poniedziałek, 1 czerwca 2020 r., imieniny Jakuba, Hortensji, Gracjany

Reklama   |   Kontakt
Ubezpieczenia

Aktualności

Ogłoszenie prezydenta miasta

Urząd miasta opublikował ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "11 Listopada 2" oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Cieplińskiego" w Ostrołęce wraz z klauzulą informacyjną.

Pełna treść ogłoszenia dotycząca rejonu "11 Listopada 2"

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 199/XXII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „11 Listopada 2” w Ostrołęce, który obejmować będzie działki o numerach ewidencyjnych: 40649, 40650/2 i 40650/1 położone przy ulicy 11 Listopada w Ostrołęce, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni ok. 0,10 ha z przeznaczeniem pod obiekty usługowe o charakterze medycznym wraz z towarzyszącą infrastrukturą i układem komunikacyjnym.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie do planu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 11 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

Pełna treść ogłoszenia dotycząca rejonu "Cieplińskiego"

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały nr 200/XXII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Cieplińskiego" w Ostrołęce, który obejmować będzie obszar położony pomiędzy ulicą ppłk Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, aleją Jana Pawła II i ulicą Bohaterów Warszawy, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu są tereny o łącznej powierzchni około 2.24 ha z przeznaczeniem pod lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie do planu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 11 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula informacyjna

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 6136 komentarze: 0
14.01.2020, 09:01r. Drukuj
Powrót


Reklama

LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Portal gov.pl

Forum

Reklama

Ynet.pl
Sklep Enter