17:12, 19.02.2019

IP: 5.173...150

do ~~Ostr @

Jak ma Kulig dorównać jak Kotek rozpierd.lił całą kasę

ZLODZIEJE @ 17:24, 19.02.2019

IP: 37.248...221

ZŁODZIEJEEEEE WYPAD Z MASTA!!! 90 tys nagrody za cooo?... pytam za co?....... niech ten co otrzymal odda te pieniadze....


POWIEM TAK TO COD BOSKI ZE TEJ REKLAMOWKOWEJ ŚWITY JUZ PRZY NAS NIE MA I NIGDY WEIECEJJJ

MIESZKANCY DOBRZE WYCZULI ŻE TAM JUZ JEST RZBIOR KORYTA!,

Ludzie nie pizwolmy nigdy wiecej na to co bylp przez ostatnie lata w U

wkurzony @ 17:26, 19.02.2019

IP: 178.42...251

#tematdlauwagi

tagujcie swoje posty, niech tutaj przyjedzie TVN i dobierze się im do d**py

ostrołęka nie miasto @ 17:27, 19.02.2019

IP: 83.28...185

Ani mnie to grzeje, ani ziębi. Jedynie śmieszy takie wielkie oburzenie.
Ja się pytam, a po co się bierze kredyty na kampanię? Nie po to aby się do koryta dostać? A po co się idzie do koryta? Nie po to aby się napchać?
A nagrody brali, biorą i brać będą: i poprzednicy i obecni i następni. Dotąd, póki im przepisy na to pozwalają. Puste bicie piany i nic więcej.

ewa @ 17:47, 19.02.2019

IP: 178.213...61

panie kotowski

i pan w pierwszej ławce w kościele siada?

wstyd

taki niby porządny
BRAK SŁÓW

Dd9 @ 18:08, 19.02.2019

IP: 83.28...81

Pan prezydent Kulik ile jest prezydentem ? Co robi od czasu wygranych wyborów? Same audyty po jakiego ??? Przecież było źle za byłego prezydenta. Niech zacznie coś robić że swoich wyborczych obietnic !!! Bo jak narazie to on i moja ostroleka robią to co przed wyborami , szczekają na byłego prezydenta po co ??? Do roboty !!!

Skutek @ 18:09, 19.02.2019

IP: 178.42...19

Kowal ski
NIK kaszana mać
O tym nie napisałeś o strachu przed skutkami też nie kaszana mać
RIO też darmo robi tylko też są skutki kaszana mać poza tym czym się różni firma consultingowa od księgowej kaszana mać a tym że firma ją zatrudnia kaszana mać firma bierze 150 tyś kaszana mać a księgowa zatrudniona na umowę zlecenie kaszana mać w firmie consultingowej kaszana mać 5000 tyś kaszana zlecenia mać
Kowal ski

Dd @ 18:09, 19.02.2019

IP: 5.60...54

Niech nikt mi nie mówi, że wierzący są lepisi. To widać. Ja to czulam, że pod podszewka dobra dzialo sie niedobro. A tak wogole to poprzednia p. Skarbnik tez docenila niektore osoby.

Skutek @ 18:12, 19.02.2019

IP: 178.42...19

A kaszana ile bierze?

Oooo @ 18:19, 19.02.2019

IP: 176.109...170

Po godzinach pracy urzędu w Olszewo B. a jeszcze hate'ują, toć to szok. Elektrownia też zamknięta a oni plują i nadal ujadają.
Skończcie z tę propagandą kaszany, referendum za odwołaniem itp.
To nudne i żenujące

Skutek @ 18:22, 19.02.2019

IP: 178.42...19

Audyt 150 tyś
Doradca sportu 8 tyś
Kaszana ???
Inne umowy?????
Tam przez 23 miesiące 1.3 mln zł w nagrodach
Tu przez 3 miesiące minimum 158 tyś w umowach i zleceniach
158 to 12% z 1.3 mln
3 miesiące to 1/8 prawie z 23 miesięcy 12% x 8 =96 % czyli 158 tyś x 8 = 1.264 mln zł
Na to samo wychodzi tylko inna forma

MARIA @ 18:25, 19.02.2019

IP: 31.0...3

Do : nie alumn.....
Źle uważasz, audyt jest po to by rozliczyć poprzedników i stwierdzić obiektywnie stan obecny urzędu.
Nadal nie masz argumentów tylko zmieniasz temat.

Skutek @ 18:25, 19.02.2019

IP: 178.42...19

Zrobiłem wam za darmo audyt i za darmo

Bożka Do Skutek @ 18:29, 19.02.2019

IP: 178.235...137

Inaczej się nie da rozliczyć tych co oszukiwali.

oszukany wyborca @ 18:31, 19.02.2019

IP: 83.28...50

Audyt był potrzebny, aby otworzyć oczy mieszkańcom. Pis prawdopodobnie jest już skończony w Ostrołęce.

Wstyd katolicy @ 18:32, 19.02.2019

IP: 5.173...114

Słów brak.

Skutek @ 18:34, 19.02.2019

IP: 178.42...19

Jasne że się nie da
Wydajny na to 2 mln to nic że nie odzyskamy ani złotówki ale rozliczymy
Najemy się tym rizliczeniem

Skutek @ 18:34, 19.02.2019

IP: 178.42...19

Jasne że się nie da
Wydajny na to 2 mln to nic że nie odzyskamy ani złotówki ale rozliczymy
Najemy się tym rizliczeniem

Prawnik @ 18:39, 19.02.2019

IP: 188.146...222

Każdy nowo wybrany włodarz powinien zacząć od audytu otwarcia. Po pierwsze aby w przypadku jakiejkolwiek kontroli nikt nie zarzucił że coś ukrywa. Po drugie aby mieć obiektywny obraz rzeczywistości. Po trzecie powinna zrobić to profesjonalna firma jak w tym przypadku. Wyniki kontroli w szczególności odnoszących się do zamówień do 30 tyś euro w wielu kwestiach nadają się do organów ścigania.

Skutek @ 18:42, 19.02.2019

IP: 178.42...19

Audyt rozpoczęcia stanu tego co jest kontynuowane ale zemsta? Bo audyt nagród dla tych co już ich nie ma to czysta zemsta

Skutek @ 18:46, 19.02.2019

IP: 178.42...19

Na audyt wydano 150 tyś czyli zamówienie poniżej 30 tyś euro
A procedura tego zamówienia? Czy jest jasna klarowna zgodna z PZP?
Ich audytujemy a sami walimy kaszanę

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 18:48, 19.02.2019

IP: 188.146...202

MARIA, audyt ma za zadanie ulepszenie władzy, by była tańsza i więcej robiła dla miasta. Tak rozumiem wydanie 150 tys na audyt. Mam nadzieję, że nowi nie zamierzają być PiS bis, albo ich w pensjach pokonać.

do Skutek @ @ 18:56, 19.02.2019

IP: 83.28...50

Audyt - jaka zemsta? Przecież to spełnienie obietnicy wyborczej. Mieszkańcy poznali prawdę. Teraz wiadomo, że dobrze wybrali.

Sprawiedliwy @ 18:59, 19.02.2019

IP: 2a00:f41...9481

A we mnie Grzesiu chciałeś widzieć oszusta, bo mi noga podwinęła się w życiu.

mech @ 19:01, 19.02.2019

IP: 176.109...98

30 tys nagrody ... kolesistwo.. powiadmoic CBA I UWAGE TVN!!!

mieszkaniec @ 19:08, 19.02.2019

IP: 178.213...162

A ja wam powiem ze widzialam ostatnio dwie panie na spacerze z dziecmi z przedszkola chatka puchatka i jedna z pan miala psa na spacerze- zamiast trzymac dziecko ktores za rekie szla z psem- jaka to opiekunka- co to ma znaczyc- bardziej opiekowala sie psem niz dziecmi - prosze o wyciagniecie konsekwencji w stosunku do tej pani bylo to 19.02 2019 rok- pierwsza szla Pani Ewa bez psa a ta druga z psem

Do Skutek @ 19:09, 19.02.2019

IP: 178.235...139

Przeczytajcie wszyscy ujadający, SKUTEK , wam wszystko dokładnie obliczył,przedstawiał.Nic nie jest teraz lepiej, ? Poczekajmy, pożyjemy ??zobaczymy.

Skutek @ 19:11, 19.02.2019

IP: 178.42...19

Tu też pójdą nagrody

im @ 19:27, 19.02.2019

IP: 2a01:110f...ae06

Kiedyś zasłyszane: "Powiedziałem do tej Elity - Chamy, czemu wy jesteście tacy chciwi."
Szanowni Polacy! Zadłużenie miast + wsi + państwa doprowadza do stanu coraz trudniejszych warunków kredytowych. Obecnie następuje zagrabienie zasobów naturalnych kraju. Tworzy się umundurowaną "policję geologiczną" do obrony tych działań na wypadek buntu czy sprzeciwu.
Ta rzekoma "elita" nie jest u władzy po to, aby nas chronić. Jest tylko po to, aby naładować własne worki, które nie mają dna.

polędwica z leżaka @ 19:31, 19.02.2019

IP: 88.156...58

A w reklamówkach pod stołem ile poszło "nagród"?? Ktoś policzył??

ewa @ 19:55, 19.02.2019

IP: 5.173...121

jestem zdruzgotana i Kotowski siada w pierwszej ławce w kościele jak tak można

Urszula @ 19:56, 19.02.2019

IP: 2a00:f41...6701

Witam wszystkich na tym forum. Mam pytanie czy do naszego prezydenta Ostrołęki jest jakiś mail ?

do @ 20:02, 19.02.2019

IP: 83.28...15

widze ze niek z ostroleki i okolic beda za komuna i bracmi w innej wierze hanba sprawdzili sie przez tyle lat

do @ 20:04, 19.02.2019

IP: 83.28...15

a od katolikow to od sie piszcie o sobie i nie mieszajcie na Kurpiach

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 20:14, 19.02.2019

IP: 188.146...202

Miejska kasa świeci pustką, ale na audyt prezydent Łukasz Kulik nie szczędzi 150 tys. zł. Tylko przez dwa lata Kotowski zarządził wypłatę ponad 1,3 mln zł (!) nagród i premii. Audyt pochłonął ponad 10% tego. Oby to pomogło na pustki w miejskiej kasie. Oby w przyszłości mniej wydawano na pensje.

maria @ 20:20, 19.02.2019

IP: 178.42...53

Podajcie zarobki obecnych prezydentów i nowo wybranych prezesów, to zobaczymy czy są różnice.

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 20:35, 19.02.2019

IP: 188.146...202

maria, nie tylko zarobki obecnych są ważne ale i ich wyniki pracy. Co przez pierwsze miesiące pracy nowi pracownicy zrobili?

awe @ 20:36, 19.02.2019

IP: 188.146...201

Więcej o przekrętach w Oświacie.Czekamy p.Prezydencie.

awe @ 20:37, 19.02.2019

IP: 188.146...201

Więcej o przekrętach w Oświacie.Czekamy p.Prezydencie.

Nie alum @ 20:37, 19.02.2019

IP: 185.209...233

Pamiętasz jeszcze teologu-filozowie, jak w swym czarnym wyciągniętym do kolan sweterku prowadziłeś krucjaty krzyżowe w szkołach?
Wiele się zmieniło od tego czasu... Prawda...?
Kasę poczułeś albumie niedogodzony biskupią kopią!

OTUA @ 20:38, 19.02.2019

IP: 2a01:110f...ba47

ten POrtal szybko sie uczy od wyborczej i tvn... laughing
jak jest zla wiadomosc,to szybko przykrywamy ja inna wiadomoscia... laughing
Ciekawe tylko czy ludzie sie nabiorą.... wink

Bożka @ 20:48, 19.02.2019

IP: 178.235...137

A prezydent niech działa .
Psy i tak będą szczekac.
Karawana jedzie dalej.

Może audycik malutki? @ 20:49, 19.02.2019

IP: 2a01:110f...6c61

Zapytajcie o ekspresową zmianę regulaminu świadczeń socjalnych w UM, tak żeby nowi wybrańcy mogli otrzymać pożyczki mieszkaniowe...sprawa była potraktowana priorytetowo. Dotychczas takie pożyczki były przyznawane raz w połowie roku i dostawały je osoby o niższych dochodach.

Audyt Biskupi @ 20:53, 19.02.2019

IP: 185.209...233

Sytuacja oparta na fakcie, podczas autytu biskupiego na KUL.

Biskup podczas audytu, wzywa aluma ( są to
Ląta 90-te, nazwisko zawezwanego, tylko do wiadomości redakcji).
-Chłopczę zdejmij spodenki, audytu wewnętrznego dokonam.
Hymmm 😋
Coś ty chłopcze taki " ciasny"???
- Bo ja, ja proszę Ojca, dopiero pierwszoroczny jestem...

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 20:54, 19.02.2019

IP: 188.146...202

Nie alum, a kim był obecny? I co teraz poczuł i co się zmieniło od tamtego czasu?

iro @ 21:05, 19.02.2019

IP: 79.184...137

Skutek prosze niejedz juz tyle kaszany bo muzg ci zanika

Audyt Biskupi @ 21:12, 19.02.2019

IP: 185.209...233

Audyt po 30 latach, siłą rzeczy już nie na uczelni. Bo lata lecą, ale szczepionka się przyjęła 😉
-Widzę chłopczę, że ziemię nam oddajesz!
- Tak, proszę Eminencji!!!
- Widzę, że nasze autyty przynoszą oczekiwany skutek i wzbogacają naszą organizację!
- Dziękuję, że mogę/łem służyć...

Odczep się @ 21:17, 19.02.2019

IP: 5.173...77

Odczepcie się od nas. Nam się te pieniądze po prostu należały!!!

Niech robole pracują za 1500zł wypłaty, ale my tak nie możemy! Na całe szczęście pozostaje jeszcze Elektrownia i Olszewo Borki. Tam premie też będą

Audyt Biskupi @ 21:22, 19.02.2019

IP: 185.209...233

Synu, twe oddanie i dobro nie zostanie przemilczane.
Wychodząc zgłoś się do diakona, on Ci reklamówkę z Tesco poda.
Spożytkuj to na nasze potrzeby, aaa i nie zawachaj się zainteresować też części na odbiornik TV, dla dzieci swych. Co by w duchy naszym dorastały, i przekaż od Ojca Tadeusza na dużym ekranie miały!

ewa @ 21:25, 19.02.2019

IP: 37.248...180

A co na to patron naszego miasta Jan Paweł II???

XXVπR2 WEDŁUG ŚW. JANA @ 21:54, 19.02.2019

IP: 185.209...233

I niechaj Cię piekło pochłonie, jeśli bliźniemu swemu niesłusznie przysnałeś premię! A niech Pan broni, od ognia wiecznego! Jeśli mu celowo ją przysnałeś, żeby się z nim po tym w torbach z tworzywa podziłkować!!!
Bo jeśli tak jest?! To Szatan się do Ciebie zgłosi lada dzień...

Dziwne @ 22:12, 19.02.2019

IP: 178.235...191

Mam pytanie-czy instytucja dokonująca audytu była NIEZALEŻNA ??????????????? To oczywiste ,ze tak powinno być ,ale ...Dlaczego i z jakich powodów nie wybrano NIEZALEŻNEGO audytora w drodze przetargu nieograniczonego ,w którym startować mogłyby wszystkie zainteresowane audytorskie firmy?Dlaczego dokonano „podziału zamowienia na części „i de fakto udzielono zamówienie ( trzy zamowienia na łączną kwotę Ok 150 tys )jednej i tej samej firmie ?Czy komuś zależało i jeśli tak,to z jakich powodów na tym,aby audyt zrealizowała konkretna firma ?Zastanawiajace ?

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 22:18, 19.02.2019

IP: 188.146...202

Dziwne, spokojnie, po tej kadencji zrobi się audyt.

Do Dziwna @ 22:19, 19.02.2019

IP: 185.209...233

Pisz, że Panna na Berdyczów!!!
A może lepiej do obecnego gniazda ex czerpiących z UM😁

Bóg, Honor, Ojczyzna @ 22:28, 19.02.2019

IP: 185.209...233

Wszystkie obecnie uciemiężeni, powinni złożyć rezygnację ze stanowiska, zamiast płakać nad rozlanym mlekiem
😉

wiktor @ 22:29, 19.02.2019

IP: 37.47...101

Audyt był bardzo potrzebny, bo trzeba pokazać całą prawdę. Nie było pieniędzy na podwyżki dla pracowników podległych jednostek, o nagrodach i premiach nie wspominając. Nie było na zorganizowanie dobrych imprez np. na Dni Ostrołęki czy na Sylwestra, nie było na remonty ulic. Brakowało na wyposażenie szkół i przedszkoli, na mieszkania socjalne, na wiele, wiele rzeczy, a tu proszę jakoś nie żałowano. Dziękuję panie Prezydencie. Mam nadzieję, że już nikt nie będzie śmiał mi się w oczy, bo proszę o o podwyżkę po kilku latach jej braku i ciężkiej pracy.

emeryt @ 22:40, 19.02.2019

IP: 185.166...95

dla uczciwego pracownika UM przed odejściem na emeryturę nie było ani nagrody ani podwyżki przepracowane w administracji 43 lata jak się dowiaduję to dla moich przełożonych ogromne pieniądze się znalazły a mnie zostaje 1000 zł,- miesięcznie żyć i nie mam za co się leczyć. Dziękuję bardzo swoim przełożonym wiedzą o kogo chodzi. Oby dobry użytek zrobili z takich dochodów Ja w życiu nie widziałam takiej mamony Szczęść Boże moim przełożonym.

🐕 @ 22:44, 19.02.2019

IP: 37.47...113

Po kolejnych wyborach kolejny prezydent zrobi kolejny audyt a wynik będzie.... oczywisty i tak w koło pie rdoło od 89 takie skutki grubej kreski takie prawo taka konstytucja taka mentalność pookraglostołowa. 😂😂😂

Rosakow @ 22:56, 19.02.2019

IP: 2a02:8071...6dc5

A ja sie bardzo ciesze, ze Dyrektor od Oswiaty tyle nagrod dostal...! Co 3 miesiace przyplyw takiej gotoweczki za tak ciezka prace nikogo nie powinien dziwic, no i ta nasza oswiata przeciez na takim wysokim poziomie stoi...! Nalezalo sie, nieprawdaz robaczki ?

do Audyt Biskupi @ @ 22:59, 19.02.2019

IP: 2a01:110f...ba47

piszesz o niejakim Polanskim...?
A moze slowo o szefie KOD kapeli,co szprzedawal polskie dziewczyny do domow publicznych w zachodniej europie...?
Zajakniesz sie..?

Urzędnik @ 23:09, 19.02.2019

IP: 5.173...77

,
,
,
,
,
,
,

Teraz czekamy na audyt w Urzędzie Marszałkowskim. Tam to dopiero będzie ciekawie!
Zobaczymy jak tam wydawane były publiczne pieniądze w przechowalni działaczy Platformy.
,
,
,
,

??? @ 23:31, 19.02.2019

IP: 178.235...163

Czy 8 tys dla osoby która podzieli pieniadze na sport to duzo czy mało wg wielbicieli Kulika i Kleczkowskiego?

Q @ 00:52, 20.02.2019

IP: 5.172...182

Zlodzieje, wiadomo

:) @ 01:40, 20.02.2019

IP: 31.0...115

Gdzie Kulik Łukasz poznał Kaszana?

Rebeliant Remek @ 03:05, 20.02.2019

IP: 188.147...137

A ja się pytam gdzie zniknął rumiany uj z Uśnik tańszy o 350 zeta. Nie ma nic do powiedzenia?

Mieszkaniec @ 05:23, 20.02.2019

IP: 188.147...173

Jeśli Kotowski faktycznie złamał prawo to należy wyciągnąć daleko idące konsekwencje. Należałoby również pociągnąć do odpowiedzialności radę miasta bo to ona przecież stoi na straży praworządności i weryfikuje istotnecdecyzje Prezydenta. Nie mniej jednak jakoś postawa Pana Kotowskiego mnie nie dziwi bo z doświadczenia wiem,że taki podział nagród panował od zawsze w Polsce,czy to w państwie czy w samorządzie i te bez względu na opcje polityczne. No trzeba teraz obserwować jak nagrodami będzie dzielił Pan Prezyden Kulik. Oby nie okazało się,że kogoś z kolegów wyróżni bądź nagrodzi bo wtedy Janek Kowalski będzie musiał odszczekać wszystko co napisał. Obecny Prezydent jest w bardzo niekonfortowej sytuacji bo do perturbacji z Prezydentem Janem Kotowskim przywykliśmy, a od obecnie rządzących będą ludzie wymagać trochę więcej. Wobec powyższego życzę Panu Prezydentowi dużo wytrwałości,jak najmniej doradców typu Jan Kowalski i dużo dużo rozwagi przy pidejmowaniu decyzji,a są szanse że zaskarbi Pan sobie elektorat na następne wybory.

kl @ 05:57, 20.02.2019

IP: 178.235...113

,,Mieszkaniec,, - nie zgodzę się z tobą, że taki podział nagród był od zarania. Nikt nigdy tak nie robił. 45 lat przepracowałem w administracji i dopiero twoi idole z pis wprowadzili tą metodę bogacenia się, którą realizował pisowski prezydent w Ostrołęce. Jest to niemoralne, demobilizujące pozostałych pracowników i nie sprawiedliwe. Obłuda ich działania przejawiała si e w tym, że wszystkie obchody świąt państwowych, rocznic i.t.p. ,,obchodzili,, zamykając się w małej grupce w kościołach. Co rusz organizowali kościelne przemarsze przez miasto, nie było wydarzenia,które nie zaczynało się od klękania, modlitw. Na każdym przekazaniu jakiegoś obiektu lub zakupionego sprzętu biegał facet z miotełką. Są co niedziela w kościele czytają na mszach święte księgi a w pracy pazerni i obłudni do granic wytrzymałości. I ,,przyjaciele,, pisowsko-katolskie trolle te audyty to pokazują. Każde pieniądze wydane na ten cel nie są zbyt duże. A mieszkańcy - kogo to obchodzi to nie ich problem!! Można sobie zadać pytanie co będzie z nimi dalej? Jeśli po wyborach parlamentarnych utrzymają obecny stan posiadania to w ,,Enerdze,, utworzą jeszcze 40-50 etatów i tam przezimują. A za cztery lata znowu wygłodniali rusza do szturmu po miliony do własnych kieszeni. Tak było po przegranych wyborach przez czartoryskiego Wówczas ,,zimowali,, w Storze. A przez ten czas będą wkładać kije w szprychy wspólnie z chłopcami w czarnych sukienkach, będą się stroić na ofiary ,,reżimu,, i utrudniać pracę U.M. TAK PRAWDOPODOBNIE BĘDZIE JEŚLI W TYM ROKU MIESZKAŃCY W GŁOSOWANIU NIE WYRZUCĄ ICH POZA NAWIAS ŻYCIA SPOŁECZNEGO NASZEGO MIASTA!!

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 06:05, 20.02.2019

IP: 188.146...202

Mieszkaniec, popieram. Czekam na brak nagród i premii oraz dużo więcej pracy na rzecz miasta. Mam nadzieję, że audyt nie był po to, by wiedzieć, jakie premie i nagrody swoim przyznawać? Inaczej to te 150 tys będzie wydane na darmo albo tylko z zemsty, do walki z przeciwnikami politycznymi.

Mieszkaniec do kl @ 06:39, 20.02.2019

IP: 188.147...35

Idole z PiS??? Żartujesz sobie ze mnie? Gdzie napisałem,że popierm PiS,PO,SLD czy inną partię? Wiem,że tak było od zawsze. Już za komuny towarzysze byli doceniani i gratyfikowany,im gorszy komuch tym lepszy,tym więcej medali. Potem była Solidarność i inne Bolkii,potem było PO i słynne słowa Bieńkowskień o złodziejach pracujących za 60tys/m-ąc i wiele innych afer. Potem PiS i również afery. Ja już nieufam nikomu,ani w Polskiej polityce,ani lokalnej. Każdy do polityki idzie z czystego interesu. I nie obrażaj mnie z tym PiSem,ani nie przypinaj mi łaty innych złodziejskich partii.

Mieszkaniec do kl @ 06:39, 20.02.2019

IP: 188.147...35

Idole z PiS??? Żartujesz sobie ze mnie? Gdzie napisałem,że popierm PiS,PO,SLD czy inną partię? Wiem,że tak było od zawsze. Już za komuny towarzysze byli doceniani i gratyfikowany,im gorszy komuch tym lepszy,tym więcej medali. Potem była Solidarność i inne Bolkii,potem było PO i słynne słowa Bieńkowskień o złodziejach pracujących za 60tys/m-ąc i wiele innych afer. Potem PiS i również afery. Ja już nieufam nikomu,ani w Polskiej polityce,ani lokalnej. Każdy do polityki idzie z czystego interesu. I nie obrażaj mnie z tym PiSem,ani nie przypinaj mi łaty innych złodziejskich partii.

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 07:02, 20.02.2019

IP: 188.146...202

Czy prezydent Kulik dał nagrody dla zwolnionych pracowników i czy nie będzie ich nigdy dawał?

"- W odniesieniu do powyższych dwóch przypadków należy stwierdzić, że audytorzy nie stwierdzili, aby w przypadku odejść z pracy innych pracowników UM dokonywano przyznania im choćby niewielkich nagród w podziękowaniu za pracę. Co więcej, w odniesieniu do uzasadnienia dotyczącego przyznania nagrody wiceprezydentowi miasta można mieć wątpliwości, co do ewentualnych intencji ominięcia przepisów prawa, które nie przyznają prawa do odprawy nie po to, aby równowartość tej odprawy była przyznawana w formie nagrody - stwierdzili audytorzy."

Rebeliant Remek @ 08:02, 20.02.2019

IP: 188.147...137

Rumiany tańszy o 350 zeta. Dygasz? Tobie się udało z halą w Katowicach. Januszowi po jesiennych wyborach może się nie udać. Zbyszka zero już nie będzie.

do Zdruzgotanej @ 08:07, 20.02.2019

IP: 95.41...178

Czym Pani jest zdruzgotana? Postawą byłego wice p. Grzegorza? Pani mu ufała? Jak długo? Ten pan jest wyjątkowo nieuczciwy. Jedynym bogiem dla niego i tej wyróżnianej finansowo grupy jest mamona, a hasłem przewodnim: Niech płacą naiwni, my używajmy. Po prostu - obrzydliwi.

wyborca @ 08:17, 20.02.2019

IP: 83.28...50

Mieszkańcy słusznie wybrali. Po audycie ci co rządzili (specjaliści od nagród i premii) już do władzy nigdy nie wrócą. wink
Pozostaje im szukać pracy w elektrowni lub ościennych gminach. laughing

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 08:45, 20.02.2019

IP: 2a00:11c0...86

Tępy, a cóż Ty się nagle taki przewidujący zrobiłeś, po trzech miesiącach już wiesz co będzie, kto będzie kradł i ile?

Twój PiS uwłaszczył się na Ostrołęce i ciągnął z niej dla siebie, jak pijawka - następcy tego nie zrobią, chociażby z powodu tego, że będę się bali, bo po ewentualnie przegranych wyborach znajdą się w sytuacji dzisiejszych dwóch radnych, a więc zejdź może o tyn niżej ze swoimi, wyssanymi z brudnego palucha, przewidywaniami.

Przez wiele lat, miasta nie było stać na miejskiego sylwestra ii dzisiaj już wiemy dlaczego, bo co tam sylwester, skoro swoi musieli dostać "działkę".

Nadal zastanawiacie się, skąd się wzięła reklamówka z pieniędzmi na telewizor bo ja mam przeczucie, graniczące z pewnością, że to już wiem.

ostatni kurs @ 08:48, 20.02.2019

IP: 78.10...28

a teraz audyt w MZK.. tam to dopiero nagrody były.. CZEKAMY!!!

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 08:53, 20.02.2019

IP: 2a00:11c0...86

Jeśli sprawa się nie przedawniła, to po jesiennych wyborach, policja, czy prokuratura powinna wrócić do sprawy tajemniczej "reklamówki", bo być może, poza sprawą karną, wyniknie również sprawa nieodprowadzanych podatków od darowizn, a ta reklamówka, może nie okazać się jedyną - to, oczywiście, jedynie moje przypuszczenia, ale poparte logiką.

obserwator @ 09:20, 20.02.2019

IP: 83.28...153

Nepotyzm !!!

do pisowskich troli @ 09:21, 20.02.2019

IP: 37.248...19

pisowskie bezmózgowe trole skończyły się wam ciepłe dobrze płatne posadki i ze złości ubliżacie Prezydentowi, audyt był potrzebny, aby nowy prezydent mogł wyjasnić mieszkańcom dlaczego nie wykonywane są inwestycje, Pan Prezydent Załuska też powinien zrobić audyt po czartoryjskim. Ta sprawa powinna zostać nagłośniona przez TVN 24 ponieważ prokuratura dostanie nakaz od ziobry aby sprawę umorzyć. Pan Prezydent powinien jeszcze żądać wyjaśnień dyrektorki z wydziału niieruchomości na jakich zasadach i w jakiej kolejności były wypłacane odszkodowania za grunty przejmowane przez miasto przeznaczone pod drogi

Rudolf @ 09:33, 20.02.2019

IP: 188.147...68

Przyznawali premie i nagrody zgodnie z wewnętrznym regulaminem i tyle !
Nie wierze ,ze ktoś mógłby być tak głupi ,żeby rozdawać publiczne pieniądze ot tak sobie.Nagroda czy premia przyznana zgodnie z regulaminem i uargumentowana jest działaniem zgodnym z prawem.A że komuś się nie podoba (bo nie dostał ),albo ,ze nagrody były przyznawane uznaniowo -tak jest wszędzie i zawsze komuś się nie spodoba ,bo dostał za mało ,albo ktoś dostał ,a on nie.Tak jest,było i będzie .Nie ma co bić piany i się podniecać .Poczekajcie na nagrody przyznawane orzez obecną władze -śmiem uważać ,ze będzie to samo,albo jeszcze gorzej!

oka @ 09:40, 20.02.2019

IP: 176.109...202

Dlatego wprowadzili - ochronę danych osobowych, rodo itp. Właśnie żeby ludzie nie wiedzieli jak sobie dają.

do Jan Kowalski z Ostrołęki @ @ 09:52, 20.02.2019

IP: 2a01:110f...6077

A co ma byc po jesiennych wyborach...? laughing
Liczysz ze totalna oPOzycja dorwie sie do wladzy...? laughing laughing
Plonne twoje nadzieje,jeszcze wszyscy pamietaja poprzednie 8 lat....

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 10:06, 20.02.2019

IP: 188.146...172

Dlaczego mają nie wygrać? Jeśli więcej zrobią i będą tańsi to wygrają. Na razie nie widać tego. W naszym mieście może być tak, że jeśli będzie taniej i będzie więcej zrobione to druga kadencja będzie.

Super @ 10:31, 20.02.2019

IP: 5.173...121

Powinien nastąpić tu nakaz zwrotu pieniedzy przez te osoby!!!!

Mariusz @ 10:32, 20.02.2019

IP: 77.252...34

Audyt jest potrzebny, celem uniknięcia odpowiedzialności za rządy poprzedniej ekipy.

Bardzo dobrze, że takie audyty są przeprowadzane. Jest to swego rodzaju przestroga również dla innych osób pełniących podobne funkcję.

Władza @ 10:33, 20.02.2019

IP: 5.173...32

Władza miesza w głowach, otumania, oślepia i odbiera pamięć. Nie każdy się nadaje.

filip @ 11:32, 20.02.2019

IP: 31.41...214

to co myslą ci od audytu że nogrody dostają wszyscy nagrody jak sama nazwa są za dobrą prace i tylko dla najlepszych a do Pana Kulika nagrody komu Pan przyzna najgorszym bo tak by wnioskowac po tym artykule

filip @ 11:35, 20.02.2019

IP: 31.41...214

myślę że patron wie że nagrody są dla najlepszych a nie dla wszystkich

podsumowanie @ 11:38, 20.02.2019

IP: 83.28...185

No to żeśmy se już ulżyli i pokomentowali.
Coś wam nie wypaliło z tym audytem, Takie dane jakie "ustalił" audytor, mogła zrobić każda "miejska" księgowa na polecenie prezydenta. Wielka rewelacja, że przyznawali sobie nagrody. To było oczywiste i powszechnie wiadome. Przyznawali oni, przyznajecie sobie i wy. 150 tys. z miejskiej kasy "przeminęło z wiatrem" Tyle zyskaliście, że trochę "potrolowaliście" na MO. Z prawnego punktu widzenia nic im nie zrobicie. Wizerunkowo, to podejrzewam, że oni teraz to mają w głębokim poważaniu. Ileż to można żyć przeszłością. co przeciętnego Nowaka obchodzi co było. Nie zapominajcie, że teraz wam ludzie patrzą na rączki, a niefortunnych decyzji i wpadek wizerunkowych w ciągu 4 m-cy trochę było: Niewypał z opodatkowaniem galerii, wigilia, sylwester, ekspert Kaszana,cyrki z powoływaniem i odwoływaniem w spółkach miejskich, teraz Hospicjum wam się czkawką odbija. Ile jeszcze zamierzacie "ciągnąć" na wyciąganiu błędów poprzednikom. Dla zwykłego "zjadacza chleba", nie zaangażowanego w walki polityczne i ideologiczne, to staje się nudne.

filip @ 11:43, 20.02.2019

IP: 31.41...214

co wy piszecie za bzdury czy nikt z was nie dostał nagrody premia jest dla wszystkich co niepodpadli nagrody dla najlepszych a Panu Kotowskiemu możecie tyle co tu napiszecie bzdetów baranki beee

do podsumowanie @ 12:22, 20.02.2019

IP: 95.160...126

Mylisz się, to się nie staje nudne dla zwykłego mieszkańca. Zwykłego mieszkańca zaczyna krew zalewać na to, co się działo przez 12 lat. Ciągle te same nazwiska zasłużonych: Płocha, Prusaczyk, Waszkiewicz, Rosak. Tysiące złotych za nic. Miasto brzydkie, zapyziałe, ohydna kładka nad ulicą, prowadząca do niepotrzebnego nikomu muzeum. Itp., itd. A oni brali TYSIĄCE!

ostrołęczanka @ 12:23, 20.02.2019

IP: 5.172...59

PAN PŁOCHA TO MA SZCZĘSCIE BO W INSTYTUCJI CHARYTATYWNEJ JAKĄ JEST CARITAS ZARABIAŁ NIE WIELE MNIEJ NIŻ JAKO ZASTĘPCA PREZYDENTA !!!!

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 12:30, 20.02.2019

IP: 2a00:11c0...86

Cyt.:
"Z prawnego punktu widzenia nic im nie zrobicie."

A, chcesz się założyć?

Paweł G @ 13:07, 20.02.2019

IP: 31.41...134

Po to idzie się do władzy żeby się nażreć. Na zdjęciach nowych włodarzy miasta nie widziałem ani jednej osoby, która by miał ręce wykręcone od siebie. A co do starej ekipy to, co? Zwolnicie ich? Tyle mojego( i Waszego przy okazji), że sobie "troszku" poklikamy.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 13:11, 20.02.2019

IP: 2a00:11c0...86

Paweł G, żebyś się nie zdziwił - za niegospodarność grozi paragraf i jest ona ścigana z urzędu z zakresu Kodeksu Karnego, a więc się tak nie ciesz, bo już było paru takich którzy się cieszyli, a później przeszli na państwowy wikt i opierunek.

Po najbliższych wyborach parlamentarnych skończą się Wasze przyszywane posadki, a niektórzy z Was, mogą na kilka ładnych latek, zmienić adres pobytu.

123 @ 14:48, 20.02.2019

IP: 83.15...73

Szkoda tylko, że Ostrołęka tak słabo wypada w rankingach pozyskiwania środków zewnętrznych. Premię można przyznać, ale za jakieś osiągnięcia. W Ostrołęce nic się nie działo przez ostatnie kilkanaście lat.

podsumowanie @ 15:35, 20.02.2019

IP: 83.28...185

"już było paru takich którzy się cieszyli, a później przeszli na państwowy wikt i opierunek."
laughing laughing laughing
Np: jeden taki co ukradł batonik za 60gr.

honor @ 15:36, 20.02.2019

IP: 185.166...95

Mam pytanie do Radnych z PIS kiedy z honorem zrzekną się mandatów bo na panów miejscu za takie wyprowadzenie pieniędzy naszych [Ostrołęczan] nie spojrzał bym w oczy każdemu jednemu biednemu mieszkańcowi w oczy. "Hulaj dusza piekła nie ma", a jest mamona i jest za co się bawić. Jak panowie spojrzycie swoim dzieciom i rodzinie z kim im przyszło żyć. Bawicie się dalej i wszystko i wszystkich macie w d....

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 15:38, 20.02.2019

IP: 217.146...86

Kradzież batonika za 60 gr, to jest wykroczenie, a więc nie ma za to kary pozbawienia wolności.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 15:44, 20.02.2019

IP: 217.146...86

honor, sądzisz że, gdyby go mieli, to by tak chapali?

Dookoła bieda z nędzą, na nic nie ma pieniędzy, dług rośnie w zastraszającym tempie, miasto traci zdolność kredytową, przez co nie realizuje dwóch śmiesznych, pod względem nakładów inwestycji, ale oni kasiorę dostać muszą, bo im się ona należy.

To tak, jakby rolnik, zamiast na pasze dla krów, z których żyje, wydawał kasę na zagraniczne wojaże, a bydło by zdychało z głodu.

podsumowanie @ 16:09, 20.02.2019

IP: 178.42...28

"Kradzież batonika za 60 gr, to jest wykroczenie, a więc nie ma za to kary pozbawienia wolności."
I tu się mocno mylisz.
"Chory na schizofrenię, ubezwłasnowolniony i niemogący odpowiadać za swoje czyny mężczyzna trafił za kratki za kradzież batonika wartego 99 groszy." Cytuję za tvn 24 (chyba wiarygodne źródło?)

podsumowanie @ 16:19, 20.02.2019

IP: 178.42...28

"Z prawnego punktu widzenia nic im nie zrobicie."

"A, chcesz się założyć?"
Nie będę się zakładać. Wspomnę tylko o niejakiej pani Beacie S. radnej PO przyłapanej "na gorącym uczynku" przyjmowania korzyści majątkowej w kwocie 200 000 zł. Można? Można.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 16:26, 20.02.2019

IP: 217.146...86

Cyt.:
"Chory na schizofrenię, ubezwłasnowolniony i niemogący odpowiadać za swoje czyny mężczyzna trafił za kratki za kradzież batonika wartego 99 groszy."

Zacytuj całość.

Cyt.:
"Wspomnę tylko o niejakiej pani Beacie S. radnej PO przyłapanej "na gorącym uczynku" przyjmowania korzyści majątkowej w kwocie 200 000 zł."

Pamiętam, to ta która dostała łapówkę za sprywatyzowania, od dawna prywatnego szpitala - była posłanka, a nie radną.

Uwiedzione kobiety zdolne są do o wiele gorszych rzeczy, z morderstwami włącznie, a w przypadku władz miasta, o uwodzeniu raczej mowy być nie może, a może się mylę?

filip @ 16:29, 20.02.2019

IP: 31.41...214

kowalski strachy na lachyjak by tak bylo to gronkewicz tusk i kilkudziesieciu platforersów by siedzieli a oni sie smieją z nas i robio swoje żeby Polsce szkodzic od 3lat

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 16:34, 20.02.2019

IP: 217.146...86

No, gdyby PiS dotrzymał słowa, przy referowaniu swego pseudo audytu, to pewnie by tak było - chcesz nam powiedzieć, że gdyby mieli coś na sumieniu, to Zorrowa prokuratura by ich do tiurmy nie wsadziła? - przecież cały czas próbują, a że nic nie mogą, najlepiej świadczy o niewinności tych, których wymieniłeś - z senatorem Kogutem, też im nie poszło, ale pochwycili Antkowego Misia Pysia i trzymają w kazamatach.

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 18:06, 20.02.2019

IP: 188.147...156

Audyt jest po to, by było lepiej. Teraz nie będzie premii, nagród i odpraw "pozwolnieniowych". Prezydent Kulik nie dał odprawy żadnemu ze zwolnionych i mam nadzieję, że nigdy nie da. To samo z nagrodami i premiami.

do wyżej @ 18:17, 20.02.2019

IP: 178.42...28

"Prezydent Kulik nie dał odprawy żadnemu ze zwolnionych".
Jacieniemoge .Wielkie osiągniecie, laughing laughing laughing
Chwała mu za to, że zwolnił i jeszcze większa chwała za to, że nie dał zwolnionemu nagrody. smile smile smile

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 18:36, 20.02.2019

IP: 188.147...164

do wyżej, prezydent Kulik nie dał odprawy zwolnionym i nie da jej innym. Albo wszystkim, albo żadnemu. Nie dał odpraw, więc nie będzie ich przyznawał.

"W odniesieniu do powyższych dwóch przypadków należy stwierdzić, że audytorzy nie stwierdzili, aby w przypadku odejść z pracy innych pracowników UM dokonywano przyznania im choćby niewielkich nagród w podziękowaniu za pracę. Co więcej, w odniesieniu do uzasadnienia dotyczącego przyznania nagrody wiceprezydentowi miasta można mieć wątpliwości, co do ewentualnych intencji ominięcia przepisów prawa, które nie przyznają prawa do odprawy nie po to, aby równowartość tej odprawy była przyznawana w formie nagrody."

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... @ 18:55, 20.02.2019

IP: 83.6...243

Jakie masz pełnomocnictwo, aby wypowiadać się publicznie w imieniu pana prezydenta? To chyba jest karalne? Jest na to paragraf.

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 19:16, 20.02.2019

IP: 188.146...159

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... , ja mam taką nadzieję, że nie będzie robił tego, co wykazał audyt. Z tego co wiem, to nie dał odpraw zwalnianym pracownikom i powinien nie dawać ich w przyszłości. Mam także nadzieję, że nie będzie dawał nagród i premii.

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... @ 19:26, 20.02.2019

IP: 83.6...243

Ale z tego co wiem to nie ty jesteś prezydentem i nie masz prawa wypowiadać się w imieniu prezydenta. Chcesz być prezydentem to startuj w wyborach i przekonaj wyborców do siebie. Twoja partia przegrała wybory więc uszanuj wolę większości mieszkańców, która poparła prezydenta, a jak widzisz coś co jest niezgodne z prawem to zgłoś gdzie trzeba. Mam taką nadzieję, że chętnie prezydent spotka się z tobą w sądzie to wszystko sobie wyjaśnicie.

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 19:38, 20.02.2019

IP: 188.146...159

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ..., nie podaję się za prezydenta i nie wypowiadam się za prezydenta. Przeczytałem audyt i na tej podstawie mam prawo stwierdzić, że prezydent nie powinien robić tak jak to jest opisane w audycie. Zero odpraw, premii i nagród. Po to zapłaciłem za audyt, by było lepiej. Po to robi się audyt, by nie było więcej nieprawidłowości.

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... @ 19:52, 20.02.2019

IP: 83.6...243

Komu i ile dokładnie zapłaciłeś za audyt? Posiadasz dowód wpłaty? Fakturę? Powtórzysz to w sądzie?

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 19:59, 20.02.2019

IP: 188.146...159

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... , przecież prezydent z własnej kieszeni nie zapłacił tych prawie 150 tys zł. zapłata za audyt jest z budżetu miasta, więc i ja zapłaciłem za audyt. Posiadam dowód wpłaty podatku do budżetu miasta za zeszły rok. W marcu zapłacę miastu podatek za ten rok.

Ja też płaciłem za ten audyt.

Płaciłem za audyt, by było taniej, lepiej i więcej zrobione. Audyt wykazał, że premie, nagrody i odprawy nie powinno być, więc uważam, że prezydent nie będzie wchodził w buty poprzedników, jeśli chce pracować w następnej kadencji, a więc - zero premii, nagród i odpraw dla zwalnianych.

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... @ 20:07, 20.02.2019

IP: 83.6...243

Ty zapłaciłeś podatek miastu, gdyż korzystasz z infrastruktury miasta, ale nie zapłaciłeś za audyt, więc po co kłamać? To wyborcy decydują kto będzie zasiadł w urzędzie miasta w następnej kadencji i rozliczą prezydenta przy okazji następnego audytu. Będziesz miał okazje startować z ramienia swojej partii PIS o ile Ci ktoś jeszcze zaufa. Powodzenia życzę.

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 20:15, 20.02.2019

IP: 188.146...159

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... , ale właśnie podatek płacony przeze mnie trafia do budżetu miasta, więc to i ja płaciłem za audyt.

Wyborcy zdecydują, kto będzie rządził miastem, więc jeśli władza nie będzie przestrzegała tego, co jest w audycie, to może nie zostać wybrana w wyborach. Obecne kółko wzajemnej adoracji przestanie istnieć..

Powodzenia życzę.

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... @ 20:22, 20.02.2019

IP: 83.6...243

Jaki ten podatek zapłaciłeś i od czego? Podatek od audytu? Audyt został opłacony z środków przeznaczonych na ten cel, a rada miasta zatwierdziła budżet miasta.

Prezydent realizuje obietnice swoich wyborców, a ty jesteś wyborcą PIS, więc możesz rozliczać radnych PIS z realizacji obietnic wyborczych.

W następnych wyborach przekonaj kolegów z partii, aby zgłosili twoją kandydaturę, przekonaj mieszkańców do swojego programu wyborczego i wygraj wybory. Nie będziesz musiał robić audytu.

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 20:32, 20.02.2019

IP: 188.146...159

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ..., płacony przez mnie podatek do budżetu idzie na wszystko, na audyt także. Po to płaciłem za audyt, by było lepiej, taniej więcej zrobione.

Prezydent to pracownik wszystkich mieszkańców miasta. Tak samo jak RM. płacę mu pensję, więc wymagam.

W tej kadencji przekonaj prezydenta, że jeśli chce wygrać, niech przestrzega wniosków z audytu. Jeśli wejdzie w buty po PiS, to nie wygra następnych wyborów.

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... @ 20:38, 20.02.2019

IP: 83.6...243

Napisz ile tego podatku płacisz chyba to nie tajemnica? Niech wszyscy wiedzą ile płacisz i czego wymagasz, a wcześniej nie wymagałeś.

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 20:53, 20.02.2019

IP: 188.146...159

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... , czy to ważne ile płacę? Płacę i wymagam. Czy to dziwne?

Wymagam przestrzegania wniosków zawartych w audycie, czyli brak premii, nagród i odpraw dla zwalnianych. Ja też płaciłem za ten audyt, więc mam prawo. Prezydent nie zwolnił mnie z płacenia podatku, przysłał wezwanie do zapłaty m. in. na jego pensję, więc jest moim pracownikiem.

Czego tu nie rozumiesz? Nie wymagasz od obecnego kółka wzajemnej adoracji? Płacisz im przynajmniej?

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... @ 21:04, 20.02.2019

IP: 83.6...243

Gdybyś płacił podatek to byś wiedział za co i ile. Po prostu nie płacisz i zapewne nigdy nie płaciłeś. Nie masz pojęcia o funkcjonowaniu miasta i budżetu. Dlatego nie ma sensu z tobą rozmawiać, gdyż każdy sąd wyprowadzi Cię z błędu, że nie zapłaciłeś za audyt ani, że nie płacisz za nic więcej jak za użytkowanie infrastruktury w mieście. Na każdym podatku dokładnie pisze za co płacisz miastu.

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 21:13, 20.02.2019

IP: 188.146...159

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ..., no to skąd pieniądze w budżecie miasta jeśli nie od takich jak ja mieszkańców? No skąd pieniądze na np. audyt, na pensje władzy?

Kto płacił za audyt jak nie mieszkańcy miasta?

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... @ 21:20, 20.02.2019

IP: 83.6...243

Nie wiesz? Przecież ty wszystko wiesz najlepiej? A wiesz ile wpłacasz do budżetu i za co? Skontaktuj się ze swoim radnym PIS na którego głosowałeś to Ci wytłumaczy jak funkcjonuje budżet miasta i za co płacisz podatki oraz wyprowadzi z błędu to jest miedzy innymi ich obowiązek, informować i bronic interesów swoich wyborców. Jak się dowiesz to wróć. wink

c.d. @ 21:27, 20.02.2019

IP: 83.6...243

Wyjaśnienia proszę szukać u Radnych Prawo i Sprawiedliwość

- Jerzy Grabowski, Henryk Gut, Janusz Kotowski, Grzegorz Milewski, Grzegorz Płocha, Grażyna Sosnowska, Ewa Żebrowska-Rosak, Ryszard Żukowski

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 21:27, 20.02.2019

IP: 188.146...159

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ..., Kto płacił za audyt jak nie mieszkańcy miasta?

Nie wiesz? Jak się dowiesz to wróć.

Audyt jest robiony po to, by go przestrzegać, więc mam nadzieję, że nie będzie premii, nagród i odpraw.

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... @ 21:30, 20.02.2019

IP: 83.6...243

Twoi radni są, aby bronić twoich interesów, zgłoś im swoje obiekcje to nie będą przyjmować budżetu miasta.

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 21:36, 20.02.2019

IP: 188.146...159

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... , masz w audycie wnioski, więc zgodny z audytem powinien być budżet miasta. Czyli zero premii, nagród i odpraw. Przeczytałeś audyt?


Piszesz bzdury, że nie płaciłem za audyt.

Kto płacił za audyt jak nie mieszkańcy miasta?

Nie wiesz? Jak się dowiesz to wróć.

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... @ 21:43, 20.02.2019

IP: 83.6...243

Ile i komu zapłaciłeś za audyt? Nie znam nikogo kto by dostał coś z UM w sprawie opłaty za audyt? wassat Musisz to wyjaśnić. Idz do swojego radnego z dowodem wpłaty za audyt niech interweniuje to Ci zwrócą pieniądze.

Wasz wróżbita prawie Maciej @ 21:45, 20.02.2019

IP: 176.109...110

Ale skowyt.... Złodzieje krzyczą że koszty ujawnienia złodziejstwa są za duże! smile Może zrobicie jakiś związek zawodowy? PIS uwłaszczył sie nie na Ostrołęce ale na Państwie! Ostrołęka to było Preludium, poligon doświadczalny, przedsmak, laboratorium.. I to jest słuszne i moralne. Kradziez dla dobra partii jest moralnie usprawiedliwiona! Na jesieni dostaną łupnia, wcześniej w maju. Teraz jeńców nikt nie będzie brał! Żadne Energie itp. nie będą zimowiskiem bo to spółki SP i pójdą do czyszczenia. Bedzie rząd mniejszościowy. Trybunał Stanu zostanie uruchomiony po raz pierwszy od 89....

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 21:49, 20.02.2019

IP: 188.146...159

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... , a ja znam:

"Audyt w ostrołęckim ratuszu przeprowadziła firma Sebastian Burgemejster W&S Consulting z Warszawy. Pełna treść dokumentu zamieszczona jest w BIP Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wykaz umów, które zostały zawarte po 22 listopada 2018 r. dotyczą: audytu zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro (51 tys. 660 zł), audytu kadr w Urzędzie Miasta Ostrołęki (50 tys. 430 zł) oraz procesu pozyskiwania i rozliczenia funduszy zewnętrznych (45 tys. 510 zł). Łączny koszt kontroli audytorskich wyniesie 147 tys. 600 zł."

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... @ 21:56, 20.02.2019

IP: 83.6...243

To ile zapłaciłeś za ten audyt firmie Sebastian Burgemejster W&S Consulting?
Na podstawie jakiej decyzji i czy posiadasz dowód wpłaty za audyt do UM?

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 22:02, 20.02.2019

IP: 188.146...159

do nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięczni ... miasto, czyli wszyscy mieszkańcy, a więc i ja, zapłacili albo zapłacą za audyt:

"Łączny koszt kontroli audytorskich wyniesie 147 tys. 600 zł."

Marysia @ 22:13, 20.02.2019

IP: 176.109...110

Ja to rozumiem tak "Na audyt wykonany przez Kotowskiego bym dał! bo to Nasz audyt! Jedyny Prawdziwy! Polski i Patriotyczny! Na audyt Kulika... wasz... antypolski! liberalny! Szukający! Nie dam!" O to chodzi?

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 22:19, 20.02.2019

IP: 188.146...159

Marysia, do mnie piszesz?

Ja dałem na audyt, by było taniej, lepiej i więcej zrobione. Audyt był po to, by władza miasta go przestrzegała, czyli zero nagród, premii i odpraw. Jeśli wnioski z audytu będą przestrzegane, to znaczy, że był potrzebny.

M @ 22:28, 20.02.2019

IP: 176.109...110

PIS wszystko porobił. Porobione jest! To co mnie obiecali to porobiło... smile

Ja @ 05:23, 21.02.2019

IP: 37.248...99

Wstyd p.Kotowski po prostu brzydzę się takimi rządami. Pazerność, pazerność, pazerność....

nie alumn jest tańszy o 350 zł miesięcznie @ 06:27, 21.02.2019

IP: 188.147...156

Ja, wstyd to będzie, gdy kasa na audyt pójdzie na darmo, jeśli w urzędzie dalej będzie tak jak jest opisane we wnioskach audytu,

KATARZYNA @ 07:06, 21.02.2019

IP: 46.113...122

Kiedy rządził Pan Kotowski nawet pani która najpierw sprzątała UM dostała etat w biurze bez szkoły i bez konkursu na stanowisko pracownika administracji .Czy to jest w porządku

dsfd @ 07:13, 21.02.2019

IP: 37.58...230

Jak się nagle poprzednia władza odezwała.
A wszystkie raporty trzeba przeczytać w całości a nie tylko opierać się na MO.
W prywatnym folwarku, który był:
- wiceprezydent, skarbnik i sekretarz z nagród wyciągali co najmniej drugą pensję i był to de facto ich stały dochód,
- nagrody były wypłacane bez związku z jakimikolwiek osiągnięciami i były rażąco zawyżone w stosunku do tego, co dostawali szeregowi pracownicy,
- nagrody były przyznawane za to, co należy do ich obowiązków a nie za jakieś extra rzeczy,
- zamówienia były udzielane bez jakiegokolwiek ładu i składu, brakuje dokumentacji zamówienia, często także umów! W ten sposób szły duże pieniądze, a co ciekawe miasto nawet nie sprawdzało, czy zamówione prace były wykonane!

Rebeliant Remek @ 08:37, 21.02.2019

IP: 188.147...137

Rumiany tępy tańszy o 350 zeta. Jak to audyt nic nie da? Już dał. Nie widzisz skali cwaniactwa i gospodarki rachunkowej? Co mieli jeszcze spieprzyć i zapieprzyć, żeby audyt był udany? Sprzedać ratusz, czy pomnik Bema?😀

Rafał @ 08:39, 21.02.2019

IP: 94.254...185

@Wasz wróżbita prawie Maciej
To co działo się w UM to patologia ale nie licz, że lewackie rządy powrócą bo się przeliczysz wink Większość normalnych obywateli nie chce donoszenia na Polskę i szkodzenia nam. nie chce aborcji dla qure...nie chcą związków partnerskich i promocji zboczeń i wielu wielu innych rzeczy smile

do Rafał @ 08:39, 21.02.2019 @ 11:43, 21.02.2019

IP: 176.109...196

Weź się chłopie w łeb puknij, ku...rwizji się naoglądałeś tłumok..ku i pierd..zielisz bzdury. Ty chciałbyś sie pewnie zaliczyć do "normalnych obywateli", popatrz w lustro, widzisz, nie da rady ciebie do nich zaliczyć laughing