wtorek, 25 lutego 2020 r., imieniny Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Można zgłaszać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Partyzantów" w Ostrołęce

Prezydent Łukasz Kulik zawiadamia, że do publicznego wglądu został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Partyzantów" w Ostrołęce. Informacje na ten temat będą dostępne w dniach od 6 do 26 marca 2019 roku w siedzibie ratusza.

Pełna treść komunikatu:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018. 1945) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018. 2081 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 449/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Partyzantów" w Ostrołęce, który obejmować będzie działkę numer 30248/2 położoną przy ulicy Partyzantów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego terenu, w dniach od 6 marca do 27 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 215 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Reklama Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, o godz. 11.00 w sali nr 113.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ostrołęki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Partyzantów" w Ostrołęce,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,
- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.

Reklama Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ostrołęki, 07-400 Ostrołęka, Plac gen. Józefa Bema 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

Prezydent Miasta Łukasz Kulik


Artykuł sponsorowany
Wyświetleń: 2461 komentarze: 0
26.02.2019, 05:54r. Drukuj
Powrót