wtorek, 26 maja 2020 r., imieniny Filipa, Pauliny, Eweliny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Skrzynka skarg: Podjęcie pracy w czasie epidemii niemożliwe, bo brakuje orzeczenia lekarskiego? Są nowe regulacje

Skrzynka skarg, pochwał, pytań i pomysłów:

W czasie epidemii koronawirusa, gabinety lekarskie, w tym także te świadczące usługi medycyny pracy, mocno ograniczyły zakres udzielanych świadczeń. Czy podjęcie pracy w tym czasie jest niemożliwe bo brakuje orzeczenia?

O regulacje w tym zakresie pyta jedna z naszych czytelniczek.

Reklama - Gdzie można wykonać badania lekarskie medycyny pracy? Obecnie mam możliwość podęcia pracy u nowego pracodawcy i bardzo mi na tym zależy. Słyszałam jednak i czytam na forach, że nie można wykonać badań, bo lekarze medycyny pracy nie przyjmują. Co w takiej sytuacji mają robić osoby chcące podąć zatrudnienie? Czy jest jakieś rozporządzenie w tej sprawie? To jest dla mnie dramat, ponieważ nie będę miała za co żyć, jeśli nie podejmę pracy. Czy jest jakaś nadzieja dla osób w podobnej sytuacji do mojej? - pyta nasza czytelniczka.

O odpowiedź i wyjaśnienie problemu poprosiliśmy Państwową Inspekcję Pracy. Z odpowiedzi wynika m.in., że na czas panującej epidemii wydano nowe regulacje, które pozwalają na przeprowadzenie badania wstępnego przez innego lekarza. Orzeczenie to będzie miało określony termin ważności, który upływa 30 dni po odwołaniu stanu epidemii.

Poniżej pełne wyjaśnienie sprawy, przesłane przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, oddział w Ostrołęce:

Reklama W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) uprzejmie informuję, że utraciło moc stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r., w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. W miejsce poprzedniej propozycji należy stosować bezpośrednio następujące przepisy wspomnianej ustawy:

Zgodnie z art. 12a:

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów:

- art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 495);

- art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 i 2493);

- art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020).

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 12 i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 278). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

Reklama Natomiast w myśl art. 31m ustawy wymienionej na wstępie:

1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

3. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wyświetleń: 2940 komentarze: 2
02.04.2020, 11:04r. Drukuj
Powrót


Ech @ 08:18, 03.04.2020

IP: 5.172...157

Zaswiadczenie moze wydać inny lekarz czyki jaki? Rozumiem o co chodzi z badaniami okresowymi i kontrolnymi ale nadal nie kumam co z badaniami wstępnymi...?

och @ 17:22, 03.04.2020

IP: 83.6...160

ale lenie mają uciechę